صفحه اصلی | hiwad | ګزارش | عاملين كشتار مردم مظلوم و بى گناه کشور ما ترورىست ها و در راس آن استخبارات منطقه مى باشد

عاملين كشتار مردم مظلوم و بى گناه کشور ما ترورىست ها و در راس آن استخبارات منطقه مى باشد

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
عاملين كشتار مردم مظلوم و بى گناه کشور ما ترورىست ها و در راس آن استخبارات منطقه مى  باشد

گسترش ناامنى ها درکشور ماهرروز ابعاد تازه به خود مىگىرد وسالهاست که مردم مظلوم وبى گناه ما به نسبت جنگهاى تحمىلى دشمنان تارىخى کشور وهمچنان مداخلات کشورهاى همساىه و منطقه درامورداخلى افغانستان تلفات زىاد جانى ومالى رامتحمل شده اند.مردم وکشور ما رنج هاى فراوانى را تا هنوز بدوش مى کشند.

 با تاسف ترورىستان اخىراً خون مردم بى گناه ما  را رىختانده وبا اىجاد وحشت ودهشت وحملات انتحارى مردم عام به شمول کودکان، زنان، پىرمردان وجوانان رابه شهادت رساندند وباردىگر به عمل نابخشودنى متوسل  شدند. اىن حمله انتحارى توسط  ىک  عراده موترامبولانس درجوار شفاخانه جمهورىت ودرمقابل دروازه ورودى تعمير وزارت امورداخله قبلى درشهر کابل صورت گرفت که درنتىجه آن تعداد زىادى ازهموطنان ما شهىد ومجروح شدندوخسارات مالى را نىزدرپى داشت.

 خبرنگار روزنامه هىواد درارتباط به حملات  انتحارى اخىر مخالفان مسلح دولت مصاحبه ىى را با محترم جاوىد احمد ىکتن ازشهروندان  کابل انجام داده كه اىنک به نشر مىرسد.

 وي  درمورد حملات انتحارى اخىر در  شهرکابل چنىن گفت: گروه ترورىستى طالبان مخالف مسلح دولت باردىگر با دستان پلىد خودحملات ترورىستى  رابراماكن عمومى ، سازمان  هاى  خىرىه ، نهاد هاى کمک رسان داخلى  وخارجى  وپاسگاه هاى  نظامى انجام دادند که جمعى ازهموطنان مظلوم وبى دفاع مارابه خاک  وخون کشانىدند، خانواده هاى زىادى راداغدار ساختند و درحملات انتحارى علىه مردم ما جان هاى تعداد زىاد ازشهروندان کابل راکه مصروف کارهاى روزمره خود بودند گرفتند. اىن درحالىست که طالبان خود راحامى  اسلام وپىرو روش هاى حضرت محمد(ص) مىدانند وداد ازاسلام  وانسانىت مى زنند،اما با انجام اعمال ننگىن وشرم  آور خوىش ثابت کردند که آنان درعمل چىزى مىکنند ودرگفتار چىز دىگرى  رابىان مى  نماىند.واضح است که انتحار وهرگونه اعمال دىگر ترورىستى که منجر به قتل وکشتار مردم بىگناه ، بى دفاع ومظلوم گردد ازنظراسلام حرام مطلق بوده وعاملىن آن مستوجب جزاى جهنم اند. وادامه چنىن تلفات افراد ملکى وغىرنظامى  دراىن حوادث خونىن، نشان دهنده مداخلات بى  شرمانه دشمنان تارىخى افغانستان درامورداخلى كشورما مى باشد. اينگونه مداخلات بى شرمانه  که به شکل پنهان وگاهى به شکل آشکار صورت گرفته ومىگىرد، باعث بى ثباتى اوضاع درافغانستان ومنطقه شده وزمىنه رابراى گسترش فعالىت هاى ترورىستى وافراطىت درافغانستان مساعد نموده است. اىن درحالىست که مردم ما اصلاً نه ترورىست ونه افراط گرا بوده وهىچگاهى  هم افغانستان درتدام موجودىت خود با فرهنگ خشونت،مداخله ،تجاوز وترورىزم دست نداشته ونه هم ازقلمرو وخاک خوىش باعث کوچکترىن تجاوز وتعرض به کشورهاى  دىگر به وىژه به همساىه گان شده است.

وى  همچنان گفت: مخالفان مسلح دولت وترورىست هاى دىگر درسال گذشته و درسالجارى  تااکنون به فعالىت هاى  تخرىبى ، حملات انتحارى وترورىستى جناىتکارانه شان افزوده اندوباعث کشتاروزخمى شدن مردم ما گردىده اند.درتازه ترىن مورد توسط ىک امبولانس مملو ازموادانفجارى درمقابل  شفاخانه جمهورىت مرکزشهرکابل كه  ىک ساحه مزدحم وپررفت وآمد شهركابل است بىش از103 تن افراد غىرنظامى شهىد شدند وبىش از  235 تن زخمى  بجا گذاشت. وعلاوه برشفاخانه جمهوريت تاسىسات عامه المنفعه دىگر وشهروندان مارا باخسارات زىاد مالى روبرو  ساختند. 

ترورىستان تلاش  مذبوحانه مى  نماىند تادرکشورما اوضاع امنىتى  رااخلال نموده ودرهمه جا دهشت ووحشت اىجاد نماىند وهمه  روزه باحملات انتحارى وماىن گذارى خون مردم مظلوم رابرىزند تاقاتلان ودهشت افگنان  باحماىت استخبارات منطقه وحلقه ها وشبکه هاى مغرض منطقه و  جهان    دست به کارهاى ننگىن وخلاف اسلامىت و  انسانىت بزنند تاازاىن طرىق مقاصد واهداف شوم  خوىش رابرآورده سازند ومى  خواهند که ازىک  سوقابلىت دفاعى وامنىتى  نىروهاى مسلح کشور را زىرسوال ببرند وازجانب دىگر مردم غىرنظامى افغانستان رابه خاک وخون بکشانند.  نىروهاى امنىتى ،دفاعى و کشفى کشورما باىد درقبال تامىن امنىت شهروندان  ماتلاش زىاد  نماىند ودر مبارزه با گروه ها وشبکه هاى  ترورىستى وبا داران آنان شجاعانه ، اىثارگرى نماىند.حقىقت امراىنست که پاىدارى  وهمکارى مردم ما بانىروهاى امنىتى ودفاعى کشوردرمبارزه با دهشت افگنان وخنثى  سازى نقشه هاى شوم وغىرانسانى ترورىستان بى ثمر نمىباشندوباىد مردم دراىن مورد بانىروهاى دلىرامنىتى ودفاعى کشور همکارى صادقانه نماىندتادىگراىن جناىتكاران دست به همچو اعمال ننگىن نزنند.

مىرمسجدى  عزىزى

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha