صفحه اصلی | hiwad | ګزارش | مردم افغانستان خواهان تامىن صلح و ثبات پاىدار درکشور خويش اند

مردم افغانستان خواهان تامىن صلح و ثبات پاىدار درکشور خويش اند

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
مردم افغانستان خواهان  تامىن صلح  و ثبات پاىدار درکشور خويش اند

هرفرد اىن کشور آرزو وامىد دارد، تاصلح داىمى وباعزت درسرزمىن شان استقرار ىابد وزندگى شان درساىه صلح، امنىت، ثبات، اخوت وبرادرى سپرى شود ،اىن آرزوى هموطنان مازمانى به کرسى مطلب وهدف اساسى زندگى مىنشىندکه مادىگر درکشورخود صداى فير مرمى وانفجاررا نشنوىم. بلکه شاهد دوستى ، محبت ، برادرى وصلح باشيم زىرا مردم جنگ زده کشور ما همىشه خواهان صلح وامنىت درکشوروحتى درمنطقه وجهان مىباشند.زىرا ، نه تنها مردم جنگ زده وصلح خواه کشور ما بلکه همه انسانها خواهان صلح مىباشند وبه سبب اخلاق وسلوک نىک، همکارى ومعاونت با برادران خود متحرک و کوشا شناخته شده اند. درحقىقت انسانهاى که امروز درکره زمىن با فرهنگ هاى مختلف حىات بسر مى برند، داراى تفکر وعقىده مترقى هستند و همىشه مىخواهند که بدون جنگ ونبردعلىه ىکدىگر زندگى مرفه داشته باشند. اصلاً انسان وبه خصوص انسانى که مسلمان است بىشتر به صلح نىازدارد، دىن مقدس اسلام دىن صلح، صفا و اعتدال است.اىن مساىل دلالت برآن مى کند که نىازمبرم جامعه افغانى ودىگر مردم جهان تامىن صلح درمنطقه وجهان بوده وهمه مردم صلح خواه باىدعلىه دشمنان صلح مبارزه جدى وقاطعانه کنند. گزارشکر روزنامه هىواد درزمىنه نظرمحترم عبدالقهار شىخانى آگاه امورسىاسى را گرفته است که اىنک خدمت خوانند گان محترم تقدىم مىگردد.

وى درآغاز صحبتش  درزمىنه چنىن گفت: جنگ، ناامنى ها، خشونت ، جراىم سازمان ىافته ومداخله هاى  بىرونى  درامورداخلى ىک  کشور ، صلح ،آرامش ، امنىت و رفاه  رابه چالش مى  کشاند وفرصت هاى لازم را براى ترقى وپىشرفت مورد تهدىد قرار  مى  دهد.کشور ما ازجمله کشورهاييست که مردم آن چهار دهه با جنگ  هاى  تحمىلى و مداخله هاى  بىرونى  درامور داخلى  شان روبه روبوده وجانهاى عزىران زىاد شانرا گرفته وخسارات بزرگ اقتصادى رامتحمل گردىده وتاهنوز هم جنگ تحمىلى بالاى  افغانستان ادامه دارد.خواست همه مردم افغانستان اىنست تا صلح سرتاسرى درکشور  ما استقرار واستحکام ىابد و اززندگى مرفه درساىه اخوت وبرادرى، امنىت ، ثبات وهمکارى  اجتماعى بهره مند شوند اىن آرزو هاى شهروندان ما آنگاه به کرسى مى نشىند که دراطراف وگوشه هاى  سرزمىن خودصداى فير مرمى، انفجاربمب وحملات انتحارى رانشنوىم و به جاى آن شاهد  دوستى ، محبت وبرادرى باشيم.

زىرانسان ، اىن مخلوق خداوندمتعال همىشه مىخواهد که درفضاى صلح کامل درکشور وجامعه خوىش  بحىث ىک موجود متحرک به زندگى مرفه خوىش ادامه دهد. درحقىقت انسانهاىى که امروز درکره زمىن با رسوم  وفرهنگ هاى  گوناگون زندگى مى  نماىند، داراى  عقل وتفکر مترقى  هستند ومىخواهند عمرعزىر خودرابراى آساىش، صلح وهمزىستى  مشترک و براى  آبادى، سرسبزى وترقى  کشور خوىش وقف نمايد.هرهموطن ما درهر موقف وموقعىت اجتماعى وسىاسى که قرار دارد رسالت ومکلفىت دارد که همىشه به خاطرتامين صلح ،امنىت وآبادى کشور خوىش بىاندىشد و درزمىنه سهم  خوىش را صادقانه انجام دهد، ازخود بىنى  ،خوداندىشى ومنافع فردى بىرون آىد واز اين طرىق کشور ما به سوى ترقى  وتعالى حرکت نموده وزندگى صلح آمىز براى مردم ما تامىن مى گردد.زىرا تلاشها براى تامىن صلح درکشور صداقت، رستگارى ، نظم ، احساس مسئولىت ووظىفه شناسى افراد جامعه باعث و عامل آبادى وترقى کشور مىگردد

.وى همچنان علاوه نمود:

 نىروهاى اردوى ملى ،پولىس ملى  و امنىت ملى افغانستان شجاعانه ازمردم وکشور دفاع مى  کنند.براى اجراى موفقانه وظاىف  شان آماده هرگونه فداکارى بوده و هموطنان ما شاهد فعالىتهاى  قابل  قدر  آنها مى  باشند و ضرورى پنداشته مىشود که مردم کشور  ما درزمىنه با نىروهاى  دفاعى وامنيتى کشورخوىش همىشه همکار باشندودفاع ازکشور وحاکمىت قانون ازوظاىف بس مهم نىروهاى امنىتى هم درشراىط صلح وهم درشراىط  جنگ مى باشد.
وى  اضافه نمود:

 مردم افغانستان ، احزاب سىاسى وجامعه مدنى ازپىشنهاد صلح حکومت افغانستان که توسط رىىس جمهور کشوردردومىن کنفرانس  پروسه کابل  مطرح شد حماىت همه جانبه مى كنند.اىن نشست ىک  فرصت خوب  براى افغانستان بوده تا زمينه براى ىک اجماع بىن المللى مساعد گردد که چگونه با شبکه هاى ترورىستى مبارزه صورت گىرد. کشورهاى  منطقه وجهان باىد گام هاى  مشترکى رابراى  مبارزه با دشمنان صلح و هراس  افگنى بردارند، مبارزه جدى  دربرابر ترورىزم را باىد به گونه ىک سىستم توسعه داد وشبکه هاى هراس افگن جهانى  که درهرجاىى وجود دارند بايد ازبىن  برداشته شوند. چنانکه رىىس جمهور کشور در نشست پروسه کابل گفت: افغانستان با تهدىد جدى هراس افگنان جهانى روبرو مى  باشدو اىن تهدىد موج پنجم خشونت هاى  سىاسى ترورىزم بىن المللى است. ما با اىن دشمن روبروهستيم و اىن دشمن عبارت از شبکه هاى هراس  افگن فرامرزى وفراملى وسازمان هاى  جناىتکار ميباشد. وى از طالبان خواست كه تا طرح صلح حکومت افغانستان را بپذىرند وباعزت بىاىند وازخاک کشور به  گونه مشترک نگهدارى كنيم. باىد تمام طرف هاى درگىر از اين بسته پىشنهادى  وشانس بى سابقه حماىت نماىند تا درافغانستان جنگ ختم وصلح ،امنىت وثبات برقرارشود. فلهذا پىشنهاد بنده اىن است که تمام افغانها باىد درمورد جنگ  موجود وصلح از سربىندىشند وباىد احساسات راکنار گذاشت و منافع ملى کشور  هاى همساىه ،منطقه وجهان را دراىن جنگ تعريف کرد وبعد ازآن درمورد آىنده خود فکر کرد. تازمانى  که خود ما صلح نخواهىم هىچ قدرت جهانى آرزو ندارد وحاضرنيست كه براى  ما صلح بخواهدوماشاهد آن باشيم.

مىرمسجدى عزىزى

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha