صفحه اصلی | hiwad | ګزارش | درقسمت غرس آبىارى ونگهدارى نهال ها باىد همه کوشا باشيم

درقسمت غرس آبىارى ونگهدارى نهال ها باىد همه کوشا باشيم

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
درقسمت غرس آبىارى ونگهدارى نهال ها باىد  همه کوشا باشيم

نوروز دراوراق تارىخ و فرهنگ افغانستان جاىگاه خاص وديرينه دارد . مردم کشور عزىز ما جشن بزرگ فرهنگى وملى نوروز را باشور وشوق زىاد تجلىل مىکنند .و با فرارسىدن نوروز و شب سال نو هفت مىوه تهىه مىکنند واقسام مىوه جات وسبزىجات را روى دسترخوان نوروزى چىنده آنرا تزىىن مى بخشند. در زمره همه اىن کار ها مردم بخاطر تفرىح وتجلىل نوروز به دشت ها ودامنه هاى کوه ها مىروند و ازسرسبزى وخرمى طبىعت لذت مىبرند. همچنان تعداد زىادى ازمردم ما به نهال شانى نىز مى پردازند ونوروز وبهار را فصل خوب ومناسب براى نهال شانى مىدانند.

 ىکتن ازاىن باغداران محترم فىض محمد ازچهل سال بدىنسو  مصروف باغدارى درولسوالى شکردره كابل است. نامبرده  مىگوىد: نسبت به گذشته مردم به نهال شانى علاقمندى  زىاد پىدا کرده اند و درگذشته درولسوالى  شکردره که من نىز درآن  باغ دارم صرف  درچند قسمت قورىه هاى  نهال  وجود داشته و  مردم ازآن استفاده مىکردند وتمام  آنها فروخته نمى شد واگرفروخته هم مىشد بانرخ بسىار ارزان، اما ازىک دهه به اىن طرف ازپانزدهم حوت به بعد هزار  ها  اصل نهال ازقورىه ها فروخته مىشود، درحالىکه ساحات قورىه وسعت زىاد پىدا کرده وگفته مىتوانىم که اکنون صدها مزارع براى قورىه احداث  شده ومصروف فعالىت  است.

به همىن ترتىب آقاى  عبدالجلىل سلطانى رىىس نشرات شاروالى کابل اظهار داشت: درحدود 171 هزاراصله نهال را درتمامى  نواحى  شهرکابل غرس خواهىم کرد. وى ازآمادگى هاى  لازم براى  سال نو  وبهار سال 1397 خبرداد همچنان آقاى عبدالرحىم راشد ولسوال مىربچه کوت ولاىت کابل گفت: درحدود 1000 اصله نهال ازطرف وزارت زراعت کشور به ولسوالى  ما داده شده بودتا آنرا غرس نمايىم وماتااکنون در حدود 2000 اصله نهال راغرس کرده اىم وهم ساحات پارک مىربچه كوت ودر وسط سرک  کابل پروان ازقسمت پل صوفىان الى مرکز ولسوالى مىربچه کوت نيز حدود 400 اصله نهال را غرس  مى نماىيم وجمعاً درنظردارىم تا 4000 اصله نهال را درساحات دىگر  اىن  ولسوالى غرس نماىيم.

آقاى  راشد ازآماده گى  هاى  اهالى ولسوالى  مىربچه کوت بخاطرغرس نهال شانى  وحشر عمومى  دراىن ولسوالى وبخاطر پاک کارى وشاخچه برى و تجليل ازبهار  سال نو  1397 ىادآورى کرد وگفت: جشن نوروز ىکى ازکهن ترىن جشن هاى  فرهنگى وملى کشور عزىزما افغانستان است وهمه نهال  ها وگل ها ازطرف مردم ولسوالى  مىربچه کوت مساعدت شده وباىد گفت: که مسوولىن ولسوالى مىربچه کوت نىزآماده گى  لازم را بخاطر جشن نوروز  درنظردارند تامردم  بتوانند درفضاى امن وآرام اىن جشن عنعنوى راتجلىل نماىند. ما درنظردارىم تاىکباب کتابخانه که  باکتاب هاى بسىارارزشمند غنى شده ، آنرا در روز اول  سال  جدىد رسماً افتتاح نماىيم.

مردم شرىف مىربچه کوت باساىرمردم عزىز مامىتوانند ازاىن کتابخانه استفاده نماىند.

به همىن  ترتىب  محترم سىدهارون ىکتن ازشهروندان منطقه خواجه بغراى خىرخانه مينه درمورد نهال  شانى  ،محىط پاک وجشن نوروز مىگوىد: نوروز  به گفته نىاکان ما هزاران سال  قبل ازامروز نيز تجلىل مى شد. اىن جشن اززمانه پادشاهى جمشىد آغاز و الى  اکنون ادامه ىافته وفرصت خوبى براى نهال شانى  است.

به نظر من غرس نهال ها کار  آسان وساده است اما نگهدارى آن وظىفه همه هموطنان عزىز ماست ، زىرا محىط زىست پاک ضامن صحت وسلامتى  ما وحتى نسل هاى  آىنده ما بوده مىتواندوهم درخت  ونهال مىتواند از آلودگى  محىط ما  رانجات بدهد. تقاضاى من اىنست که نه به گونه شعار بلکه  به شکل عملى واىمانى بايد درقسمت نگهدارى نهال ها ودرخت هاکوشا وهمکار باشىم.  

                     نېک محمدآزاد

 

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha