صفحه اصلی | hiwad | ګزارش | حملات انتحارى اخىر دركابل نشان دهنده شكست تروريست ها درجبهات جنگ با نىروهاى امنىتى افغانستان مىباشد

حملات انتحارى اخىر دركابل نشان دهنده شكست تروريست ها درجبهات جنگ با نىروهاى امنىتى افغانستان مىباشد

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
حملات انتحارى اخىر دركابل نشان دهنده شكست تروريست ها  درجبهات جنگ با نىروهاى امنىتى افغانستان مىباشد

حملات خونىن ، مرگبار و زنجىره ىى گروه هاى طالبان وداعش در هفته هاى اخىر دركابل كه اتفاق افتاد تعداد كثىرى ازهموطنان ما را به خاك وخون كشانىده است . حملات بر هوتل انتركانتىننتال ، تعمىر سابقه وزارت امورداخله و همچنان حمله يك كندك مربوط فرقه ۱۱۱ از خونبارترىن حملاتىست كه درهفته هاى اخىر جان صد ها تن از هموطنان ماراگرفت وصدها تن دىگر رازخمى ساخت، فامىل هاى زىادى را به سوگ وماتم عزىزان شان نشاندند . هراس افگنان به هىچ وجه نىتى براى صلح ندارند. آنها حملات ترورىستى خودرا انجام مىدهند وجان هموطنان بىگناه ما رامىگىرند .

دررابطه به اىنكه هدف ازاىن حملات ترورىستى چه بوده وچطور جلو اىن گونه حملات راقبل از وقوع آن باىد گرفت ؟

دراىن رابطه محترم تورنجنرال دولت وزىرى سخنگوى وزارت دفاع ملى چنىن گفت:

درسه فصل گذشته بهار،تابستان و خزان دشمنان افغانستان تلفات زىادى رامتحمل گردىده اند، آنها نمىتوانند درمىدان محاربه با قطعات و جزوتام هاى قواى مسلح ،قوتهاى امنىتى ودفاعى كشور ما روبرو مقابله نماىند.

ازطرف دىگر فشار هاى بىن المللى هم بالاى گروه هاى ترورىستى وبالاى پاكستان زىادشده است ،ازاىن خاطر مىخواهند حضور خودرابه جامعه جهانى نشان بدهندكه درمىدان محاربه شكست نخورده اند، درحالىكه آنها درمىدان محاربه شكست خورده اند  به شهرها روآورده اند ودست به انفجار وانتحار مىزنند.

اىن ترورىستان بخاطر امتىاز گرفتن حملات ترورىستى شان را انجام مىدهند واىن حركات شان تكتىكى است وانشاالله بزودى نابود خواهند شد .

محترم تورنجنرال دولت وزىرى سخنگوى وزارت دفاع ملى درمورد جلوگىرى ازحملات ترورىستى قبل از وقوع چنىن گفت:

 قواى مسلح ماعاملىن حملات انفجارات زىادى رابخوبى كشف نموده و درپهلوى آن كشف واستخبارات ما نىز كار نموده اند. به تمام قطعات اردو هداىت داده شده  در هر جاىى كه قوماندان ها وگروه هاى ترورىستى مراكز شان است  آنها را با ضربات هواىى وحملات شبانه وحملات قطعات كوماندو ازبىن ببرند. پىش ازاىنكه حملات شوم خود را انجام بدهند ازبىن برده شوند، گفته مىتوانم درولاىت هلمند درولسوالى باغران و درولاىت كندهار در ولسوالى مىوند وهمىن طور درمناطق ده ىك غزنى وهمچنان درولاىت لوگر نىز حملات شبانه داشتىم. به همىن ترتىب براى ماهداىت داده شده است كه ضربات كوبنده رابالاى شان واردنماىىم تا آنها ضعىف شوند ومورال خودرا ازدست بدهندكه نتوانند حملات سازمان ىافته خودرا انجام بدهند.

همچنان محترم نجىب الله انتظار كوهدامنى معاون مدىرىت حقوق بشر قوماندانى زون ۱۰۱ در رابطه به حوادث اخىر انتحارى دركابل چنىن گفت:  شما مىدانىد كه دراىن اواخر نىروهاى امنىتى ودفاعى كشور ما درمىدان هاى نبرد به طالبان ودىگرمخالفان مسلح تلفات سنگىن را وارد كردوآنها راشكست داد ودرپهلوى آن فشار هاى بىن المللى بالاى گروه هاى ترورىستى بىشتر شده وبخاطر جبران اىن شكشت ها طالبان وگروه هاى ترورىستى داعش حملات مرگبار را بالاى هموطنان بى دفاع وبىگناه ماانجام دادند كه درحقىقت اىن حملات ضعف وناامىدى شان رانشان مىدهد.

 وى گفت: شما مىدانىد كه زمانى گروه هاى ترورىستى درمىدان جنگ در كشورهاى سورىه وعراق به شكست مواجه شدند .بخاطر گرفتن انتقام دست به حملات خونىن بالاى افراد ملكى وبىگناه مازدند. هدف دىگرى اىن حملات اىن بود كه ىك نوع بى باورى را در رشد اقتصادى ما وارد نماىند. به همه هوىدا ست كه حمله برهوتل انتركانتىننتال كه درآن افراد ملكى  واتباع خارجى كه براى شركت هواىى كام اىر كار مىكردند كشته شدند. اىن خود نشان مىدهد كه دشمنان مىخواهند فرار اقتصادى بوجود بىاورند،شاىد دركوتاه مدت دركارشان تاثىرات خودرا داشته باشند ، اما در دراز مدت آنها كاروتجارت خودرا دوباره آغاز مى كنند.

محترم نجىب الله انتظار كوهدامنى دررابطه به گرفتن تدابىر امنىتى دربرابر وقوع اىن گونه حملات چنىن گفت:

ما باىد ارگان هاى كشفى و استخباراتى راتقوىت نماىىم  درضمن ازنىروهاى امنىتى ودفاعى كشور باىد حماىت نماىىم  دراىن صورت مامىتوانىم خلا هاى امنىتى را پر كنىم و هماهنگى را بوجود بىاورىم تا از وقوع حملات انتحارى وانفجارى دركشور جلوگىرى كرده باشىم.

 آصفه سعادت

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha