صفحه اصلی | hiwad | ګزارش | مشارکت مردم در پروسه ثبت نام راى دهندگان ىک ضرورت مبرم است

مشارکت مردم در پروسه ثبت نام راى دهندگان ىک ضرورت مبرم است

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
مشارکت مردم در پروسه ثبت نام راى  دهندگان ىک ضرورت مبرم است

ثبت نام راى دهندگان به منظور تهىه لست واجدان شراىط راى دهى براى شرکت درانتخابات ولسى جرگه وشوراهاى ولسوالى ها آغاز شد . به گفته مسئولىن کمىسىون مستقل انتخابات اىن پروسه در دو مرحله حدود دوماه دوام خواهد کرد وقرار است به تارىخ 28 مىزان سالجارى انتخابات ولسى جرگه و شوراى هاى ولسوالى ها برگزار گردد. گزارشگرروزنامه هىواد درزمىنه مصاحبه هاىى را باچندتن از شهروندان ما انجام داده است که اىنک خدمت خوانندگان محترم تقدىم مىگردد:

شىرعلى ىکتن ازاشتراک کنندگان که به محل ثبت نام راى دهى  دردهن نل کارته پروان آمده بود چنىن گفت: سرانجام پس ازمدت زياد سردرگمى وانتظار كميسيون مستقل  انتخابات 28 مىزان سال روان رابراى انتخابات پارلمانى و شوراهاى  ولسوالى  ها اعلام نمود وثبت نام آن راى دهندگان نىز به تارىخ 25 حمل سالجارى آغازىافت.

ثبت نام راى  دهندگان به منظور شرکت درانتخابات ولسى جرگه وشوراهاى ولسوالى ها ىک ضرورت مبرم مىباشد وبدون ثبت نام هىچ کس قادر به راى دهى نخواهد بود و مردم ازآن استقبال وحماىت مى  کنند. شهروندان کشور هم مى  توانند ازحق اساسى خود براى  راى  دهى  وهم براى راى گىرى استفاده کنند وهم دراىن مورد مسئولىت ملى خودرا ادا کنند وازىن طرىق زمىنه رابراى انتخابات شفاف ،آزاد ،عادلانه وسراسرى درکشورمساعد سازند.

وى افزود: حق راى دهى  وحق انتخاب شدن ازخصوصىات بارز ىک نظام مردم سالار است. حکومت باىد براى برگزارى انتخابات ، نىت اراده وتعهد واضح داشته باشد که به وقت معىن آن انتخابات برگزار گردد. ازملت شرىف افغانستان توقع دارم که اىن بار اسىر واغواى زورمندان وافراد پولدار نشوند وبه کسانى راى بدهند که ازىک سو داراى صلاحىت فکرى وازطرف دىگر باانتخاب شدن به پارلمان وشوراهاى ولسوالى هابه اقداماتى مبادرت ورزند که حداقل اصول وظاىف ، منافع ملى مردم و نىازهاى معاصر مردم افغانستان رادرنظر بگىرند. مردم افغانستان ازکارکرد هاى فعلى پارلمان موجود بايد آموخته باشند وباتوجه به اىن کارکرد هاى آنان درآىنده اشخاص لاىق وباکفاىت رامنحىث نماىنده در  پارلمان وشوراهاى ولسوالى هاى خوىش برگزىنندکه بتوانند مردم افغانستان را به ساحل مقصود برساند و تقوا، پرهىزگارى، صداقت ، اىماندارى ومردم دوستى جز کرکتر شان باشد.همچنان موضوع امنىت ىکى ازمهمترىن موضوعات مربوط به نهاد هاى امنىتى کشور  ما مىباشد که باىد درىک فضاى صلح آمىززمىنه را به خاطر ثبت نام راى دهندگان مساعد سازد ودراىن مورد تلاش  وکوشش هاى زىادى رابه خرچ دهند.

مشتاق احمد ىکتن دىگراز اشتراک کنندگان پروسه ثبت نام راى دهندگان درزمىنه چنىن گفت:

درحال حاضر ازمساىل مهمى که پىش روى مردم افغانستان قرار دارد، مسئله بزگزارى انتخابات مىباشد که نىروهاى امنىتى ودفاعى کشور بايد براى امنىت آن تدابىر لازم را روىدست بگىرند.

پروسه ثبت نام راى دهندگان بخاطرانتخابات پارلمانى وشوراهاى ولسوالى ها مهم وسترگ براى ىک کشور تلقى مىگردد. انتخابات پىشرو مستلزم تعمق ودقت بىشتر است وراى دهندگان باىد درپروسه آن ازدقت وتعمق زىاد کاربگىرند.

وبه نامزدان وکاندىدانى راى بدهند که صادق ودلسوز باشند چرا که نماىندگان واقعى ودلسوز مىتوانند کشور  را به سوى ترقى وپىشرفت سوق دهند ومصدر  خدمت به مردم وکشور خوىش گردند.

 وى اضافه نمود: مردم افغانستان ازکارکردهاى  نماىندگانى که همىن حالا درخانه ملت هستند واز دوره کارى شان تقرىباً هشت سال مىگذرد تا اندازه راضى نبوده وخاطرات خوب ازاىشان ندارند. امىدوارى ها اىنست که مردم  کشور باىد باشىوه جدىد وبا دقت وفهم درصندوق هابه كسانى راى بدهند كه از لىاقت کفاىت وصداقت عام وتام برخوردار باشند ومدىرىت قانون گذارى را درخانه ملت داشته باشند. انتظار مىرود که مردم افغانستان ازپارلمان موجود آموخته باشند و باتوجه به آن آموزه ها درتعىىن نماىندگان جدىد براى  ولسى جرگه وشوراهاى  ولسوالى هاازدقت زىاد کار گرفته وبراى  کاندىدانى راى  بدهند که به منافع ملى کشور وفادار باشند .همچنان مردم  ازکمىسىون مستقل انتخابات ونهاد هاى همکار توقع دارند که با متخلفىن ومتقلبىن برخورد قاطع وقانونى نماىند.  هرگاه مردم ما بتوانند نماىنده گان واقعى  خودرا به پارلمان کشور بفرستند ودرکار انتخابات پارلمانى وشوراهاى ولسوالى ها با هدفمندى شرکت نماىند ،آنگاه عملىه انتخابات پارلمانى وشوراهاى ولسوالى ها با موفقىت سپرى خواهد شد و درپاىان مردم ىک پارلمان آگاه؛فعال وحامى مردم ومنافع ملى کشور خواهد داشت.  کمىسىون مستقل انتخابات و نىروهاى امنىتى افغانستان همىشه به حماىت مردم خود ضرورت دارند وبه دور ازمردم نمى توانند به حىات سىاسى خود ادامه بدهند ودرعدم حماىت نقش آنها به سوال برده خواهد شد.  مردم افغانستان درجرىان انتخابات پارلمانى وشوراهاى  ولسوالى ها باشرکت فعال وسازنده خود مى توانند زمىنه رابراى انتخابات شفاف مساعد سازد وازاىن طرىق خدمت صادقانه را به مردم وکشور خوىش انجام نماىند و در راه ترقى پىشرفت بازسازى تحکىم وحدت ملى ودفاع ازمنافع ملى کشور نقش وطندوستانه وملى خودرا اىفا نماىند.     مىرمسجدى  عزىزى

 

 

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha