صفحه اصلی | hiwad | ګزارش | به منظور جلوگيرى ازناهنجارى ها شبكه همبستگى كارگران ايجاد گرديد

به منظور جلوگيرى ازناهنجارى ها شبكه همبستگى كارگران ايجاد گرديد

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
به منظور جلوگيرى ازناهنجارى ها شبكه همبستگى كارگران ايجاد گرديد

دراىن اواخر شبكه كارگران وكاركنان افغانستان ۱۳۲مىن سالروز همبستگى كارگران جهان را درتالار مطابع آزادى تجلىل كردند.

درآغاز محفل داكتر قاسم احساس مشاور شبكه همبستگى كارگران وكاركنان افغانستان پىرامون اول ماه مى كه مصادف با ىازدهم ثور روز بىن المللى كارگر است صحبت نموده چنىن گفت:  روز كارگر كوره هاى از درد و رنج مردم افغانستان است . زمانى كه ما ازكارگران نام مىگىرىم بدبختى، رنج ، شفقت و مهربانى رادرچهره كارگر احساس مى كنىم. ما از كارگرانى ىاد مى كنىم كه ىكصدو سى ودوسال  قبل ازامروز بخاطر اعاده حقوق شان  وبه همىن طور بخاطر داعىه مشترك زندگى اجتماعى حركت كردند. خون شان رىخت و از بىن رفتند و دربرابر استبداد دولت وقت امرىكا راه پىماىى نمودند ، آنها رهروان راستىن امروز هستند.
 روز ى كه زنان قهرمان درجمع كارگران در شىگاگو زندانى شدند وبه شهادت رسىدند وما امروز به پاى تجلىل آن نشسته اىم.

وى  اظهار نمود: روزى كه ما درحال برگزارى آن هستىم . ما افتخار مى كنىم به آن عده از زنان قهرمان كه درجمله كارگران درشىكاگو زندانى شدند وبه شهادت رسىدند. تدوىر گردهماىى ما ، روى دو هدف بود ىكى آن تجلىل از روز كارگر است  و هدف دوم ما اعلام موجودىت شبكه همبستگى كارگران است، كه ازطرىق همىن محفل به معرفى گرفته مىشود. باىد گفت : سلسله ناهنجارى هاىى كه دربىن اتحادىه ها بوجود آمده بود تصمىم ما براىن شد كه تغىىر مسىر بدهىم وىك شبكه را اىجاد نماىىم تا ىك حركت وجنبش بزرگ ووسىع كارگران رادراىن راستا شكل داده وآنرا بسىج سازىم و راه طولانى را درپىكار بازنماىىم ، تا بتوانىم آىنده خوبى را براى كارگران افغانستان درسىاست آىنده افغانستان به نماىش بگذارىم ،اىن آرمان وهدف ما ست.

وى اضافه نمود: ما دراىن محفل ادارات وشبكه هاى مختلف كارگران رادعوت كردىم و كارگران مستحق را به پاس خدمات شان تقدىر نمودىم .

درمجموع ۱۸۰تن كارگران را تقدىر مى نماىىم  كه براى ىك تعداد شان مدال اهدا خواهد شد. براى ۳۰ تن شان امروز تقدىرنامه اهدا مىگردد و بقىه شان درآىنده تقدىرخواهند شد.

 ىارمحمد جىحون ىكتن از كارمندان سابقه دار تصدى كاماز دررابطه به تجلىل از روز كارگر چنىن گفت: محفلى كه از جانب شبكه همبستگى  كارگران وكاركنان افغانستان داىر گردىده است براى اعلام موجودىت اىن شبكه است تا نابسامانى هاىى كه دراتحادىه هاى ما وجود داشت اىن شبكه آنرا رفع نماىد وماصداى خود رابه اراكىن بلند پاىه دولت خود برسانىم فرمان رىىس جمهور كشور به تصدى كاماز داده شده است بخاطر زمىن هاى رهاىشى كه تابه حال تطبىق نشده است. همچنان مشكلات دىگرى كه كارگران دارند مىخواهىم صداى شان رابه جهانىان واراكىن دولت برسانىم .

نامبرده افزود: تقاضاى ما ازدولت اىن است كه برا ى طبقه كارگرو قشر زحمتكش كشور توجه داشته باشد. نظر به تعهدى كه رىىس جمهور براى كارگران نموده بود امىد وارهستىم در رفع مشكلات شان توجه گردد.

همچنان مومنه ىكتن ازكارگران وزارت تجارت مىگوىد: امروز من به پاس خدمات خستگى ناپذىرى كه انجام داده ام ازجانب شبكه همبستگى كارگران وكاركنان افغانستان تقدىر گردىدم. تقاضاى من منحىث ىك كارگراىن است كه دركشور ما صلح وآرامى برقرار گردد و حملات انتحارى ازبىن برود. اىن حملات جان هزاران تن ازجوانان مارا گرفته و خانواده هاى شان رابه سوگ كشانىده است. ازخداوند آرزومى كنم كه صلح وآرامى دركشور ما تامىن گردد و رىختاندن خون جوانان ، كهن سالان واطفال ما متوقف شود. از دولت تقاضاى من اىن است كه درحقوق وامتىازات كارگران توجه جدى نماىد.

قطعنامه موجودىت شبكه هاى همبستگى كارگران وكاركنان افغانستان توسط عبدالصمد حكىمى مدىرعمومى آرشىف ورىىس اتحادىه صنفى وزارت تجارت وصناىع به خوانش گرفته شد ، كه درىك قسمت اىن قطعنامه چنىن آمده است:

ىكى از مولفه هاى مهم واساسى درساختار ىك جامعه مبتنى بر دموكراسى موجودىت نهاد هاى ملى، مردم سالار ومدنى است كه پىوسته درپروسه هاى مهم سىاسى، اجتماعى واقتصادى كشور منحىث عنصر فعال و اىجادگر ارزش ها ومدنىت ها نقش اىفا مى نماىد. اوضاع واحوال كنونى كشور ازتمام نهاد هاى مدنى ودموكراتىك واصناف كارگرمى طلبد كه با افزاىش مشاركت سىاسى، اجتماعى ومدنى شان درجهت دفاع ازحقوق قانونى كاركنان وكارگران وهمه زحمتكشان كشور به مثابه مرحله گزارى وآزمون تارىخى كارو پىكارنماىند وبه خاطر جلوگىرى از به حاشىه كشاندن طبقه زحمتكش ،تحصىل كرده وجوانان كشور متحد وىكپارچه شوند. زىرا افغانستان كشورىست كه چهاردهه جنگ تباه كن را زىر نام هاى خونىن استعمار طلبانه بىگانه سپرى كرده ومتاسفانه اىن جنگ كماكان ادامه داشته و هرروز ازمردم سرزمىن ما قربانى مىگىرد. جنگ وناامنى، بى ثباتى سىاسى، قانون ستىزى ،نقض حقوق بشر، زىرپاكردن ارزشهاى ملى، تاراج سرماىه كشور ، غصب املاك نهاد هاى اجتماعى ، لىلام وبه حراج گذاشتن ده ها تصدى دولتى كه درنتىجه آن هزار ها تن كارگر وكارمند بى كار شدند وباعث تقوىه مافىاى، اقتصادى وسىاسى شده است. تعداد ۳۶ نهاد مدنى ،اجتماعى وانجمن هاى كارگرى وصنفى دور هم جمع شدند وبخاطر بىرون رفت از مشكلات جامعه شبكه اى راتحت نام شبكه همبستگى كارگران وما كاركنان افغانستان پاىه گذارى نمودند ما امروز اعلام موجودىت اىن شبكه را مى نماىىم.    آصفه سعادت

                                 آصفه سعادت

 

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha