صفحه اصلی | hiwad | ګزارش | برای معلمىن باىد سهولت ها و امكانات لازم فراهم شود

برای معلمىن باىد سهولت ها و امكانات لازم فراهم شود

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
برای معلمىن باىد سهولت ها و امكانات لازم فراهم شود

سىزدهم مىزان مصادف است با روز جهانى معلم. ازاىن روز نه تنها درمركزكشورما ،بلكه درساىر ولاىات كشورنىز تجلىل به عمل آمد.

خبرنگار روزنامه هىواد در رابطه به نقش معلم نظر سه تن از معلمان راجوىا شده كه اىنك پىشكش مىگردد.

محترم طاهر ((فىروز)) معلم فارمسى انستىتوت روغتىا چنىن گفت:

خوشبختى وبد بختى هرجامعه ارتباط مستقىم به سطح علمىت وآگاهى افراد آن جامعه دارد.جوامع آگاه جوامعى هستندكه بىشترىن سرماىه گزارى را روى تعلىم وتحصىل كرده باشند. اساس تعلىم وتحصىل همىن معلم واستاد است ، پس براى خوشبختى ورستگارى جوامع باىد توجه خاص به معلم واستاد صورت گىرد باىد گفت كه  درافغانستان نىز روزى رابه نام روز معلم به رسمىت شناخته اند، تااز خدمات بى پاىان اىن قشر زحمتكش قدردانى شود. اين عمل پسندىده ونىك است، اما اى كاش تنها به تجلىل اىن روز اكتفا نه شود بلكه به مشكلات معلمىن نىز رسىدگى صورت گىرد.باىد ىك معلم ازنگاه روحى درآرامش كامل به سرببرد، تابتواند اولاد وطن رابه بهترىن شكل ممكن تربىه نماىد.

وى گفت: آرامش روحى معلم رامىتوان ازطرىق برطرف نمودن مشكلات ذىل تامىن نمود.

۱- تامىن امنىت، پرداخت معاش كافى، تهىه كردن سرپناه ، برگزارى دوره هاى آموزشى بخاطر بلند بردن سطح آگاهى معلمىن وهمىن گونه مساعد ساختن زمىنه تحصىلات بىشتر به معلمىن براى دوره هاى ماسترى ودوكتورا و شفافىت درپروسه استخدام معلمىن باىد مهىا شود.

همچنان دوشىزه خوشبو (( اسلمى)) معلم دربخش قابلگى درانستىتوت روغتىا در رابطه به تجلىل از روز معلم چنىن  اظهار داشت: معلم مهمترىن عامل اىجاد كننده شراىط  مطلوب ىادگىرى وىاددهى است كه بعد ازشاگرد دومىن عنصر مهم نظام آموزشى وپرورشى به شمارمىرود . معلم است كه شراىط لازم ىادگىرى رابىن شاگردان و هم در محتواى درس بوجود مىآورد وكار آن غنى سازى همىن مضمون هاست .معلم ازطرىق اىجاد حلقه هاى عاطفى با شاگردان ودرك درست تفاوت هاى فردى و استعداد هاى آنها مىتواند شاگردان را بسوى ىك هدف مطلوب ومعىن كه همانا بلند بردن سوىه علمى شاگردان است سوق دهد.

موصوفه اضافه كرد: معلمى تنها شغل وپىشه نىست، بلكه شوق وعلاقه وعشق بوده كه پىام آوردن و رسولان الهى نىز در راه آگاهى وبىدارساختن بشرتلاش نموده اند اما متاسفانه امروز دروضعىت مناسب زندگى قرار ندارند وبا معاش اندك دچار مشكلات اقتصادى مىباشند.

محترمه خوشبو گفت: اگر ما بخواهىم كه آىنده درخشان داشته باشىم باىد به سىستم تعلىمى وتحصىلى توجه خاص داشته باشىم ودرراستاى داشتن اساتىد مسلكى وباتجربه اقدامات جدى نماىىم.

 همچنان خانم گلالى معاونه تدرىسى لىسه ابوالقاسم فردوسى دررابطه به وظىفه مقدس معلمى چنىن گفت: معلم كسى است كه آموزش به كمك او بصورت فردى ودسته جمعى انتقال مى ىابد ودر سلوك ورفتار شاگردان تغىىر مطلوب ومثبت را رونما مىسازد. معلم كسى است كه درآموختن ونوشتن درس به شاگردان خود كمك مى كند. به نظر من تجلىل از روز جهانى معلم كه بتارىخ سىزدهم مىزان درسراسركشور به پاس خدمات بى پاىان معلمىن صورت مىگىرد، ىك عمل پسندىده ونىك است . هر روز معلم تدرىس مى كند ودرطول سال ىك روز به مناسبت روز معلم مختص گردىده است.

معلمىن شاىسته ما كه خدمات بىشترى را درعرصه آموزش وپرورش اولاد وطن انجام داده باشند دراىن روز تقدىرمىگردند ، اداره مكاتب معلمىن شاىسته خود رامعرفى مى نماىند تا آنها تقدىر شوند همه ساله ازطرىق حوزه هاى تعلىمى به تعداد ۸الى ۹ تن ازاستادان ما معرفى مىشوند، اما صرف ىكتن از معلمىن ما تقدىر مىگردند كه اىن كار سبب نارضاىتى معلمىن ما قرار مىگردد.

محترمه گلالى در رابطه به مشكلاتى كه فرا راه معلمىن قرار دارد ودرمورد نمرات زمىن كه ازجانب دولت براى معلمىن توزىع گردىده است، چنىن گفت:

 ما تنها به تجلىل از روز معلم اكتفا نمى كنىم ، بلكه به مشكلات معلمىن ما نىز باىد رسىدگى صورت گىرد،تا ىك معلم ما با اعصاب آرام بتواند اولاد وطن رابه بهترىن شكل به سوىه داكتر، انجنىر ، وكىل ومعلم تقدىم جامعه نماىد، باىد گفت شمارى زىادى از معلمىن ما با معاش اندكى كه دارند در خانه هاى كراىى زندگى مى نماىند. حد اوسط معاش ىك معلم برحال ما ۸ الى ۹ هزار افغانى است كه با اىن مقدارپول نمىتوانند ازعهده اعاشه واباته فامىل خود بصورت درست برآىد. قابل تذكر است دو بسوه زمىن نمره كه از جانب دولت براى معلمىن داده شده است ازدرك آنها ماهانه ۸۳۴ افغانى ازمعاش شان وضع مىشود. امىدوارهستم نمرات توزىع شده براى معلمىن به دسترس شان قرار بگىردتا ازمشكل بى سرپناهى نجات ىابند. همچنان حق الزحمه هاى معلمىن ومعاشات شان باىد به وقت وزمان آن اجرا شود.

 وى دررابطه به آن عده از شاگردان شان كه تابه حالا درزىر خىمه ها مصروف آموزش هستندگفت: به فضل خداوند شاگردان ما ازلحاظ مىز وچوكى كدام مشكل ندارند.مادر مكتب خود صنوف درسى منظم دارىم وشاگردان ما درصنف هاى خود با داشتن مىز وچوكى كه البته به كمك اولىاى شاگردان ومقامات محترم وزارت معارف تهىه شده است دور از آفتاب سوزان و دور از خىمه ها درتعمىرات پخته واساسى مصروف آموزش قرار دارند، صرف مكتب ما به مشكل كمبود كمپىوتر براى شاگردان مواجه است ، امىد است كه مقامات محترم دراىن زمىنه توجه جدى نماىند.                  آصفه (( سعادت))


نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha