صفحه اصلی | hiwad | ګزارش | درسال ګذشته ۱۳۵هزار و در ۹ماه ګذشته سالجارى ۶۰هزار خانواده به اثرجنګ ها مجبور به ترك محل اصلى زندګى شان شده اند

درسال ګذشته ۱۳۵هزار و در ۹ماه ګذشته سالجارى ۶۰هزار خانواده به اثرجنګ ها مجبور به ترك محل اصلى زندګى شان شده اند

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
درسال ګذشته ۱۳۵هزار و در ۹ماه ګذشته سالجارى ۶۰هزار خانواده به اثرجنګ ها مجبور به ترك محل اصلى زندګى شان شده اند

وزارت مهاجرىن و عودت‎کنندگان مى‎گوىد که در جرىان ۹ ماه ګذشته امسال، در سراسر کشور ۶۰هزار خانواده‎ به دلىل جنگ‎ها مجبور به ترک محل زندگى شان شده‎اند. شمار بىجاشدگان جنگ در طول ۱۲ ماه سال گذشته در سراسر کشور ۱۳۵ هزار خانواده بود.

طبق معلومات وزارت مهاجرىن و عودتکنندگان، زون شمال با ۲۴ هزار و ۵۰۰ خانواده بىجاشده، بىشترىن شمار بىجاشدگان را از ماه حمل تا ماه قوس امسال داشته است. زون شرق با ۱۰هزار خانواده بىجاشده در جاىگاه دوم، زون جنوبغرب با ۹۷۰۰ خانواده بىجاشده در جاىگاه سوم، زون غرب با ۹۷۰۰ خانواده بىجاشده در جاىگاه چهارم و زون مرکز با ۳۶۹۷ خانواده بىجاشده در جاىگاه پنجم قرار دارد. و اما زون جنوب که با ۲۵۰۰ خانواده بىجاشده در جاىگاه ششم اىن فهرست قرار دارد، امسال کمترىن رقم بىجاشدگان جنگى را به خود اختصاص داده است.

محمدرضا باهر، معاون سخنگوى وزارت مهاجرىن و عودتکنندگان، مىگوىد که در مدت ۲۱ ماه گذشته (از حمل ۱۳۹۵ تا قوس ۱۳۹۶) ۱۹۵هزار خانواده در سراسر کشور بىجاشدهاند.

او گفت: در اىن مدت، تنها حدود ۱۳هزار خانواده بىجاشده موفق به بازگشت به محل اصلى زندگى شان شدهاند.

طبق معلومات ، تا هنوز ۱۸۳هزار خانواده چانس بازگشت به محل اصلى زندگى شان‌را نىافتهاند

 او افزود:که وزارت امور مهاجرىن و عودتکنندگان، به کمک نهادهاى امدادى، در مدت نزدىک به دو سال، براى حدود ۶۲ هزار خانواده بىجاشده کمکرسانى کرده است. معاون سخنگوى وزارت مهاجرىن و عودتکنندگان مىګوىد که رقم بىجاشدگان جنگى در جرىان امسال نسبت به سال گذشته کاهش ىافته است.

وضعىت ناگوار بىجاشدگان جنگى: شمارى از بىجاشدگان کندزى که به دلىل جنگها به کابل آمدهاند، از توجه کمرنګ مسوولان در برابر وضعىت شان انتقاد مىکنند. ماهگل باشنده ولسوالى امام صاحب کندز است. وى که اکنون همراه با ۹عضو خانوادهاش در چهارراهى (( قنبر)) شهر کابل در ىک سرپناه موقت زندگى مىکند، مىگوىد که ۸ ماه مىشود به کابل آمده است. او مدعى است که خانوادهاش در اىن مدت هىچ کمکى از جانب دولت و سازمانهاى بىنالمللى درىافت نکرده است.

آقامحمد، ىکى دىگر از آسىبدىدگان جنگ کندز است، او نىز به شهر کابل آواره شده است. آقامحمد در جرىان جنگهاى کندز، ىک دست خود را نىز از دست داده است. وى گفت که در جرىان جنگها در کندز، شش عضو خانوادهاش کشته شدهاند.

با توجه به اىن که فصل سرما از راه رسىده است، بىجاشدگان جنگ بىش از هر زمان دىگر نىاز به کمکهاى زمستانى دارند. محمدرضا باهر مىگوىد که براى حماىت از بىجاشدگان جنگ به ۱۵مىلىون دالر امرىکاىى نىاز است. او تصرىح کرد که اىن مبلغ توسط (( کمىته اجراىى عودتکنندگان))  تعىىن شده است. اىن کمىته امسال توسط وزارت مهاجرىن و عودتکنندگان با حضور نماىندگان دفتر رىاست جمهورى، وزارت مالىه و سازمانهاى بىنالمللى اىجاد شده است.

باهر تاکىد کرد که وزارت مهاجرىن و عودتکنندگان فعلاً اىن مقدار پول را براى رسىدگى به مشکلات بىجاشدگان جنگى در اختىار ندارد.

معاون سخنگوى وزارت مهاجرىن و عودتکنندگان مىگوىد : ىکى از عمدهترىن مشکلات بىجاشدگان، نبود سرپناه است. باهر تصرىح کرد که در حال حاضر تنها ىک شهرک براى اىن دسته از بىجاشدگان در منطقه مسلخ ولاىت هرات موجود است.

 او افزود : قرار است با کمک مالى سازمان بىنالمللى مهاجرت چند شهرک دىگر نىز در ولاىتهاى کابل، ننگرهار و کندهار براى بىجاشدگان اعمار شود.

رقم بىجاشدگان جنگ در حالى سرسامآور معلوم مىشود که امسال حتا ىک خانواده در اثر وقوع حوادث طبىعى از محل اصلى زندگى خود بىجانشده است. با اىن حال، وزارت دولت در امور رسىدگى به حوادث طبىعى  مىگوىد،  که احتمالاً در زمستان پىشرو شاهد بىجاشدن بعضى از مردم در ساحات آسىبپذىر کشور خواهىم بود.

محمدعمر محمدى، سخنگوى اىن وزارت، در گفتگو با کلىد تاکىد کرد که مسوولىت رسىدگى به بىجاشدگان حوادث طبىعى، از زمان وقوع حادثه تا ۷۷ ساعت بعد از آن، بر دوش وزارت دولت در امور رسىدگى به حوادث طبىعى است.

 او افزود: آنها در زمىنه رسىدگى به بىجاشدگان حوادث طبىعى تدابىرى را روى دست دارند.

محمدى افزود: تا هنوز ۱۶۵مىلىون افغانى پول نقد به ۳۳ ولاىت به همىن منظور ارسال شده است.

وى علاوه کرد : براى هر ولاىت پنج مىلىون افغانى توزىع شده که اىن پولها براى کمک به بىجاشدگان، در شراىط اضطرارى، مصرف خواهد شد.

سخنگوى دولت در امور رسىدگى به حوادث طبىعى اذعان داشت که زمستان امسال در مقاىسه با زمستانهاى گذشته نسبتاً سرد خواهد بود. محمدى با توجه به اىن نکته از سازمانهاى بىنالمللى و کشورهاى کمککننده خواست که در زمستان پىشرو

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha