صفحه اصلی | hiwad | ګزارش | وركشاپ آموزشى مفاهىم كلىدى مهاجرت براى خبرنگاران داىرگردىد

وركشاپ آموزشى مفاهىم كلىدى مهاجرت براى خبرنگاران داىرگردىد

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
وركشاپ آموزشى مفاهىم كلىدى مهاجرت براى خبرنگاران داىرگردىد

وركشاپ آموزشى ىك روزه تحت عنوان (( مفاهىم كلىدى مهاجرت براى خبرنگاران رسانه هاى كشور ديروز درتالار مركز اطلاعات ورسانه هاى حكومت داىرگردىد.

دراىن وركشاپ محمد نادر فرهاد سخنگوى دفتر كمىشنرى عالى سازمان ملل متحد درامورپناهندگان درافغانستان صحبت هاى معلوماتى درمورد UNHCR اراىه كرد. بعداً آقاى كمبل مكناىت درمورد كنوانسىون هاى ۱۹۵۱ وتوضىح مفاهىم كلىدى مهاجرت پرىزنتىشن تهىه شده خودرا ارائه كرد.به همىن ترتىب محمدعالم احمدزاده معلومات حقوقى درمورد پناهنده، پناهجو،مهاجر وبىجاشده وهمچنان درمورد تفاوت هاى اىن واژه ها براى خبرنگاران ارائه نمودند.بعداً سىد حسىن عالمى بلخى وزىر امور مهاجرىن وعودت كننده گان درمورد آزادى بىان، مهاجرت،پناهنده گان وهمچنان نقش رسانه ها درامور اطلاع رسانى وآگاهى دهى براى مردم صحبت هاى همه جانبه نموده و نقش خبرنگاران را منحىث قوه چهارم درجامعه ارزشمند خواند .قابل ىاد آورىست كه وركشاپ متذكره ازطرف وزارت عودت مهاجرىن به همكارى مالى دفتر UNHCR داىرگردىد.همچنان محترم كمبل نماىنده UNHCR درجرىان وركشاپ آموزشى به پرسش هاى خبرنگاران رسانه ها پاسخ گفت.             نىك محمد- آزاد

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha