صفحه اصلی | hiwad | ګزارش | به مراكز راى دهى بروىد و نماىندگان واقعى خوىش را انتخاب كنىد

به مراكز راى دهى بروىد و نماىندگان واقعى خوىش را انتخاب كنىد

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
به مراكز راى دهى بروىد و نماىندگان واقعى خوىش را انتخاب كنىد

قسمىكه مىدانىد روند ثبت نام راى دهندگان ازچندى به اىن سو آغاز ىافته ومردم هرروز به مراكز ثبت نام مراجعه مى كنند، تا دراىن پروسه ملى نماىندگان منتخب شانرا براى ولسى جرگه وشوراهاى ولاىتى انتخاب نماىند. برگزارى انتخابات پارلمانى وشوراهاى ولاىتى از اولوىت هاى حكومت وحدت ملى بشمار مىرود. اىن روند فرهنگ دموكراسى رادركشور عزىز ما نهادىنه مىسازد. خبرنگار روزنامه هېواد بادرنظر داشت اهمىت اىن موضوع نظرىات چند تن از هموطنان راجوىاشده است كه آنرابه نشر مىرسانىم.

درآغاز حاجى امىرمحمد كوهدامنى پىرامون ثبت نام  و روند انتخابات چنىن گفت: انتخابات ىك ركن اساسى دموكراسى بشمار مىرود، هرشهروند واجد شراىط راى دهى باىد به مراكز راى دهى بروند وثبت نام نماىند، تاباشد كه درآىنده نماىندگان خدمتگار وقابل اعتماد شانرا در پرتو قانون انتخاب نماىند ، اما نقطه مهم واساسى كه مىخواهم به آن اشاره كنم اىن است كه چون پروسه ثبت نام دراىن دور ىك پروسه جدىد است ، تعدادى ازمردم ما ازاىن روند آگاهى كامل ندارند ولازم است كه ازطرىق رسانه ها وىا دىگر بخشهاى تبلىغاتى معلومات شان بلند بروند.

آقاى احمدالله سلطانى معلم مكتب وزىرگل شهىد در رابطه به انتخابات ولسى جرگه وشوراهاى ولاىتى مىگوىد: درهركشور وجامعه مردم سالار امروزى انتخابات ىك امر حتمى وضرورى مىباشد. چندى قبل من از طرىق رسانه ها اطلاع حاصل نمودم كه برنامه ثبت نام راى دهندگان انتخابات ولسى جرگه وشوراهاى ولاىتى آغاز ىافته ، بسىار خرسند شدم ، زىرا انتخابات آىنده روشن رابراى افراد جامعه تعىىن مى سازد من باور دارم كه با برگزارى انتخابات ولسى جرگه وشوراهاى ولاىتى امىدوارى مردم نسبت به آىنده شان بىشتر از پىش مى گردد. وى گفت: تقاضاى من ازهموطنان اىن است تابخاطر ثبت نام به نزدىكترىن مركز ثبت نام راى دهندگان رفته وثبت نام نماىند. تا ازاىن پروسه ملى وبىن المللى به دور نمانند.

آقاى حشمت الله ىكتن از پرزه فروشان هده مزارشرىف دررابطه به پروسه ثبت نام راهى دهندگان انتخابات ولسى جرگه وشوراهاى ولاىتى مىگوىد: گرچه معلومات زىادى دررابطه به پروسه ثبت نام راى دهندگان ندارم ،ولى فكرمى كنم كه درگذشته كارت راى دهى براى كسانى كه كارت اخذ نكرده بودند توزىع مى گردىد واكنون با تذكره دست داشته به مركز ثبت نام راى دهندگان مىروند وثبت نام مى نماىند .تا درآىنده در همىن مراكزى كه ثبت نام كرده اند راى بدهند. به نظر من اىن كار مىتواند شفافىت انتخابات را تضمىن كند.

 همچنان بخاطر چاپ ونشركارت هزىنه هاى بسىار زىاد ضرورت بودكه با روند ثبت نام ازاىن گونه هزىنه هاى اضافى مىتوان جلوگىرى كرد.من به حىث ىك جوان ازاىن روند استقبال مىكنم و بقا و پىشرفت كشور عزىز خودرا دربرگزارى انتخابات وسهم گسترده مردم درپروسه ثبت نام راى دهندگان مى بىنم .

نىك محمد _ هېواد 

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha