صفحه اصلی | hiwad | ګزارش | حملات تروريستى اخير در شهركابل جنايات نابخشودنى دشمنان افغانستان را برملا ميسازد

حملات تروريستى اخير در شهركابل جنايات نابخشودنى دشمنان افغانستان را برملا ميسازد

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
حملات تروريستى اخير در شهركابل جنايات نابخشودنى دشمنان افغانستان را برملا ميسازد

قسمىكه هموطنان ما در جرىان قرار دارند و از طرىق رسانه هاى همه گانى دىده و شنىده اند، طى چند روز اخىر شهر كابل شاهد سه حمله انتحارى وتهاجمى طالبان و داعش قرار گرفت و در حمله انتحارى موتر بم در جوار تعمىر وزارت امور داخله سابق حدود 100 تن كشته و حدود 200 تن زخمى شدند تعداد زىادى از آنها افراد ملكى،

زنان و كودكان بودند به همىن ترتىب حمله بر هوتل انتركانتىننتال كابل كه ىكى از مشهورترىن هوتل هاى كشور به شمار مىرود ده ها كشته و زخمى برجاگذاشت و همچنان حمله گروهى بر فرقه 111 كه حدود 11 كشته و چندىن زخمى بر جا گذاشت همه اىن روىداد ها مىتواند نشاندهنده چه باشد و هدف اساسى دشمنان افغانستان چىست؟ گرچه اىن حملات از سوى نهاد هاى مدنى، مردم، حكومت افغانستان و كشور هاى خارجى به شدت مورد تقبح قرار گرفت و اىن اعمال دشمنان مردم افغانستان را خلاف همه موازىن انسانى و اسلامى خواندند و  جناىات ضد بشرى شان  را نا بخشودنى  دانستند

خبرنگار روزنامه هىواد در رابطه به حملات اخىر در شهر كابل و ساىر ولاىات كشور نظرىات تعدادى از  آگاهان امور نظامى و سىاسى را جوىا شده است كه با هم مىخوانىم

در آغاز از محترم جاوىد كوهستانى آگاه امور نظامى پرسىده شد كه هدف حملات دشمنان با اىن همه گسترده گى چه بوده مىتواند؟ آقاى كوهستانى گفت: به باور من سه نقطه عمده و اساسى وجود دارد كه دشمنان كشور بخصوص طالبان دست به چنىن حملات زدند، اول فشار هاى بىن المللى بخصوص از طرف اىالات متحده امرىكا ،دوم قطع كمك هاى مالى و نظامى بر پاكستان وسوم افزاىش فشار هاى نظامى و حملات هواىى بالاى طالبان و شبكه حقانى و به همىن ترتىب اخطار هاى حكومت امرىكا به طالبان كه اگر به پروسه صلح نپىوندند كشته خواهند شد، در اىن صورت پاكستان خود را در حال انزوا مى بىند .پس اىن همه فشار ها باعث شده كه پاكستان حملات را طراحى مىكند و نشان مىدهد كه انزاواى ما و نادىده گرفتن ما چنىن عواقب را در قبال دارد. در حقىقت پاكستان كه ابزار آن طالبان هستند در ىك جنگ نىابتى با مردم و حكومت افغانستان و حتى با خارجى هاى مستقر در افغانستان قرار دارد. به اىن اساس مىخواهد خاك به چشم جهانىان بزند ، قسمىكه در چندىن دهه اىن كار را كرده است. باىد بگوىم كه داعش و طالبان از ىك كوزه كه همانا پاكستان است آب مى خورند و به خاطر اهداف پاكستان مى جنگند و باىد گفت كه مدىران رده اول نظامى و دفاعى ما باىد بىنا، آگاه و هوشىار باشند ، تا پاكستان نتواند به اهداف شوم و پلىد خود برسد در همىن حال جنرال مرزا محمد ىارمند معىىن پىشىن وزارت امور داخله كشور در مورد حملات اخىر مىگوىد : گفتگو ها با طالبان سودى ندارد، ولى باىد با كسانىكه طالبان را ساخته اند مذاكرات صورت گىرد، پاكستان حامى ترورىزم در منطقه است و همىنطور مراكز ترورىستى در پاكستان است.  حملات اخىر در كابل نشان مىدهد و هدف آن ها اىن است كه مردم را نسبت به حكومت افغانستان بى باور بسازند و فرار اقتصادى بوجود بىاورند. ىعنى هىچ كس سرماىه گذارى نكند و خارجى ها با سرماىه هاى شان فرار كنند، چون بندر چابهار وغىره دست آورد هاى حكومت و مردم را تحمل كرده نتوانستند. به اختلاف هاى قومى و زبانى دامن مىزنندتا افغانستان را پارچه پارچه كنند. و بالاخره افغان ها در مقابل پاكستان تمكىن كنند و هر خواستى كه داشته باشند قبول كنند وى تصرىح نمود: در اىن اواخر حكومت امرىكا كمك پولى بالاى پاكستان را متوقف ساخته و اىن كشور را در ملل متحد حامل ترورىزم معرفى كرده و همىنطور خواسته است تا رهبران طالبان وشبكه حقانى را دستگىر نموده و مراكز ترورىستان و طالبان را مسدود سازد، كه پاكستان چندان علاقه به آن ندارد و از هر فرصت ممكن استفاده كرده و بالاى افغانستان توسط عمال خود حمله مىكند. در حقىقت ترقى و ثبات افغانستان را نمى تواند  تحمل كند و نشان مىدهد كه جنگ افغانستان مهار شدنى نىست و آوردن صلح نىز كار آسان نىست. به نظر بنده همىن اكنون صد ها و حتى هزار ها مدرسه وجود دارد كه تحت نام دىن براى نوجوانان آموزش هاى ترورىستى مىدهد. و شما مىدانىد كه پاكستان نه تنها با اىن كار افغانستان را، بلكه منطقه و جهان را نا امن ساخته است، كه باىد جلو آن گرفته شود و همه تدرىس كننده گان آموزش هاى ترورىستى مجازات شوند. نىك  محمد آزاد  

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha