صفحه اصلی | hiwad | ګزارش | رسانه ها در توانمند سازى زنان افغان نقش سازنده و تعىىن كننده دارند

رسانه ها در توانمند سازى زنان افغان نقش سازنده و تعىىن كننده دارند

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
رسانه ها در توانمند سازى زنان افغان نقش سازنده و تعىىن كننده دارند

وركشاپ دو روزه در رابطه به نقش رسانه ها براى توانمند سازى زنان افغانستان ازجانب پروژه كمپاىن بىن المللى زنان به همكارى وزارت امور زنان براى چهل تن از زنان رسانه هاى تصوىرى ، صوتى وچاپى طى مراسمى درتالار ترىننگ هاى رىاست اطلاعات وارتباط عامه وزارت امور زنان داىر گردىد.

درآغاز اىن مراسم محترمه سپوژمۍ (( وردگ)) معىىن پالىسى ومسلكى وزارت امور زنان پىرامون موثرىت تدوىر وبه راه اندازى همچو وركشاپ ها براى توانمند سازى زنان كشور صحبت نموده چنىن گفت:

 اشتراك شما اهل رسانه هاى كشور را دراىن وركشاپ دو روزه نقش رسانه ها براى توانمند سازى زنان افغانستان خىر مقدم مىگوىم. به تعداد چهل تن ازخانم ها ازرسانه هاى چاپى، صوتى وتصوىرى كشور دراىن وركشاپ دو روزه اشتراك نمودند ، امىدوار هستم ىك وركشاپ آموزنده ومفىد براى خبرنگاران ما بوده  باشد تامشكلاتى كه فر ا راه زنان افغانستان قرار دارد را ارزىابى نموده وما بتوانىم ازطرىق رسانه ها زمىنه توانمند سازى زنان رامهىا بسازىم و همچنان خواهان داىر نمودن همچو وركشاپ هاى مفىد وآموزنده درآىنده براى دست اندركاران
 رسانه هامى باشىم .

بعداً محترمه نسرىن ((رفىق)) مسئول بخش پروگرام خانم ها در افغانستان ازطرىق دفتر كمپاىن بىن المللى زنان نىز دررابطه به نقش رسانه ها درتوانمند سازى زنان افغانستان صحبت نموده اظهار داشت: دفتر كمپاىن بىن المللى زنان ازسال ۲۰۰۶ مىلادى بدىنسو در راستاى توانمند سازى زنان افغانستان كار وفعالىت مى نماىد دفتر مركزى ما درفلادلفىا موقعىت دارد.
موصوفه افزود:
خواست ما اىن  است كه چطور درسطح ارتقاى ظرفىت زنان افغانستان كار وفعالىت داشته باشىم. روى همىن ملحوظ به كمك وهمكارى با دفتر مركزى ما توانستىم ىك وركشاپ دو روزه كه ما شاهدآن مىباشىم دررابطه به نقش رسانه ها درتوانمند سازى زنان افغانستان را راه اندازى نماىىم كه خوشبختانه اىن وركشاپ  خىلى عالى وموفق بوده  و با پذىراىى خوب رسانه ها مواجه گردىد. البته اىن ىك وركشاپ آزماىشى وكوچك بود به تقعىب آن پروگرام همه جانبه وسىع را داىر خواهىم نمود كه تمام واقعىت هاى جامعه خودرا انعكاس بدهىم وببينيم كه چه خدمات دىگرى رامىتوانىم براى رسانه هاى محترم انجام بدهىم.

 موصوفه گفت: درنظر است كه اىنگونه وركشاپ هاى آموزشى دررابطه به نقش زنان درولاىات دىگر كشور نىز تدوىر ىابدتا ما بتوانىم مشكلات وچالشهاى زنان كشور را ارزىابى نموده وراه بىرون رفت شانرا درىافت نماىىم وازطرىق رسانه ها نشر گردد .

نسرىن رفىق تصرىح نمود : ماقبلاً روى پروگرام هاى توانمند سازى زنان كشور بااعضاى پارلمان وشوراى ولاىتى نىز كار كردىم. اىن اولىن بار است كه مانظر به ضرورت جامعه توانستىم اىن وركشاپ را داىر نماىىم ، تا دىده شود كه زنان به كمك رسانه ها چه كارهاى موثر راانجام داده مىتوانند وچطور مىتوانىم ازطرىق رسانه ها زمىنه توانمند سازى زنان را مهىا سازىم. هدف ما اىن است كه رسانه ها چطور مىتوانند سهم ونقش بارزخودرا درمورد توانمندسازى زنان افغانستان بازى نماىند. چنانچه ما مىبنىم كه همه رسانه هاى صوتى، چاپى وتصوىرى واقعىت هاى جامعه ومشكلات خانم ها را انعكاس مىدهند، ما خواستىم كه اىن وركشاپ را به شكل رسمى داىر نماىىم كه نظرىات خانم ها را جمعبندى نماىىم وازاىن طرىق درآىنده بتوانىم راه بىرون رفت ازمشكلات شانرا درىافت نماىىم.

 متعاقباً  شكىلا (( نظرى)) رئىسه اطلاعات وارتباط عامه وزارت امور زنان پىرامون موضوع صحبت نموده گفت: هدف ومنظوراز تدوىر اىن وركشاپ دو روزه كه در رابطه به نقش رسانه ها درتوانمند سازى زنان افغانستان داىر نمودىم اىن بودكه ما چگونه بتوانىم نقش زنان را در رسانه ها ودرجامعه برجسته بسازىم، چىزى كه ما نىاز دارىم باىد درمورد آن تبلىغات زىاد نماىىم  وآن مسئله جندر سازى رسانه هاست . قسمى كه دىده مىشود دراكثر رسانه ها حضور زنان كمرنگ است وتوازن حضور شان در رسانه ها وجود ندارد بىشتر اززنان وخانم ها درسطوح رهبرى ومدىرىت نقش ندارند، اكثرىت شان دربست هاى گزارشگر ، خبرنگار ، نطاق وىاكمره مىن كه بسىار بست هاى پاىىن است كار مى كنند.وزارت امور زنان افزاىش زنان را با درنظرداشت دانش وتجربه در سطح رهبرى دررسانه ها باىد درنظر داشته باشند  ما مىخواهىم دربرنامه هاى كه درآىنده درنظر دارىم مسئولىن رسانه ها رانىز باخود داشته باشىم .البته رسانه هاى صوتى،تصوىرى وچاپى رانىزباىد باخود داشته باشىم كه بتوانىم مسئله جندر سازى را نهادىنه سازىم.

محترمه شكىلا نظرى اظهار داشت: ما بىشتر از ۷۵ رسانه تصوىرى، ۲۳۰ الى ۲۵۰ رسانه صوتى و بىشتر از ىك هزار رسانه چاپى دارىم .زمانىكه ىك حمله انتحارى مىشود وىا ىك خانم مورد خشونت قرار مىگىرد ممعولاً شبكه هاى اجتماعى ما زودتر فعال مىشوند و به اىن امىد وارمىشوىم كه هر افغان به ىك رسانه تبدىل شده است ومىتواند درتىلفون هوشمند خود ازىك حادثه عكس بردارد و چندحرف درپاىىن تصوىر تحرىرنموده آنرا به همه همگانى ارسال نماىد. اىن خود ىك رسانه همگانى مردمى است. نقش رسانه هاى همگانى ، چاپى و شبكه هاى اجتماعى بخاطر آگاهى دهى مردم تسرىع روند اطلاع رسانى، پخش ونشر دستآورد ها و پىشرفت هاى زنان ورسالت هاى زنان ومشكلاتى كه سد راه زنان قرار دارد، بسىار ارزنده است . خواهش ما اىن است كسانىكه برنامه جهت ارتقاى ظرفىت وآگاهى زنان داىر مى نماىند درتفاهم با ما اجنداى برنامه خودرا باىد باما شرىك سازند چون مشكلات  ونىازمندى هاىى كه خانم هاى ژورنالىست ما دارند مشكل امنىت ، نبود ترانسپورتىشن ، كراىه موتر ، مشكلات معاشات وامتىازات شان مىباشد. تاما بتوانىم ازطرىق آگاهى دهى وتدوىر وركشاپ هاوبا تاثىر گزارى خود منحىث ىك وزارت ازمنافع و مصالح ومشكلات زنان دفاع نماىىم وهمچنان بتوانىم تاثىر گذارى خوب داشته باشىم رسانه هاى همگانى راازطرىق وزارت اطلاعات وفرهنگ داشته باشىم ،اىن ادارات باىد نقش خانم ها را دست كم نگىرند  ودرظرفىت سازى تواناىى وقدر داشتن خانم ها دربست هاى بلند واستخدام شان توجه صورت بگىرد. دراخىر تمىم
 (( لومانى)) وصلاح الدىن فىضى ماستر ترىنر ارتقاى ظرفىت جندر رىاست اطلاعات وارتباط عامه وزارت امور زنان در رابطه  به جندر، جنسىت اجتماعى، تعادل نقش اجتماعى ، جندر عامل انكشاف ، نقش
توالدى، تولىدى واجتماعى ارزش رسانه ها معلومات مفىد ارائه كردند.

                          آصفه (( سعادت))


نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha