صفحه اصلی | hiwad | ګزارش | كار پروژه انتقال گاز تاپى در افغانستان عنقرىب آغازخواهد شد

كار پروژه انتقال گاز تاپى در افغانستان عنقرىب آغازخواهد شد

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
كار  پروژه انتقال گاز تاپى در افغانستان عنقرىب آغازخواهد شد

محمداشرف غنى رىىس جمهورى اسلامى افغانستان اخىراً وزىر دفاع تركمنستان راكه درراس ىك هىئت عالى رتبه آن كشور به كابل آمده بود ،به حضور پذىرفت . جنرال ىلىم بردى ىوف وزىر دفاع تركمنستان ازرىىس جمهور افغانستان به خاطر پذىرفتن اش جهت ملاقات ابراز تشكرى نموده و تمنىات نىك رىىس جمهورى تركمنستان رابه رىىس جمهورى اسلامى افغانستان تقدىم نمود واز سفرخوىش به افغانستان ابراز خرسندى كرد.

 وزىر دفاع تركمنستان كه قبلاً درولاىت هرات با هيئت افغانستان پىرامون آمادگى افتتاح پروژه گاز تاپى دىدار وصحبت نموده بود گزارش مفصل را دراىن خصوص به رىىس جمهورى اسلامى افغانستان ارائه كرد. رىىس جمهورى اسلامى افغانستان همچنان ازتلاش هاى هيئت هاى افغانستان و تركمنستان در زمىنه تدابىر افتتاح پروژه گازتاپى درولاىت هرات قدر دانى كرد و اضافه نمود كه ترتىبات لازم جهت افتتاح كار پروژه درهرات گرفته شده ، من ومردم افغانستان مشتاق هستىم تا ازبرادرم  قربان قلى بردى محمدوف رىىس جمهورى تركمنستان درافغانستان پذىراىى واستقبال نماىىم.

وى همچنان گفت: مسىر هاى انتقال پروژه تاپى ازهرات وساىر بخش هاى كشور مشخص شده است وحكومت افغانستان آماده گى لازم راجهت تطبىق كامل اىن پروژه روى دست دارد. بدون تردىد افتتاح كار پروژه گاز تاپى درهرات ىك گام نهاىت بزرگ است وامتداد آن ازطرىق افغانستان به پاكستان وهند تغىىر قابل ملاحظه رادرعرصه همكارى هاى منطقه ىى بوجود مى آورد.

 گزارشگر روزنامه هىواد درزمىنه نظر محترم الحاج عبدالقهار ( شيخانى) ىكتن از تجار ملى كشور راگرفته كه اىنك به خواننده گان روزنامه پىشكش مى شود.

 وى درزمىنه درآغاز سخنانش چنىن گفت: افغانستان ىك كشور محاط به خشكه است ونىاز دارد تا براى ترانزىت وتجارت خود مسىر هاى خوبى را كه از آب هاى آزاد بىن المللى به دور واقع شده است پىدا كند.

 اىن دلىل افغانستان راهمواره درمبادلات سىاسى وتجارى درتنگناه قرارداده است . روى اىن اساس ضرورت است تا رهبران سىاسى كشور با استفاده از موقعىت وشراىط حاضر راه هاى بدىلى را جستجو نماىند تا بخاطر رشد هرچه بىشتر اقتصاد كشور به آب هاى منطقه دسترسى پىدا كنند و ازاىن طرىق افغانستان به كشور هاى منطقه وساىر كشورهاى جهان وصل شود. موافقتنامه راه لاجورد ورسىدن خط آهن تركمنستان به داخل افغانستان درسال جارى وهمچنان افتتاح عنقرىب كارپروژه گاز تاپى درهرات ازجمله اقدامات موثر حكومت افغانستان مىباشد كه درتوسعه وتقوىه اقتصاد كشور نقش مهم وتعىىن كننده بازى خواهد كرد.

 وى درقسمت اهمىت پروژه تاپى افزود: اىن خط لوله انتقال گاز از بندر تورغندى وارد افغانستان شده و باگذر ازهرات ، فراه ، نىمروز ، هلمند وكندهار وارد پاكستان مى شود. اهمىت پروژه تاپى ازلحاط امنىتى ،اقتصادى و سىاسى نه تنها درافغانستان بل درمنطقه فوق العاده است ودگرگونى هاىى را بوجود خواهد آورد. تامىن امنىت مسىرى كه لوله گاز ازآن عبور مى نماىد نهاىت مهم  مى باشد. زىرا كشور ما سالهاست كه ازنبود امنىت رنج مى برد ىكى از دلاىلى كه آغاز كار پروژه تاپى را با كندى روبرو كرده بود مشكلات امنىتى كشور ما بود و كشورهاى سهىم دراىن پروژه براى عملى شدن كار پروژه ازافغانستان تضمىن امنىتى مى خواستند كه اراىه چنىن تضمىن درسال هاى گذشته به دلاىلى از سوى دولت وقت ىك امر دشوار به نظر مى رسىد.

 اما اكنون حكومت افغانستان باقاطعىت ازاتخاذ تدابىر امنىتى به منظور عملى شدن اىن پروژه آمادگى شان را درجهت تامىن امنىت اىن لوله گاز نشان داده اند.

 درجرىان راه اندازى وانتقال لوله گاز اىن پروژه بىشتر از ده هزار تن مشغول به كار خواهند شد وازبابت حق ترانزىت افغانستان سالانه مىلىونها دالر عاىد بدست خواهد آورد، همچنان بخشى ازنىازمندى هاى گاز در كشور ما رانىز رفع خواهد كرد.

 وى علاوه نمود: ما درهر پروژه اقتصادى خطر و مشكلات را ارزىابى مى كنىم كه شامل چالش هاى مالى وامنىتى مى باشد كه باىد دراىن پروژه چالش ها تحت ارزىابى قرار بگىرد وآن باىد رفع گردد و آغاز كار اىن پروژه ازسوى حكومت افغانستان درهمكارى با كشور هاى منطقه قطعى  مى باشد.

 اگر درراستاى تطبىق اىن پروژه هرنوع چالش امنىتى بوجود آىد حكومت افغانستان و نهاد هاى امنىتى ودفاعى كشور مكلف هستند تا امنىت پروژه تاپى را بگىرند وامنيت مسىر عبور لوله گاز تاپى دركشور را تامىن كند.

اكنون براى رفع چالش هاى سىاسى مىان كشورهاى منطقه بستر وسىعى براى مشاركت اقتصادى اىجاد شده است وازاىن طرىق ازمشكلات وچالش هاى امنىتى، اقتصادى وسىاسى كه هرىك ازاىن كشور ها به گونه ىى به آن دست وگرىبان اند نجات خواهند ىافت وبستر مناسب رابراى رفاه اقتصادى وتوسعه مناسبات تجارى هموار خواهند ساخت همچنان آرزومندى ملت افغانستان اىن است تا پروژه تاپى بتواند در روند صلح و ثبات افغانستان وهمگراىى منطقه ىى كمك نماىد و تنش ها مىان هند وپاكستان كه بالاى امنىت افغانستان فوق العاده تاثىر گذار است نىز كاهش ىابد.

 بدون شك افغانستان و تركمنستان تهداب ىك همكارى دراز مدت را در عرصه هاى مختلف گذاشته اند كه اىن مناسبات هر روز گسترش مزىد خواهد ىافت.

  مىرمسجدى عزىزى 

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha