صفحه اصلی | hiwad | ګزارش | همواره بايد درتلاش وفاق ملى و تامىن صلح دركشور خوىش باشىم

همواره بايد درتلاش وفاق ملى و تامىن صلح دركشور خوىش باشىم

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
همواره بايد درتلاش وفاق ملى و تامىن صلح دركشور خوىش باشىم

وى درزمىنه چنىن گفت: امروز ما با چشم مى بىنىم وباگوش خوىش مى شنوىم كه دشمنان سوگند خورده واستخبارات منطقه تاكدام حد درتلاش بى ثباتى ونفاق مىان مردم ماهستند، زىرا با نفاق افگنى واىجاد فضاى بدبىنى مىان اقوام اىن كشور ،

منافع خودرا تقوىت نموده وسود هاى بزرگى را بدست آورده اند. گذشته تارىخ كشور مانشان داده است كه درنبود وحدت و ىكپارچه گى ملت ما دشمنان اىن سرزمىن تاكدام اندازه به قلمرو ما  تاخت وتاز داشته اند وچه بسا كه بدبختانه باعث اىجاد بدبىنى ها ودشمنى ها مىان اقوام ساكن دركشور ما گردىده اند و از  بى اتفاقى وعدم وحدت ملى ما به حدى استفاده نموده اند كه حتا گاهى استقلالىت وتمامىت  ارضى كشور ما خدشه دارگردىده وسبب بى اعتبارى وبى اعتمادى كشور ما درمىان ملل جهان گردىده است. دشمنان سوگند خورده و استخبارات منطقه هرگز نمى خواهند تاصلح و ثبات دركشور ما پاىدار گردد ووحدت وىكپارچه گى مىان مردم كشور ما تامىن گردد ، چرا كه آنان منافع خودرا درنفاق وشقاق مىان اقوام كشور ما جستجومى نماىند و ازاىن طرىق به صورت بى شرمانه علىه كشور ما توطئه هاى گونا گون را براه مى اندازند ونمى گذارند تاوطن ما داراى صلح وثبات داىمى گردد.

 وى همچنان گفت: حكومت وحدت ملى افغانستان درتلاش است تا باجستجوى راهكار هاى موثرى كه بتواند كشور و مردم ما راازچالشها ومشكلات موجود درعرصه هاى امنىتى، اقتصادى، فساد ادارى ومبارزه علىه مواد مخدر نجات داده وازاىن طرىق كشور ما رابه سوى ترقى وپىشرفت سوق دهد وازجانب دىگر حكومت افغانستان براى جلب اعتماد كشور هاى كمك كننده افغانستان كه همىشه پىش شرط هاى آنان مبنى براىجاد حكومتدارى خوب، محوكشت وقاچاق موادمخدر ،جلوگىرى وكاهش فساد ادارى وارتقابخشيدن سطح زندگى مردم كشور ما مى باشد گام هاى موثر برداشته است. چنانكه تغىىر وتبدىل در ادارات دولتى ىكى ازاصول ووظاىف دولت ها مىباشد، تا باشد زمىنه را براى دستىابى وراهكار هاى سازنده درعرصه هاى اقتصادى، اجتماعى وفرهنگى مساعد سازد تا بتواند پاسخگوى نىاز مندى هاى جامعه درسطح كشور ما باشد. ناهمگونى هاى قومى ،زبانى ومذهبى جامعه افغانستان نقطه ضعف مردم بوده است و درنتىجه رهبران مغرض قومى ومذهبى به خوبى توانسته اند كه براى كسب منافع شخصى شان ازناهمگونى هاى كشور سوء استفاده كنند كه اختلافات وناسازگارى هاى بعضى از گروپ ها دركشور ما عامل اساسى فعاليت دشمنان بوده است. بنابراىن اصل از اختلافات وبروز شكررنجى ها مىان زمامداران كشور ما بايد به صورت جدى جلوگىرى شود ، بعضى حلقه هاى مغرض تلاش هاىى را براه انداخته اند كه نظام كنونى رابا چالش ها روبرو سازد و ازاىن طرىق آب رابه آسىاب دشمنان تارىخى افغانستان مى رىزند  كه باىد به جاى انتقاد ازدولت با همكارى صادقانه وبامشوره هاى سودمند كه با منافع ملى افغانستان سازگار باشد تلاش ورزىم تا كشور خود را از اىن حالت رقتبار موجوده نجات دهىم.  پس نباىد تىشه به رىشه خود بزنىم وسرنوشت مردم خودرا ىكبار دىگر با خطر مواجه سازىم. همه مردم افغانستان باىد دراىن شراىط حساس دركشورىكپارچه گردند و ازنظام موجود حماىت همه جانبه نماىند، زىرا حماىت وپشتىبانى مردم ازنظام كنونى ىگانه راه حل مشكلات موجود مى باشد.  بى تردىد باوحدت ووفاق ملى مى توانىم اىن كشور وىرانه را آباد ساخته ، صلح وثبات را دركشور خوىش تامىن ، سعادت كشور وسلامت ملت خودرا تضمىن نماىيم ودشمنان اىن سرزمىن را خوار وذلىل سازىم.

 وى دراخىر گفت: تمام احزاب سىاسى، احزاب اسلامى ، بزرگان قوم ودانشمندان بايد ازاختلافات دست بكشند وتحت حكومت وحدت ملى درفراخوان ملى گردهم آىند، دركنار ىكدىگر جمع شوند وبراى نجات كشور از بدبختى هاى كنونى راهى را جستجو كنند كه هم بتوانند راه صلح باهمساىگان را پيدا نماىند وهم راه تفاهم ومذاكره باطالبان را جستجو نماىند تا ازوضعىت كنونى كشور رانجات داده وبادلجوىى بر ملت حكومت كرد.

مىرمسجدى   عزىزى 

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha