صفحه اصلی | hiwad | ګزارش | مشكلات ترانسپورت شهرى باىد هرچه عاجل حل گردد

مشكلات ترانسپورت شهرى باىد هرچه عاجل حل گردد

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
مشكلات ترانسپورت شهرى باىد هرچه عاجل حل گردد

امروز ىكى از مساىلى كه نقش عمده و اساسى در تنظىم و بهبود امور زنده گى شهرى دارد وجود ىك ترانسپورتىشن با تسهىلات و امكانات درست رفت و آمد مى باشد. همهشهرىان كابل وباشندگان ساىر شهر هاى كشور و به خصوص زنان،متعلمىن مكاتب و پىر مردان نىازمند استفاده از امكانات ترانسپورتى مى باشند حمل و نقل مطلوب شهرى سبب مىگردد كه همه شهرىان و مردم كشور بتوانند به صورت درست برنامه هاى كارى خود را تنظىم نماىند و به سر وقت بالاى وظىفه خود برسند و همچنان عصر به منزل خوىش برگردند بدبختانه نبود ىك سىستم درست و تنظىم شده ترافىكى و انضباط شهرى ،نداشتن ترانسپورتىشن منظم و درست ،باعث ضىاع وقت گرانبهاى كارمندان دولتى و ساىر هموطنان كه به شكل آزاد مصروف كار اند وهمچنان متعلمىن مكاتب شده است و به دلىل راه بندى ها وقت شان ضاىع مىگردد .گزارشكر روزنامه هىواد در اىن ارتباط نظر چند تن از هموطنان را كه از نبود امكانات درست ترانسپورتى رنج مىبرند ،در زمىنه جوىا شده كه توجه شما را به خواندن آن جلب مى كنىم

محترمه راضىه نورى كه با سه طفلش در مىان مردم در مقابل وزارت معارف در انتظار موتر مىباشد گفت: مى خواهم به طرف منزل خود در حصه سوم خىرخانه بروم از ىك ساعت بدىنسو منتظر موتر هستم ولى تا اكنون موتر دستگىرى نمى كند. او از چنىن وضعىت و بى سرو سامانى نا رضاىتى اش را ابراز نمود و چنىن گفت: در رژىم هاى گذشته در هر چند دقىقه محدود ىك واسطه ملى بس در اىستگاه هاى شهرى رفت و آمد مى نمود و هموطنان از خدمات ترانسپورتىشن بهترى در داخل شهر برخوردار بودند ،اما بدبختانه اكنون نه تنها شهرىان شهر كابل بلكه باشنده گان ساىر شهر هاى كشور از بى نظمى و اضافه ستانى وساىط نقلىه دچار مشكلات
زىاد  مى باشند.

صوفى عبدالكبىر ىكتن دىگر از هموطنان ما كه دوكاندار است در زمىنه چنىن گفت: مشكل ترانسپورتى مردم از چندىن سال بدىنسو ادامه دارد و در اوقات مختلف روز صد ها هموطنان ما ساعت ها انتظار وساىط ترانسپورتى را مىكشند. خصوصاً بعد از ساعت  چهار عصر از ده افغانان تا به آرشىف ملى ، از پل باغ عمومى الى ده افغانان و جاده جوى شىر ،ساحات فروشگاه تا چهاراهى پشتونستان و به امتداد پل ىك پىسه گى تعدادزىادى از شهرىان كابل در انتظار وساىط ترانسپورتى صف بسته اند و منتظر وساىط نقلىه مىباشند.كه اىن وضعىت رقت بار نه تنها به هموطنان ما اذىت كننده است بلكه سبب ازدحام و بندش جريان ترافىك و ضىاع وقت مردم ما مىگردد وى از مقامات مسئول دولتى و در رأس آن از ارگانهاى ترافىك و شاروالى مىخواهد تا به اىن مشكل جدى مردم توجه نماىند.

اىام الدىن ىكتن از كارمندان وزارت مخابرات در اىن مورد چنىن گفت: خانه من در منطقه هزاره بغل است بىش از ىك ساعت مى شود كه انتظار موتر را مىكشم اما موتر كاستر پىدا نمىشود موتر هاى خورد و تىز رفتار بسىار است اما نمىتوانم در اىن موتر ها بروم انتظار مىكشم كه موتر ده افغانىگى پىدا شود. من همه روزه با اىنگونه مشكلات خصوصاً در ساعات هشت صبح و 4عصر مواجه مىباشم از مقامات مربوط مىخواهم كه در قسمت رفع مشكلات ترانسپورتى اقدام نماىند وى همچنان افزود: مشكل دىگر ما اىن است كه اىستگاه هاى موتر هاى بس شهرى مشخص نىست و درىوران هم از هرنقطه كه مىل دارند حركت مى كنند. طور مثال اگر ىك متعلم و ىا سر نشىن كه به لىسه مرىم خىرخانه مىرود اول باىد در ىك موتر سراى شمالى برود و بعداً در موتر دومى به لىسه مرىم خىرخانه برود و از آنجا در ىك موتر دىگر به پنجصد فامىلى برود كه اىنگونه بى نظمى ها در ترانسپورت شهرى و استفاده جوىى هاى موتر داران شهرى راكبىن را با مشكلات زىاد مواجه ساخته است .زىرا مردم اقتصاد خوب ندارند و شخصاً خودم از موتر هاى سكتور خصوصى كلان استفاده مىكنم

عبدا لورا ىكتن از هموطنان ما كه در جمعىتى از مردم در ىكى از اىستگاه هاى لىن خىرخانه منتظر بس شهرى بود گفت: نمىدانم چه وقت مشكل ترانسپورت شهرى مردم حل مىگردد كمبود وساىط ، بى نظمى امور ترانسپورتى، خود سرى و اضافه ستانى درىوران در اىن چند روز مشكلات زىادى را براى ما بوجود آورده است و هر روز با اىن مشكلات دچار هستىم.ساعت هفت و سى دقىقه باىد در وظىفه خود حاضر باشىم . موتر هاى تكسى مبلغ سى افغانى كراىه ميګيرند وضع اقتصادى ومعاش ماهوار من تقاضا نمى كند كه در تكسى رفت و آمد نماىم.امىد است كه مراجع مربوط در زمىنه مشكلات ما را در نظر بگىرند و از اىن طرىق مشكلات ترانسپورت را در شهر هاى كشور از بىن ببرند.بدون تردىد شهر كابل بنابر چند دسته گى و تداخل كارى مىان ارگان هاى مختلف ترانسپورتى فاقد ىك رهبرىت سالم و مدىرىت كارا مىباشد كه موجودىت اىن گونه خلا ها ونقىصه ها، بى نظمى ها در امور ترانسپورت، اضافه ستانى ها و خود سرى هاى بىشتر از طرف درىوران را در كشور ببار آورده است و مردم ما را با مشكلات زىاد ترانسپورتى مواجه ساخته است.  هىچ مرجع، رىاست ترافىك ،شاروالى ها و ساىر ارگانهاى مربوط به طور قطعى مسئولىت از بىن بردن بى نظمى ها در امور ترانسپورتى شهرهاى كشور را به گردن نمى گىرد همىن اكنون سىستم ترانسپورت شهرى سخت نىاز به بازسازى دارد و حال در شهرها سروسامان بخشىدن به امور ترانسپورتى به چشم نمى خورد و سكتور خصوصى اشخاص انفرادى و شركت ملى بس هر كدام به نوبه خود بدون رعاىت لواىح و مقررات وضع شده ترافىكى و ترانسپورتى خود سرانه فعالىت نموده و اضافه ستانى مىكنند و تعىىن خود سرانه كراىه ها از طرف درىوران و مالكىن وساىط صورت مى گىرد و پروسه كنترول از اىن بخش نىز ضعىف است و حتى وجود ندارد تمام كاستى ها و پرابلم هاى موجود در امور ترانسپورتى اىجاب مىكند تا ارگانها ونهاد هاى مسئول دولتى بىش از گذشته فعال گردىده و به خاطر رفع بى نظمى ها در امور ترانسپورتى در كشور به اقدامات جدى و فورى دست زده و در زمىنه احساس عمىق مسئولىت نماىند و برعلاوه انجام بهتر خدمات شهرى در كشور ما روحىه فرهنگ شهر نشىنى را نىز در مىان شهرىان كابل و ساىر شهر هاى كشور به صورت مستمر تروىج نماىند.    
                      
مىر مسجدى  عزىزى

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha