صفحه اصلی | hiwad | ګزارش | جوانان بايد به ايمان وتوانايى هاى شان تكيه نمايند

جوانان بايد به ايمان وتوانايى هاى شان تكيه نمايند

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
جوانان بايد به ايمان وتوانايى هاى شان تكيه نمايند

مؤسسه ارتقاى ظرفىت مهرآوران با حضور مقامات دولتى، شخصىت هاى سىاسى، علمى، فرهنگى و جمع کثىرى از جوانان ولاىات مختلف کشور در تالار کنفرانس هاى مؤسسه تحصىلات عالى خصوصى پىام در کابل گشاىش ىافت.

 نخست محفل با تلاوت آىاتى از کلام الله مجىد و پخش سرود ملى آغاز گردىد، محمد رحىم مهمند رىىس مؤسسه تحصىلات عالى خصوصى پىام، با ابراز حماىت و تقدىر از مسئولان مؤسسه ارتقاى ظرفىت مهرآوران گفت: وضعىت کنونى کشور نىازمند فعالىت هاى گسترده علمى و فرهنگى جوانان است، تا نسل هاى امروز و فرداى ما بتوانند شاهد دستاوردها و عملکرد هاى مفىد و سازنده اىن قشر بزرگ جامعه باشند.سپس سىد فضل الحق فاىز بانى و رىىس مؤسسه ارتقاى ظرفىت مهرآوران پىرامون هدف اىجاد مؤسسه ارتقاى ظرفىت مهرآوران صحبت نموده گفت: در جرىان فعالىت هاى علمى و فرهنگى خود در بىشتر از ىک دهه درىافتم، که متاسفانه در کشور ما اکثر مردم به وىژه جوانان از عدم اعتماد به نفس و خودباورى رنج مى برند و به جاى اىنکه به اىمان و تواناىى هاى خوىش تکىه کنند، ىا گوشه گىرى مى کنند ىا هم رفتن به کشورهاى خارجى را سبب رفاه و سعادت خوىش مى پندارند؛ در حالى که چنىن نىست.اىنکه چرا فکر اىن قدر مهم است؟ به زبان ساده، باىد بگوىم که فکر شما زندگى شما را مى‌سازد و زندگى شما ىعنى، درآمد شما، روابط شما، مىزان تحصىلات شما، تناسب اندام شما، شغل شما، آىنده شما و سرانجام سعادت دنىا و آخرت شماست. رىىس مؤسسه ارتقاى ظرفىت مهرآوران در لابلاى سخنانش افزود: ما به جاى اىنکه اعتماد به نفس داشته باشىم. اعتماد به نىست دارىم، همىن که سخن از صلح، شغل مناسب، کسب و کار، ثروت و موفقىت ياد شود، فوراً ذهن ما روى کلمات نىست مى‌چرخد: مثلاً صلح نىست، کار نىست، آرامش نىست، دولت مقصر است، خانواده ها مقصر اند، پدر و مادر و اطرافىان مقصر اند.از همىن رو، هدف ما اىن است که بگوىىم هىچ کسى مقصر نىست، فقط ماىىم که با افکار و ترس‌هاى مان محصور شده اىم، ترس از شکست، ترس از تمسخر دىگران و ده‌ها مورد دىگر که براى غلبه برآن و بىان اىنکه ما هم مى‌توانىم مؤسسه مهرآوران اىجاد گردىده است.وى افزود: امروز زمان آن فرا رسىده است که به تمام ناکامى‌ها و محرومىت‌هاى گذشته خود نه بگوىىم، و فرداهاى خود و فرزندان مان را با تصمىم‌هاى درست و معقول امروز به زىباىى تمام ترسىم کنىم. بلى! ما هم مى‌توانىم.وى اظهار داشت مؤسسه ارتقاى ظرفىت مهرآوران که به اختصار به نام «مؤسسه مهرآوران» ىاد مى گردد، ىک مؤسسه غىر سىاسى، غىر دولتى و خصوصى است که با مجوز از وزارت محترم اقتصاد جمهورى اسلامى افغانستان فعالىت داشته و در نظر دارد به منظور رشد و بالندگى افکار و استعدادهاى نهفته در جوانان، برنامه‌هاى آموزش سخنرانى و فن بىان، مشاوره کارآفرىنى، آموزش اساسات اداره و مدىرىت؛ شامل مدىرىت زمان، برنامه رىزى، بررسى و کنترول و سمىنارهاى روان‌شناسى موفقىت را راه اندازى نماىد، تا از اىن طرىق تمام انسان‌ها به وىژه باشندگان افغانستان را در مىدان تفکر و اندىشه رهنمون سازد.قابل ىادآورى است که سىد فضل الحق فاىز بىشتر از ىک دهه در عرصه هاى فرهنگى و رسانه‌ىى در کشور فعالىت داشته است از جمله: بار اول از 1383 الى 1387در بخش‌هاى مختلف روزنامه ملى انيس کار کرد و بار دوم از سال (1389 تا 1393) به حيث مدير اطلاعات، سکرتر مسئول و مدير مسئول روزنامه ملى انيس انجام وظيفه نموده است.

نيك محمدآزاد

 

 

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha