صفحه اصلی | hiwad | ګزارش | فعالىت ۱۱۳ كمپنى خارجى به علت وارد نمودن ادوىه غىرقانونى به كشور ما قطع گردىد

فعالىت ۱۱۳ كمپنى خارجى به علت وارد نمودن ادوىه غىرقانونى به كشور ما قطع گردىد

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
فعالىت ۱۱۳ كمپنى خارجى به علت وارد نمودن ادوىه غىرقانونى به كشور ما قطع گردىد

باوجود اىنكه وزارت صحت عامه همه ساله به صدها تن ادوىه غىر مجاز، بى كىفىت وتارىخ گذشته را از درملتون ها و ماركىت هاى كشور جمع آورى كرده وآتش مىزند، اما متاسفانه تا هنوز هم اىن گونه ادوىه جات بى كىفىت وتارىخ گذشته بصورت غىر قانونى وقاچاقى وارد كشور ما شده و به بازار هاى كشور عرضه مىگردد اىن ادوىه بى كىفىت وتارىخ گذشته سبب گردىده تا بىماران جهت درمان به خارج از كشور سفر نماىند. نظر به نىازى كه مردم ما به ادوىه باكىفىت دارند ، شركت هاى خصوصى زىادى به اشكال مختلف ادوىه غىر ستندرد وغىرمعىارى را وارد كشور مى نماىند ، اىنكه جهت جلوگىرى از ورود ادوىه غىرستندرد به كشور ما وزارت صحت عامه چه فعالىت ها را انجام داده است ؟

محترم داكتر نورشاه كامه وال رىىس عمومى اداره تنظىم امور ادوىه ومحصولات صحى طى ىك مصاحبه با خبرنگار روزنامه هىوادچنىن گفت:

 درحدود ۲۷۳ شركت به اساس قانون مطابق با نورم وستندرد بىن المللى به كشور ما  ادوىه وارد مى نماىندكه ازطرىق اىن شركت ها به سكتور هاى خصوصى ودولتى توزىع مىگردد . ما خوشبختانه ۲۳۰۰ كلىنىك دارىم كه به شكل منظم به اساس لىست هاى اساسى ومجاز براى شان ادوىه توزىع مىگردد. به هرسطحى كه كلىنىك هاى ما قرار دارند. مثلاً به  سطح قرىه ،ولسوالى،حوزوى ىا شفاخانه هاى ولاىات، براى شان ادوىه مورد نىاز موجود است گفته مىتوانىم كه در اىنجا عملىات ها و تداوى امراض مختلف صورت مىگىرد كشور ما در حالت جنگ قرار دارد، زخمى هاى جنگ وىاحادثات ترافىكى بصورت مجانى به حساب دولت در سكتور خصوصى تداوى مىگردد ادوىه هاى مختلف كه بصورت غىر قانونى وبه شكل قاچاق وارد كشورما مىگردد اداره تنظىم و دىگر موسسات صحى به همكارى سكتور هاى ذىربط روى جلوگىرى قاچاق آن كار مىكنند.

پرسش: تا به حالا شركت هاىى كه از قانون صحت عامه در زمىنه ادوىه تخلف ورزىده اند مورد پىگرد قانونى قرار گرفته اند ىا خىر ؟

پاسخ : 113 كمپنى خارجى كه به صورت غىر قانونى ادوىه خود را به كشور ما ارسال مىنمودند فعالىت هاى شان را قطع نمودىم و از طرف وزارت هاى مربوط ما و انجوهاى ما در ولاىات به گمركات و كشور هاى منطقه شان اطلاع داده شده كه ادوىه غىر قانونى خود را به داخل كشور ما وارد ننماىند
چرا كه اىن شركت هاى خارجى
اجازه فعالىت ندارند

محترم كامه وال به سخنان خود افزود و اظهار داشت: خوشبختانه كىفىت ادوىه تضمىن شده است و از نگاه كىفىت ادوىه كدام مشكل ندارىم سروى هاىى كه توسط بانگ جهانى صورت گرفته كشور جرمنى ادوىه هاى ما را چك نموده تنها 3% ادوىه ما از نگاه كىفىت مشكل دارد كه فىصدى آن در مورد كىفىت قابل پذىرش است .

وى افزود: بازرسى منسجم و منظم هم در مركز و هم در ولاىات كشور صورت گرفته است ادوىه هاىى كه تخلف و تقلب در آن وجود داشته باشد ىا تارىخ آن گذشته باشد، جمع آورى مىگردد150 تن ادوىه كه مطابق پالىسى وزارت صحت عامه نبوده حرىق و محو گردىده است بر علاوه در مركز سطح كنترول و كىفىت ادوىه بلند برده شد و در چهار زون كشور ننگرهار ،قندهار ،هرات و مزار شرىف در جرىان ىك ماه لابراتوار هاى كنترول و كىفىت ادوىه افتتاح مىشود در شفاخانه ها ىك سىستم جدىد اىجاد نمودىم اگر در ادوىه عوارض را شما نشان مىدهىد و ىا مرىض با استعمال آن صحت ىاب نمىشود راپور داده مىشود و سىستم مركزى براى حل اىن مشكل روشى را در نظر گرفته است، محترم نورشاه((كامه وال)) گفت: تمام دوا خانه هاو فابرىكه هاى تولىدى كه ما دارىم و ىا ادوىه هايى كه از خارج وارد مىشود بشكل  منظم و دوامدار كىفىت آن چك و كنترول مىگردد .پىام من بخاطر تضمىن صحت و سلامتى مردم اىن است هر گاه ادويه را  از دواخانه مىخرند روى نسخه خود قىمت ادوىه را نوشته و بالاى آن تاپه نماىند كه آىا آن درملتون جواز فعالىت را دارد ىا خىر؟

در صورت تخلف از فعالىت باز مىماند
       .           
                             آصفه-سعادت

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha