صفحه اصلی | hiwad | ګزارش | قطع جنګ ، محو خشونت ها ،تامىن وحدت و تحقق منافع ملى آرزوى بزرګ كابلىان مى باشد

قطع جنګ ، محو خشونت ها ،تامىن وحدت و تحقق منافع ملى آرزوى بزرګ كابلىان مى باشد

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
قطع جنګ ، محو خشونت ها ،تامىن وحدت و تحقق منافع ملى آرزوى بزرګ كابلىان مى باشد

شوراى سرتاسرى مردم كابل به همكارى نهاد علمى و فرهنگى حبىب الرحمن مهدى كنفرانسى را تحت عنوان (( كابل دور از خشونت ها، تامىن وحدت و منافع ملى و حماىت از قوت هاى ملى)) در هوتل كابل واقع مكرورىان سوم تدوىر نمود.در افتتاح اىن كنفرانس عبدالهادى ((قرىشى)) آگاه مساىل سىاسى پىام مولانا حبىب الرحمن مهدى قرىشى رىىس نهاد مركز علمى و فرهنگى را به خوانش گرفت كه در ىك قسمت اىن پىام چنىن تذكر گردىده است:

 ((اوس سىاسى حالات ډېر نازك دى. زموږ قسم خوړلو دښمنانو په تېره بىا ګاونډىو هېوادونو په افغانستان كې جګړه دوامداره ساتلې او د بهرنىو او كورنىو مغرضو كړىو په واسطه د خپلو شومو موخو له پاره ترهګر افغانستان ته رالېږى او تپل شوې جګړه پرې مخ ته وړى. باىد ټول افغانان د وسله والو مخالفىنو او مغرضو كړىو پر ضد سره ىو موټى شى او خپلې ملى ګټې په پام كې ونىسى. افغان ملت باىد ىو بل ته درناوى ولرى او د هغو ملى او اقتصادى پروژو ملاتړ وكړى چې مغرض هېوادونه ىې د خپلو مزدورانو پرمټ پلى كول نه غواړى)) محترم عبدالهادى قرىشى گفت: ((هدف از تدوىر اىن كنفرانس اىن است كه در كشور عزىز ما بصورت كلى جنگ قطع شود، خشونت از بىن برود، در افغانستان به صورت كامل صلح و امنىت برقرار شود، وحدت ملى در كشور ما حكمفرما باشد و از منافع ملى و قوت هاى ملى ما حماىت صورت بگىرد.

به تعقىب آن الحاج محمد ىعقوب ((احمدى)) معىىن وزارت اقوام و قباىل پىرامون اىن موضوع صحبت نموده چنىن گفت: از ابتكار شوراى سراسرى مردم كابل كه ىك برنامه خوب را با عناوىن زىبا انتخاب نموده است اظهار سپاس مىنماىم. شهر زىباى ما كابل كه ما در آن زندگى مىنماىىم در تارىخ جهان از نگاه آب و هوا نظىر ندارد، مگر متاسفانه خشونت ها، جنگ ها و خصومت ها در كابل مشكلاتى را اىجاد نموده است. باىد گفت كه اىجاد شورا ها ونهاد ها ما را مىتواند به اهداف ما برساند. اىجاد اىن شورا خىلى موثر است و ما مىتوانىم از طرىق اىن شورا به خدمت وطن ،مردم و مشكلات شان برسىم.وى گفت:- صلح براى ما پىشرفت و بقا را مساعد مىسازد بار ها گفته مىشود كه آوردن صلح و امنىت مسئولىت دولت و حكومت است. وقتىكه مردم در پهلوى دولت ما نباشند دولت به تنهاىى نمىتواند صلح و امنىت را در كشور بر قرار بسازد. در آوردن صلح، امنىت ووحدت ملى باىد دست به دست هم بدهىم و با هم متحد شوىم تا صلح و امنىت در كشور ما بر قرار شود. در اىن كشور پدران و نىاكان ما زندگى نموده اند. زمانىكه تجاوز بر افغانستان صورت مىگرفت، همىن مردم ما بودند كه در مقابل تجاوز گران مقابله كردند در كابل اقوام مختلف زندگى مىكنند. همه باىد ىكجا شوىم و ىك همبستگى را به مىان آورىم.متعاقباً محترم محمد آصف صدىقى رىىس كمىسيون تفتىش شوراى سرتاسرى مردم كابل نكات مفىد را  ارائه نموده و گفت: جوانان عزىز! امىد و آىنده كشور كاملاً به شما ارتباط دارد. هر حركتى كه ما مى بىنىم اگر نقش كار ىك جوان در آن نهفته نباشد آن كار به ثمر نمىرسد. اگر ساختمان به زىباىى اعمار مىشود. باز هم نقش جوانان ما در آن دخىل است و آىنده هم به آنها ارتباط دارد باىد دست به دست هم بدهىد وكشور خوىش را بسوى ترقى و پىشرفت سوق دهىد و در استقرار  صلح، امنىت ،آرامى و رفاه كشور خود توجه داشته باشىد.

 همچنان محترم احمد ضىا بومىا رىىس مطابع آزادى ، الحاج سىد عبدالهادى هداىت مسئول نهاد علمى و دىنى ،پوهاند لطف الله ساپى و محترم سر محقق نوىد نىز پىرامون موضوع صحبت نمودند و در اخىر اىن كنفرانس قطعنامه توسط ظاهر حسن رىىس دارالانشاء شوراى سرتاسرى مردم كابل به خوانش گرفته شد كه در ىك بخش اىن قطعنامه چنىن تذكر گردىده است: ((شوراى سرتاسرى مردم كابل ىك نهاد بزرگ اجتماعى كاملاً غىر سىاسى و غىر انتفاعى است و با نهاد هاى مدنى گرد هم آمدن احزاب و جرىان هاى سىاسى  را صمىمانه و باكمال احترام مى پذىرىم و بخاطر حفظ وحدت ملى و صلح سرتاسرى در كشور از هر نوع خشونت و تفرقه جلوگىرى مىنماىىم. مردم كابل بسىار رنج كشىده اند و  دىگر نمىتوانند كه شهر زىبا و با فرهنگ شان بار دىگر به دهه هفتاد مبدل گردد. بهترىن راه رسىدن به اهداف، تفاهم ،هماهنگى و از خود گذرى است اىن محفل با دعائىه توسط قارى صىقل به پاىان رسىد.

                          آصفه سعادت

 

 

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha