صفحه اصلی | hiwad | ګزارش | اطفال و نوجوانان بايد به كارهاى شاقه گماشته نشوند

اطفال و نوجوانان بايد به كارهاى شاقه گماشته نشوند

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
اطفال و نوجوانان  بايد به كارهاى شاقه گماشته نشوند

كودكان ونوجوانان آن بخش مهم جامعه اند كه فردا به آنان تعلق دارد و سازنده گان فعال جوامع بشرى اند، اگر كودكان ونوجوانان امروز ما از تسهىلات تعلىمى محروم باشند ، اززندگى مرفه برخوردار نباشند وبه جاى آن مجبور به انجام كارهاى شاقه گردند.زمانى كه به كلان سالى رسىدند، اسير عقده ها خواهند شدو جز تباهى ، وىرانى وبدبختى چىز دىگرى رابراى مردم و كشور ما درپى نخواهد داشت.

 ىك تحقىق تازه كمىسىون مستقل حقوق بشر نشان مى دهد كه ۴۰ درصد اطفال كارگر در افغانستان با فشار تهدىد وخشونت روبرو هستند. بربنىاد اىن گزارش ۶۱ درصد كودكان كارگر دركشور، درمحىط غىرصحى كار مى كنند ۵۶ درصد شان فرصت براى آموزش ندارند و ۴۰ درصد شان با فشار هاى روانى و مشكلات دىگر مواجه مىباشند.براساس قوانىن نافذه كشور و قوانين بىن المللى اطفال  ونوجوانان نبايد كارهاى شاقه كنند، اما ناگزىر هستند كه براى تداوم زندگى خود وخانواده هاى شان به كارهاى شاقه دست بزنند.براساس گزارش حقوق بشر كودكان درافغانستان ۲۳ نوع كارشاقه مانند خشت مالى، شاگرد مسترى، باىسكل سازى ، فلزكاى ،گداىى گرى ، موترشوىى وساير كارهاى شاقه را اجرا مى نماىند.

گزارشگر روزنامه هېواد درزمىنه نظر چندتن ازكودكان ونوجوانانى كه درطول روزكارهاى شاقه مى كنند را گرفته است  كه پىشكش خوانندگان  محترم مىگردد. نورمحمد كودك پانزده ساله كه درساحه مراد خانى شهر كابل بالاى كراچى دستى مقدار پالك، نوش پىاز ، گشنىز وگندنه را انداخته بود، به صداى بلند مى گفت: پالك چارك ۳۰ افغانى ،نوش پىاز دسته ده افغانى وگندنه دو دسته به مبلغ ۱۵ افغانى لىلام است. ازوى پرسىدم كه چرا مكتب نه مى خوانى؟ درجواب چنىن گفت: مشكل اقتصادى دارم و مجبور هستم كه كاروغرىبى كنم  تالقمه نانى براى فامىل خود پىدا كنم پدرم قبلاً دردولت وظىفه داشت وي. درحمله انتحارى شهىد شد دو برادر ودوخواهر هستىم. مادرم درىكى از ادارات دولتى كارمى كند ومبلغ ۶۳۰۰ افغانى معاش مى گىرد ماخانه شخصى ندارىم وفعلاً درخانه كراىى زندگى مى كنىم.ماهانه مبلغ ۳۵۰۰ افغانى كراىه خانه مى پردازىم، ما زندگى شباروزى خوىش را بسىار به مشكل سپرى مى كنيم. پولىس  حوزه وپوليس ترافىك اجازه كار رانمى دهد آنها مارا هر روز اذىت ولت وكوب مى كنند وازىك جابه جاى دىگر مارا انتقال مىدهند .حتى بعضى اوقات تركارى هاى مارا روى سرك مى اندازند. حىران هستىم چه چاره كنىم وبه كى شكاىت كنىم ،مشكلات اقتصادى ما فراوان است. ازآغاز صبح الى شام دوصد ىا سه صد افغانى كار مى كنىم و زندگى فقىرانه خوىش را به پىش مىبرىم. ذكى احمد طفل دىگريست كه دركنار سرك درمكرورىان دوم موترشويى مى كند. وى درمورد كارش چنىن گفت: مكتب را به نسبت اىنكه وضع اقتصادى فامىل ما ضعىف است خوانده نتوانستم  تعداد فامىل ما هفت نفر است. مجبور هستم ازاىن طرىق نان پىدا كنم . پدرم معىوب است  وكار كرده نمىتواند، هر روز از ساعت ۷ صبح الى پنج عصر در همىن جا موترشوىى مى كنم ازهرموتر ۱۰۰ الى ۱۵۰ افغانى بدست مى آورم وزندگى خانواده خودرا پىش مىبرم. 

وى دراخىر صحبتش اضافه كرد: چون دركشور مابىشتر ازهر جاى دىگردنيا كودكان ونوجوانان بيشتر درمعرض خطر قرار دارند، پس باىد حكومت وحدت ملى وموسسات خىرىه بىن المللى به كودكان فقىر كه كارهاى شاقه را اجرا مى كنند توجه كند كه ازآموزش محروم نمانند ودرآىنده بار دوش جامعه نگردند. مشكل دىگر اطفال اعتىاد به موادمخدر است . همىن اكنون بىش از ۶۰ هزار اطفال مابه آن گرفتار مى باشند اعتياد ازدردناكترىن بدبختى هاى اطفال مى باشد كه بى توجهى به اىن معضله بى توجهى به آىنده ملت ماست.بدبختانه هنوز هم افغان ها از حالت وحشتناك ورقتبار كودكان ونوجوانان كشور خوىش بسىار نگران مىباشند وبه سبب نقض حقوق بشر به وىژه نقض حقوق اطفال ونوجوانان بىشترىن صدمه را متحمل مىگردند. زىرا اطفالى كه سن كم دارند بىشتر ازهمه آسىب پذىر اند باىد حماىت شوند تا ازحقوق شان حداكثربهره ببرند هىچ اطفالى باىد ازتبعىض ،خشونت وكارشاقه متاثر نشود و هرفرد جامعه به شمول اطفال ونوجوانان  بايد ازحق زندگى مسالمت آمىز بادرنظرداشت تامىن خدمات صحى ، كسب علم ،دانش وكمال بهره مند باشد وظىفه هرزمامدار كشور اىن است كه حقوق مسلم اطفال ونوجوانان را مراعات كنند و براى رفع مشكلات اقتصادى، كوشا باشند . درمدت چهل سال جنگ، وىرانى وظلم در سراسر كشور ازطرف گروه هاى مسلح غىر مسئول مستبد و زورمندان حقوق اٰطفال، نوجوانان وجوانان كشور پاىمال  شده است و حقوق انسانى شان هر روز به شكلى ازاشكال  زىر پا مى شود وقوانىن اسلامى وبىن المللى درمورد كودكان رعاىت نمى شود . خشونت وتجاوز جنسى علىه دختران زىرسن كمتر ازدوازده سال دربرخى از ولاىت ها واختطاف كودكان توسط باند هاى مسلح، جلب وجذب نوجوانان به سازمانهاى ترورىستى و استخدام كودكان دركارهاى شاقه غىراخلاقى وغىرقانونى بوده و ازجمله نمونه هاى بارزخشونت برضد اطفال مىباشند همىن امر سبب شده است تامردم به وىژه اطفال ونوجوانان ازدولت فاصله بگىرند واعتماد خودرا در برابرآن ازدست بدهند. حتمى وضرورى پنداشته مىشودكه زمىنه كار براى مردم بىكار ،نادار وفقىر مساعد گردد واز اىن طرىق به مشكلات اقتصادى كشور خاتمه داده شود ومردم بىكار، فقرزده و جنگ زده كشورما اززندگى مرفه مستفىدوبهرمند گردند.            مىرمسجدى عزىزى 

 

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha