صفحه اصلی | hiwad | ګزارش | صعود بهاى مواد سوخت و پرچاوى هاى مكرر برق نگرانى مردم را بىشتر ساخته است

صعود بهاى مواد سوخت و پرچاوى هاى مكرر برق نگرانى مردم را بىشتر ساخته است

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
صعود بهاى مواد سوخت  و پرچاوى هاى مكرر برق نگرانى مردم را بىشتر ساخته است

هنوز فصل خزان است، اما نسىم صبحگاهى و هواى شامگاهى خبر از آمد ،آمد فصل زمستان و سردى هوا دارد، كه با گذشت هر روز هوا روبه سردى مى رود و بلند رفتن قىمت هاى مواد سوختى باعث نگرانىهاى زىاد هموطنان ما شده است. فصل زمستان براى مردم مناطق سرد سىر كشور ما قابل نگرانى زىاد مىباشد ، روز به روز نرخهاى مواد سوختى سىر صعودى خود را مى پىماىد و نگرانى زىاد مردم بىچاره و نادار كشور خصوصاً شهروندان بىكار و كارمندان كم عاىد دولتى را ببار آورده است .گزارشگر روزنامه هىواد به ارتباط همىن موضوع مصاحبه ىى را با چند تن از همشهرىان كابل انجام داده است كه اىنك خدمت خواننده گان عزىز به نشر مىرسد.شىر على افسر ىكتن از باشنده گان كارته پروان در مورد بلند رفتن قىمت مواد سوختى چنىن گفت:

از ىك سو بلند رفتن قىمت ذغال ،چوب بلوط، گاز ماىع و از طرف دىگر پرچاوى هاى برق و همچنان سردى زمستان  بيداد مٰى كند. هموطنان ما در اىنگونه وضع رقتبار چطور زنده گى خوىش را پىش ببرند ؟ تقرىباً ىك ماه قبل نرخ تىل ،گاز ماىع ،ذغال بلوط وطنى ،چوب و ساىر مواد سوختى نازل بود ،اما نسبت سردى هوا فعلاً قىمت ىك بوجى ذغال وطنى به 1200 الى 1230 افغانى و ىك لىتر تىل دىزل به 49 افغانى، فى خروار چوب بلوط پوستدار به ۶۶۰۰ افغانى  بى پوست خروار 7200افغانى و فى كىلو گاز ماىع به 60 الى 65 افغانى  بلند رفته است و مردم فقىر و بى بضاعت كشور را با نگرانى هاى زىاد روبرو ساخته است ذغال و چوب بلوط و ساىر مواد سوختى در بازار فراوان است اما مردم فقىرما از خرىد آن عاجز مىباشند .وى در قسمت مشكل طاقت فرساى پرچاوى هاى برق شهر كابل چنىن گفت: در منطقه ما اكثراً برق نمىباشد باىد دولت و رىاست برق كابل با فرا رسىدن زمستان برق كافى را براى مردم بطور 24 ساعته آماده بسازد اما برعكس در فصل زمستان اكثراً پرچاوى هاى برق اضافه مىشود و هموطنان ما را با مشكلات و نگرانىها ى زىادى مواجه ساخته است. وى افزود: افغانستان ىك كشور اسلامى است ،ولى بدبختانه با نزدىك شدن روزهاى خاص مذهبى از جمله عىد سعىد فطر و عىد قربان و رمضان و ىا فرارسىدن فصل سرماى زمستان نرخ مواد اولىه طرف ضرورت و بخصوص مواد سوختى چنان سىر صعودى به خود مىگىرد كه اغلب هموطنان ما مجبور مى شوند ، صداى خوىش را به هر وسىله ممكن به گوش مسئولىن برسانند. همه ساله با رسىدن زمستان قىمت مواد سوخت  و غىره مواد  مورد نىاز مردم به حدى بلندمىرود كه تعداد زىادى از شهروندان ما را نگران مى سازد و اگر به بلند رفتن نرخ ها اعتراض نماىند، بازار آزاد را بهانه گرفته بى خبر از اىنكه دولتمردان ما در قبال شهروندان خود برعلاوه مسئولىت انسانى و وظىفوى، به نزد خداوند متعال نىز جوابگو هستند   و باىد در رفع مشكلات شهروندان ما توجه جدى نماىند .

زلمى ىكتن از باشنده گان دىگر شهر كابل نىز در زمىنه چنىن اظهار داشت:با سرد شدن هوا قىمت گاز ماىع در كابل حدود 30 در صد افزاىش ىافته است. در حال حاضر ىك سىر چوب بلوط و ارچه به مبلغ 90 الى 110 افغانى و ىك كىلو گاز ماىع به مبلغ 60 الى 65 افغانى فروخته مىشود.
 بالا رفتن گاز ماىع

چوب و ذغال سنگ خانواده هاى فقىر و كارمندان كم درآمد دولتى را با مشكلات سخت اقتصادى مواجه كرده است و باعث پرىشانى هاى زىادى اىشان گردىده است .

وى اضافه نمود: ما از اىن بابت رنج مىبرىم كه مردم فقىر كشور ما، مافىاى مواد سوختى را مسئول افزاىش گاز ماىع و ساىرمواد سوختى مىدانند كه با استفاده سؤ از اىن موقع مواد سوختى را مطابق مىل خود مىفروشند و تجاران بزرگ گاز ماىع احتكار مىكنند و در موقعى كه مردم به گاز ضرورت بىشتردارند قىمت آنرا بالا مىبرند.وى در اخىر گفت: هر گاه مسئولىن امور بخاطر رفع اىن معضله مردم كشور ما در حالىكه فصل سرماى زمستان نىز در حال فرا رسىدن است ، دست به اقدام جدى نزنند و به خاطر رفع عاجل اىن مشكل تدابىر همه جانبه را اتخاذ نكنند و به نا بسامانى ها و خود سرى هاى تاجران و عمده فروشان خاتمه ندهند ، مردم ما از صعود قىمت هاى مواد نفتى ،گاز ماىع ،چوب ، ذغال و پرچاوى هاى برق با مشكلات زىادى اقتصادى روبرو خواهند شد
دگروال متقاعد حمىدالله ىكتن از شهرىان دىگر ما در مورد بلندر فتن  قىمت چوب و ذغال چنىن گفت: در ابتدا نرخ دىزل و پطرول بلند گردىد وبعد نسبت سردى هوا و آمد ،آمد زمستان قىمت ذغال ،چوب و گاز ماىع نىز بلند شد وموجب نگرانى زىاد مردم فقىر ما گردىد. وقتىكه به بازار ذغال فروشى بىاىىد مى بىنىد كه ذغال و چوب فراوان است اما ىك بار قىمت مواد مورد ضرورت مردم بلند مىشود. هىچ كسى پرسان نمىكند شاىد براى كسى كه  معاش خوب و زندگى عالى داشته باشد، افزاىش قىمت مواد سوخت ومواد ارتزاقى و ساىر مواد اولىه مورد ضرورت محسوس نباشد، اما كسانى كه حتى به نان خشك محتاج اند،  نمى توانند در برابر اىن مصىبت ،تاب بىاورند. به نظر مىرسد كه ىكى هم از دلاىل بى توجهى مسئولىن درىن زمىنه  همىن باشد. وى افزود: مردم نا گزىر به رسانه ها مراجعه كنند تا آن ها مساله را به گوش دولت ،مجلس نماىنده گان و دىگر نهاد هاى مدنى برساند تا دراىن زمىنه توجه لازم صورت گىرد.

واقعاً كه در اىن فصل كه هوا سرد مى شود بىشتر آنانى صدمه مى بىنند كه در فقر، تهىدستى ،بىكارى و محرومىت هاى اجتماعى و اقتصادى بسر مى برند به خصوص آنانى كه كاشانه براى شب پناه و روز بىگاه ندارند نبض بازار در دست جلاب و محتكر است. آنان در بازار سرماىه گذارى مىنماىند  مواد مختلف را دركتگورى هاى گوناگون بىن خود تقسىم نموده اند از اىنجا و آنجا از دستهاى اول مواد را جمع آورى و ذخىره نموده چون اىن فعالىت ها بااستفاده سؤ از بازار آزاد به اصطلاح زىر پوشش تاجر صورت مى گىرد.دولت هم اصولاً مداخله كرده نمىتواند و بازار آزاد را بهانه جوىى مىكند. آنان مىدانند كه تجار كدام نوع جنس را به چه مقدار و به كدام نرخ در بازار عرضه مى نماىند ،تا استقرار قىم را به نقع خود حفظ كرده بتوانند واز اىن طرىق سود زىادى نماىند بدىن ترتىب دىده مىشود كه ىك عده از سود پرستان اقتصاد كشور را در دست گرفته و تحت انحصار خودآورده است و با اقتصاد مردم بازى مىكنند تا جاىى كه مشاهده مى شود ،جرىان بلند رفتن نرخ مواد سوختى و مواد خوراكى و مواد دىگر گلوى مردم بىچاره و غرىب را مى فشارد كه خود به خود اىن وضع به نفع عرضه كننده گان مواد و اموال مى باشد و بس حالا كه فصل خزان است و زمستان نه رسىده است، بدبختانه قىمت مواد سوختى و خوراكى و ساىر مواد اولىه ىكبار بلند شده و هر شهروند اىن كشور سوال مىكند، آىا وجدان و ىا منبع مسئول در اىن راستا وجود دارد تا احساس مسئولىت كند ىا خىر؟                  مىر مسجدى_  عزىزى

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha