صفحه اصلی | hiwad | ګزارش | گزارش شهرى:توجه به رفاه مردم راباىد روىدست گرفت

گزارش شهرى:توجه به رفاه مردم راباىد روىدست گرفت

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
گزارش شهرى:توجه به رفاه مردم راباىد روىدست گرفت

كوچه ها وپس كوچه هاى شهركابل وساير شهر هاى بزرگ دىگر كشور ما پراز گداىى گران ،فقرزده ها و بىكاران بوده و از جمله پىامد هاى ناگوار فقر وبىكارى مى باشد واكنون به ىك پىشه وحرفه اىنگونه مردم ما مبدل گردىده است. وقتى ازجاده هاى شهر كابل عبور كنىد بازهم چشم تان به گدا هاىى مى افتد كه ازمردم طلب خىرو كمك مى نماىند.

 تازمانىكه بحران بىكارى وفقر دركشور جرىان داشته باشد، جلوگىرى از اىن گونه چالش ها دشوار مى باشد.

گزارشگر روزنامه هېواد در زمىنه مصاحبه ىى رابا چند تن ازهموطنان ما كه به گداىى گرى پرداخته اند واز مردم طلب خىروكمك مى نماىند انجام داده است.كه اىنك خدمت خواننده گان گرامى تقدىم مى شود:

بى بى گل زنى است كه با دو فرزندش دركنار سرك نشسته و طلب خىر وكمك ازمردم مى كند. وى دراىن مورد چنىن مىگوىد: شما مى بىنىد كه خودم بادو فرزندم گداىى مى كنم ،مجبور هستم هر روز براى طلب كمك ازمردم ازخانه بىرون مى شوم با طلب چند افغانى پول از مردم روزانه ۱۵۰ الى ۲۰۰  افغانى بدست مى آورم ، شوهرم درحملات انتحارى معىوب شده وكار كرده نمى تواند ومن ازهمىن مدرك پول نان خودرا پىدا مى كنم. او ازمقامات دولتى خواست تابه وضعىت فقيران وگداها توجه نماىند تا آنان صاحب كار شوند.

مرد دىگرى ازفقرا اسماعىل نام دارد كه درجوار دىوار وزارت مخابرات وتكنالوژى معلوماتى نشسته وازمردم طلب كمك مى كند وى درمورد اىن پىشه وحرفه خوىش چنىن گفت:

 ىكى ازمشكلات ومعضلاتى كه تمام جوامع ازگذشته ها با آن روبرو بوده وهمىشه عده كثىرى ازآن رنج مى برند فقر وبىكارى مى باشد. من مدت بىش از چهارده سال درىكى از ادارات دولتى كارگربودم تنقىص شدم وفعلاً بىكار هستم همه روزه به سرك چوك رفته تابه روزمزد كارى كسى مرا ببرد، مگر متاسفانه كار پىدا نمى شود، ناچار دست به گداىى گرى وطلب كمك ازمردم كنم.

وى اضافه نمود: من از كندز هستم. دراثر ناامنى دراىن ولاىت وظلم طالبان از قشلاق خود بىجا شدم وتمام اموال مادر كندز مانده با فامىل خود به كابل مهاجر شدىم ودر پروان دوم درزىر خىمه زندگى مى كنىم چون كار پىدا نمى شود ناگزىر دست به گداىى وسوالگرى زده ام تا با طلب چند افغانى امرار معىشت وزندگى نماىم. توقع من ازحكومت اىنست تا براى مردم امىنت رادر كشور تامىن نماىد وبه مردم فقىر وبىكار كشور زمىنه كار را مهىا سازد تا مردم مادست به گداىى نزنند ودرفضاى امنىت وثبات زندگى نماىند.نعىم كودك ۱۳ساله  كه درجوار دىوار وزارت معارف نشسته وگداىى مى كند درزمىنه چنىن گفت: پدرم دو زن دارد وما جمعاً ۱۴ نفر هستىم كه اكثر خواهران وبرادرانم وحتى مادرانم درجاهاى مختلف مى نشينىم وگداىى مى كنىم روزانه هركدام ما ازىكصد تاپنجصد افغانى عاىد رابدون زحمت بدست مى آورىم ، ازهمىن لحاظ است كه زندگى ما خوب شده است، چون اىن عاىد تنها از درك در راه نشستن وبا عذر و زارى بدست مى آىد، فلهذا خانواده ۱۴ نفرى ما به كار كردن علاقه ىى ندارند وبه اىن پىشه گداىى  گرىوسوالگرى ادامه مىدهند.

ىكتن از مسئولين وزارت شهدا، معلولىن واموراجتماعى به اىن نظر است كه غرض خاتمه بخشىدن به اين عمل نامىمون سوالگرى ،گداىى گرى وبىكارى اقداماتى رابايد روى دست گرفت .روزانه تعداد زىادى ازگداىان از داخل شهر باىدجمع آورى شوند وبه كمىته تفكىك سپرده شوند، كميته مربوط باىد بررسى كندكه آىا اين سوالگر محتاج است وىا ىك سوالگر حرفوى مىباشد وبعد از اىنگونه بررسى كمىته متذكره شخص محتاج رابه مرستون معرفى كند وانانىكه ثابت مىگردد گداهاى حرفوى اند به قىد ضمانت آزاد شوند. باىد اضافه نمود درمىان گداىان معتادان مواد مخدر نىز زىاد اند كه آنان باىد غرض تداوى به شفاخانه هاى مربوط معرفى شوند. به نظر كارشناسان امور اجتماعى ىكى ازمشكلات ومعضلاتى كه مردم ما ازآن رنج برده اند فقر وبىكارى دركشور ما مى باشد كه عامل وعلت اصلى آن موجودىت بدبختى هاى اقتصادى مردم مىباشد اىن پدىده هاى شوم ازبى كفاىتى دولتمردان وقت سرچشمه گرفته است و مردم فقرزاده وبىكار شده واكثراً به استعمال مواد مخدر رو آورده اند هزار ها جوان بىكار وحتى كودكان ما بنابر درماندگى وناچارى مواد مخدر راپناهگاهى براى خود تصور كرده وبه آن معتاد شده اندىا به دزدى ، رهزنى وقتل مردم دست زده اند وىا با ترورىست ها ىكجا شده اند ، كه عامل اىن گونه پدىده هاى شوم، فقر وبىكارى دركشور ما مىباشد. هزاران زن فقرزده وبىكار نىز با موادمخدر معتاد شده اند به خصوص آن عده زنان كه درجرىان ناامنى ها سرپرست ونان آور خانواده خوىش رااز دست داده اند وبه خاطر زنده ماندن فرزندان خوىش مجبور شده اند دست به گداىى وكارهاى شاقه بزنند. درمىان گداىان شهر كتگورى هاى مختلف وجود دارد. برخى ازآنان واقعاً مردمان محتاج اندكه باىد به آنان معاونت وكمك صورت گىرد.عده دىگرگدايان هم وجود دارند كه گداىى آنان به شكل يك حرفه وپىشه را اختىار نموده وآنان به گونه مىراثى آنرا حفظ نموده اند . دسته دىگرى از گداىان در شهرهاى كشورما مهاجران خارجى وبه وىژه پاكستانىها مى باشند.

باىد گفت تازمانىكه بحران بىكارى وفقر دركشور جرىان داشته باشد جلوگىرى ازاىن چالش ها ناممكن خواهد بود باىد زمىنه رابراى اشتغال جوانان بىكار، فقىر ومعتادان مساعد گردد ، وىابه مرستونها معرفى شود تا ازاىن طرىق مردم فقىر وبىكار كشور ما از معتادشدن به مواد مخدر ،گدا ىى گرى وسوالگرى نجات ىابند. دراىن صورت حكومت افغانستان باىد سرماىه گذارى بزرگى را درراه جلوگىرى از فقر زداىى وبىكارى بكند تا خانواد هاى جامعه ما متوازن وهماهنگ رشد كنند ومشكلات اقتصادى مردم كشور ما كاهش ىابد
.
                        مىرمسجدى عزىزى

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha