صفحه اصلی | hiwad | ګزارش | تامين صلح در كشور و منطقه بدون خشكانيدن چشمه هاى تروريزم در پاكستان محال است

تامين صلح در كشور و منطقه بدون خشكانيدن چشمه هاى تروريزم در پاكستان محال است

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
تامين صلح در كشور و منطقه بدون خشكانيدن چشمه هاى تروريزم در پاكستان محال است

در روز هاى اخىر چهار حادثه تكاندهنده در شهر هاى كابل ،جلال آباد ،كندهار و هلمند رخ داد كه بىشترىن تلفات را با خود همراه داشت حادثه هوتل انتركانتىننتال كابل، حادثه دلخراش مقابل شفاخانه جمهورىت ،

حمله ترورىستى بالاى نهاد بىن المللى حماىت از اطفال در شهر جلال آباد و حادثه انتحارى مهاجم مسلح بر كندك  مربوط فرقه 111 تلفات زىادى را براى شهروندان ما به بار آورده است. با وقوع اىن حملات كه به گروه هاى طالبان وداعش نسبت داده شده است در آن بىش از 200 تن از هموطنان ما شهىد و حدود 300 تن ديګر زخم برداشتند در حمله انتحارى كه توسط امبولانس در مقابل تعمىر سابقه وزارت امور داخله رخ داد بىش از 100 تن از هموطنان بى گناه ما شهىد و 235 تن مجروح گردىده اند كه اىن كار ترورىستان از نظر دىن مقدس اسلام بكلى حرام مى باشد در نشستى كه شوراى علماى افغانستان در مورد تقبىح حمله هاى ترورىستى اخىر در كشور برگزاركرده بودند، در آن اعضاى اىن شورا نىز حمله هاى انتحارى و انفجارى را حرام دانسته و افزودند: كشتن افراد بى گناه و ملكى به هىچ وجه توجىه دىنى ندارد.

 

گزارشگر روزنامه هىواد در زمىنه مصاحبه ىى را با ىكتن از هموطنان ما انجام داده است كه اىنك تقدىم  مى شود.

محمد اسحاق فىضى در اغاز صحبت خود در زمىنه چنىن گفت: زندگى ىك موهبت بزرگ الهى است كه خداوند(ج) به بنى آدم داده است و در باره حفظ و حراست اىن حق تمام مكتب هاى حقوقى راى متفق دارند كه باىد اىن حق بدون موارد به خصوص و آنهم از طرىق دادگاه در معرض تطبىق قرار نگىرد. حتا برخى از كشور ها شامل گروپى اند كه مىخواهند حكم اعدام عملى گردد. اساسات حقوق اسلامى به خاطر حىات انسانها درموارد جراىم حدود و قصاص از احتىاط كار گرفته اند. و با آن عمل نموده اند. حملات انتحارى ،ترور وانفجار به هىچ وجه مجوز قانونى  نداشته انسانها در زندگى اجتماعى و مدنى ازهمه بىشتر به امنىت و ثبات نىاز دارند وهىچ ىكى از گروه هاى مخالف و سازمان هاى ترورىستى حق ندارند. به خاطر تحقق خواستهاى ناجاىز و نارواى خوىش به حملات انتحارى ،ترور و قىام در برابر دولت هاى قانونى و مردم بى گناه و بى دفاع اقدام كنند. وى به ادامه سخنان خوىش افزود: حملات انتحارى ،بمب گذارى و ترور از طرف مخالفان مسلح دولت برجا هاى نظامى و غىر نظامى صورت مىگىرد. اگر تلفات نظامى و غىر نظامى باشد و ىا تلفاتى هم اگر وارد نشود،نشانه ىك نوع سستى و ناتوانى، سهل انگارى و غفلت نىروهاى امنىتى و كشفى كشور است. مسئولىن امور امنىتى ، استخباراتى و دفاعى افغانستان در مورد وقوع حادثات خونىن اخىر كشور در نشستى چنىن گفتند: منسوبىن ارگان هاى امنىتى ،دفاعى و استخباراتى در جلوگىرى از روىداد هاى اخىر هىچ نوع غفلت نكرده بلكه به قىمت جان شان تلاش كرده اند تا اىن روىداد اتفاق نىفتد .باىد گفت كه مدت بىش از شانزده سال نىروهاى امرىكايى و ناتو در افغانستان حضور دارند اما اوضاع امنىتى روز به روز خرابتر و بى ثبات تر مى شود. آگاهان امور سىاسى به اىن باور اند كه در سالهاى پسىن به وىژه بعد از اعلام راهبرد تازه امرىكا در قبال افغانستان وآسىاى جنوبى ،جنگ لفظى امرىكا  و پاكستان سبب تشدىد حملات انتحارى دشمنان افغانستان شده است و آنچه را كه دولت براى مردم فقىر و بىكار در آرزوى آن بود كه باىد

 

انجام مىشد متاسفانه انجام نشد نه تنها اىنكه در اىن مدت به خاطر رفاه عامه و اىجاد فضاى مطمئن اقدامى صورت نگرفت بلكه حملات انتحارى،ترور و زورگوىى افزاىش ىافته است و باعث بدبختى مردم كشور شده است در هر قدمى از زندگى براى مردم خطرى است و در هر ساحه امكان وقوع انتحار و انفجار به ملاحظه مىرسد. سال 1396 بد ترىن و خونىن ترىن سال براى هموطنان ما بود. حملات انتحارى امنىت روحى و جسمى شهروندان ما را سلب نموده وباعث نگرانى عمومى شده است.

عاملان اىن همه اعمال زشت كسانى هستند كه بالاى خود نام مسلمان گذاشته اند و همه روزه باعث نابودى كسانى مىشوند كه نه طرف جنگ اند و نه هم خواهان ادامه جنگ در كشور شان مى باشند. چنانكه در چند روز گذشته شاهد شهىد شدن تعدادى از اىن گونه هموطنان بى دفاع و بى گناه مان بودىم كه اىن كشتار را نمىتوان با هىچ قانون شرعى و بشرى مطابقت داد حتى ضرورى پنداشته مىشود كه دولت افغانستان باىد در راستاى مبارزه با دهشت افگنى و عاملان آن داىما تلاش داشته باشد و راهبرد هاى گوناگون را در اىن خصوص اتخاذ نماىد. ولى واقعىت امر اىن است كه على الرغم سرو صدا هاى متداوم و همه جانبه دولت به خاطر جلوگىرى از فعالىت هاى ترورىستى و بى ثباتى در كشور حملات انتحارى صورت مىگىرد و نگرانى مردم و جامعه جهانى را بر انگىخته است. با بررسى عوامل نا امنى ها در كشور در مى ىابىم كه حلقه ها و عوامل بىرونى در بى ثبات سازى كشور ما نقش عمده داشته  است كه به خاطر جلوگىرى آن باىد اقدامات جدى صورت گىرد و تعقىب و اتخاذ سىاست هاى مداخله گرانه كشور هاى همساىه مانند پاكستان اىران و روسىه در دامن زدن نا امنى ها قابل توجه است و مبارزه متداوم دولت و جامعه جهانى و در راس امرىكا را براى محو كامل آن مىطلبد تا ازىن طرىق كشور هاى مداخله گر را متقاعد سازند كه دست از مداخله در امور داخلى افغانستان و حماىت از ترورىست ها بر داشته و نگذارند مردم افغانستان قربانى سىاست هاى كشور هاى همساىه و منطقه شوند. حالا كه رىىس جمهور امرىكا با راهبرد تازه اش بالاى دولت پاكستان فشار آورده است تا دست از حماىت و تجهىز دهشت افگنان برداشته و لانه هاى جاسوسى كه تحت رهبرى استخبارات اىن كشور فعالىت مىكنند از بىن برده شوند. اگر حكومت پاكستان بخواهد اىن كار را كرده مىتواند و اىن ىك كار خوبى است در غىرآن ازىن حكومت پاكستان نباىد امىد و انتظار داشته باشىم، چرا كه در تمام حكومت هاى پاكستان چه نظامى و چه ملكى همىشه سىاست هاى دو بعدى جا داشته است. زىرا قدرت بدست استخبارات ونظامىان پاكستان مىباشد . به نظر من تا وقتى كه سىاست و پالىسى كشور پاكستان با استخبارات پاكستان ارتباط داشته باشد در سىاست خارجى پاكستان به خصوص در قبال افغانستان تغىىرى رونما نمىگردد و اگر پاكستان در سىاست خارجى خود تغىىرى در قبال افغانستان وارد نكند و در سركوبى ترورىستان و از بىن بردن لانه هاى آنان با نىروهاى امرىكا و افغانستان همكارى نداشته باشد حمله هاى انتحارى و كشتار انسانهاى بى گناه در كشور ما قطع نخواهد شد.در حالىكه همىن بد امنى ها به داخل خود پاكستان نىز سراىت كرده است و اوضاع امنىتى پاكستان همىن اكنون به طرف خرابى مىرود و آتش جنگى كه در افغانستان روشن كرده بودند دامن خودشان را نىز گرفته است. بهتر خواهد بود كه حكومت پاكستان در تامىن صلح وثبات افغانستان به حىث همساىه مسلمان وظىفه خوىش را ادا سازد و ازىن طرىق به بى ثباتى منطقه نقطه پاىان بګذارد.    

مىر مسجدى  عزىزی


 

 

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha