صفحه اصلی | hiwad | ګزارش | پىشرفت هر كشور وابسته به تعلىم و تربىه نسل جوان آن است

پىشرفت هر كشور وابسته به تعلىم و تربىه نسل جوان آن است

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
پىشرفت هر كشور وابسته به تعلىم و تربىه نسل جوان آن است

سىزد هم مىزان برابر است با روز جهانى معلم. از اىن روز همه ساله با تدوىر جلسات و محافل تجلىل به عمل مىآىد، در كشور عزىز ما افغانستان كه هنوز هم در جنگ و نا آرامى به سر مىبرد، هستند تعدادى از معلمىن كه با وجود مشكلات زىاد به امور تدرىس براى شاگردان ادامه مىدهند و كوچكترىن ناراحتى را به خود راه نمى دهند تا هنوز در بسىارى از ولاىت هاى نا امن كشور صنف هاى سر باز و ىا بدون سقف وجود دارد و معلمىن و استادان با وجود اىن همه گرمى و سردى اولاد وطن را كه در حقىقت اولاد خود شان است تعلىم وتربىه مىدهند. معلم نسبت به هركس دىگر مىتواند جامعه را بهتر درك بكند و معلم علم ودانشى را كه خود آموخته براى دىگران انتقال مىدهد، خبرنگار روزنامه هىواد نظر چند تن از معلمىن را در رابطه به اىن روز و مقام والاى معلم جوىا شده است، كه آنرا باهم به خوانش مىگىرىم .

درآغاز بصىر الله((مطمىن)) استاد ادبىات انگلىسى لىسه نمبر اول مىربچه خان ولسوالى مىر بچه كوت ولاىت كابل چنىن اظهار داشت: واقعاً كه مقام و مرتبه معلم ستودنى است اىن جمله را بخاطرى نمى گوىم كه خودم معلم هستم بلكه، بخاطرى مىگوىم كه زمانى خودم نىز شاگرد بودم و استادان و معلمىن محترم را مىدىدم كه با چه مشكلات و زحمات براى ما تدرىس مى كردند و امروز از بركت شان من منحىث معلم در جامعه خدمت مىكنم.

وى افزود: امسال صد ها و حتا هزاران شاگرد  در بخش هاى مختلف به جامعه تقدىم شده اند  و مصدر خدمت قرار گرفته اند آقاى مطمىن گفت: تعداد زىادى ازمعلمىن ما از راه هاى خىلى دور به اىن لىسه مى آىند و از 24 الى 26 ساعت در هفته براى شاگردان  تدرىس مىكنند من باور دارم كه هر استاد ما 2 الى 4 ساعت درسى نسبت به لاىحه وظاىفى كه از طرف وزارت معارف براى شان داده شده بىشتر تدرىس مىكنند و اىن كار را براى خود افتخار مىدانند من به حىث ىك معلم از مردم خود تقاضا مىنماىم كه با در نظر داشت اهمىت علم و دانش اولاد هاى شان را به مكاتب بفرستند و در قسمت تعلىم وتربىه اولاد هاى شان دوشا دوش معلمىن محترم سهىم شوند .همچنان آقاى معتصم بالله ثاقب ىك تن از معلمىن دىگر لىسه نمبر او ل مىربچه خان ولسوالى مىربچه كوت ولاىت كابل چنىن اظهار داشت : من در اىن لىسه مضمون الجبر را تدرىس مىنماىم و زمانى بسىار  احساس، خرسندى مىكنم كه شاگردانم مضمونى را كه براي شان تدرىس مى كنم خوب ىاد بگىرند، ما استادان ومعلمىن با تجربه وخوب در لىسه خود دارىم و من همىشه از تجارب واندوخته هاى شان در پىشبرد امور تدرىسى خود استفاده مىكنم باىد گفت، معلم است كه ىك جامعه و حتى ىك دنىا را مى سازد ، من از دولت مى خواهم تا زمىنه تحصىلات عالى بىشتر و بىشتر را براى معلمىن كشور ما مساعد بسازد ، زىرا معلم هم خودش مى آموزد و هم به ديګران مى آموزاند كه به اىن ترتىب كشور ما در آىنده نزدىك شاهد پىشرفت و ترقى خواهد شد و هم مىخواهم كه معارف باىد در محراق توجه مردم و دولت قرار داشته باشد، زىرا ترقى و پىشرفت فرداى هر كشور وابسته به تعلىم ، تربىه و آموزش  اولاد امروز آن كشور است .           نېك محمد- آزاد

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha