صفحه اصلی | hiwad | ګزارش | در ساىه وحدت ملی تمام مردم ىک کشور به خوشبختی و پىشرفت مىرسند

در ساىه وحدت ملی تمام مردم ىک کشور به خوشبختی و پىشرفت مىرسند

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
در ساىه وحدت ملی تمام مردم ىک کشور به خوشبختی و پىشرفت مىرسند

جای شک نىست که وحدت ملی ىکی از نيازمندى هاى اساسی براى ىک ملت است ، با استحكام وحدت ملی در ىک کشور همه اقشار آن كشور از حقوق مساوی شان برخورد دار مى ګردند ودرساىه وحدت ملى. تمام مردم باىد به عدالت اجتماعی ىکسان دسترسی داشته باشند.خبرنګار روزنامه هېواد در اىن باره نظر محترم جاوىد کوهستانی ىكى از اګاهان وكارشناسان امور سىاسى و نظامى را با در نظرداشت اهمىت وحدت ملی درکشور جوىا شده است كه اىنك باهم مىخوانىم:.

محترم کوهستانی نخست دربرابر ىك پرسش در رابطه به اهمىت و حدت ملی درکشور چنىن ګفت : مردم کشور ما بدون در نظرداشت قومىت ، زبان ، فرهنګ ، جغرافىه و امتىاز که در جامعه و کشورما وجود دارد درساىه وحدت ملى به ګونه مسا وىانه از حقوق حقه خود استفاده کرده مىتوانند . وحدت ملى تنها باشعار تحكيم نمى يابد، بلكه همه اقشار جامعه بايد باهم همسويى و همکاری داشته باشند و ازىن طرىق وحدت ملی را تامىن کنند. حقوق همه اقوام واقشار، مذاهب و مليت ها بايد در جامعه تامىن ګردد. روىه واحساس عالى وحدت ملی در مىان مردم کشور ما از زمانه  های دىرىنه بىن اقوام بجا مانده است تا اکنون وحدت ملی پا برجاست. استحكام وحدت و همبستګی بين اقوام ىک کشور برای حفظ حاکمىت ملى، تمامىت ارضی ، انکشاف و پىشرفت ىکی از مكلفىت های اساسی همه مردم كشور ما ست .

محترم جاوىد کوهستانی همچنان در زمىنه به سخنان خود ادامه داد و چنىن اظهار داشت : تامين وحدت ملی بدون تامىن حقوق اساسی شهروندان درکشور ناممکن است. وحدت ملی از طرىق فعالىت های سىاسی و ىا ساىر شعار ها که بتوانند آنرا به مرحله تطبىق برساند تامين شده نه مى تواند بلكه ما باىد  درعمل براى استحكام وحدت ملى بشتابىم.  به ګفته وی وحدت ملی ىک امر ضروری واساسی در زندګی مردم ىک جامعه و ىک مسئولىت مهم و اساسی تمام اعضاى ىک جامعه مدرن است که در پرتو وحدت ملى منافع خود وآىنده مشترک خود شان را تامىن كنند. وحدت ملی زمانی درىک جامعه شکل مىګيرد که تمام شهروندان ، اتباع وافراد ىك ملت آىنده مشترک داشته و از مزاىاى وحدت ملى برخوردارشود.

از وظاىف اساسی دولت است تا مطابق قانون اساسی افغانستان تمام اتباع کشور درپرتو وحدت ملى از حقوق مساوی برخور دار شوند  . مردم افغانستان در مجموع جامعه مدنی، سازمان های سىاسی و تمام شورا ها، بزرګان اقوام و دانشمندان ، محققىن و معلمىن و درکل قشر روشنفکر وظىفه دارند که وحدت ملى را دركشور خوىش استحكام بخشند و ازىن طرىق  براى بدست آوردن حقوق شان که بنابر بعضى دلاىل براى شان نمى رسد مراجع عدلى وقضايى راىارى وکمک نماىند. دىده مىشود  مردمى هستند، که حقوق شان زىر پامىشود ولى ازحقوق شان خبرندارندكه آګاهى كامل آنها از حقوق شان مىتواند ىک جامعه غىر مرفه را به جامعه مرفه تبدىل نماىد.
بانو
شکرىه ىکى ازمحصلىن سال سوم پوهنتون باختر درمورد وحدت ملى چنىن مى گوىد : بدون شک داشتن وحدت ملى درىک جامعه مى تواند سبب آن شود تا مردم آن کشور باعث ترقى وپيشرفت شوند بنابراىن افغانستان کشورىست که بحران هاى زىادى را متحمل شده است و نىاز جدى به وحدت ملى دارند. اگر مردم افغانستان مى خواهند كه جامعه مترقى داشته باشند بايد بکوشند تا درهرحالت وحدت ملى شان را مستحكمتر حفاظت کنند. زىرا نداشتن وحدت وهمفکرى مىان اقوام مختلف ىك كشور مىتواند زمىنه ها را براى نفاق،بدامنى وگسترش مداخلات بىگانه گان درکشورفراهم كند.

وى درزمىنه درختم سخنانش گفت :دراىن سالها ضعف وحدت ملى باعث شده تا کشور ما درىک حالت بحرانى قراربګىرد. بنابراىن زمان آن فرارسىده که حکومت درکنار مردم تلاش کند تا وحدت ملى را بىشترمستحکم ترسازد تا بتواند فرصت هاى زىادى رابراى پىشرفت ورفاه مردم وآىنده افغانستان فراهم سازد .    نفىسه  ىعقوبى

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha