صفحه اصلی | hiwad | ګزارش | عرضه كنندگان مواد غذايى در روى سرك و بازار بايد حفظ الصحه را در نظر بگيرند

عرضه كنندگان مواد غذايى در روى سرك و بازار بايد حفظ الصحه را در نظر بگيرند

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
عرضه كنندگان مواد غذايى در روى سرك و بازار بايد حفظ الصحه را در نظر بگيرند

شمار زيادى از همشهريان ما در شهر كابل همه روزه از غذا هاى سرباز وتاريخ ګذشته غير صحى وغيرمصئون كه در بازار بفروش ميرسد استفاده مينمايند كه تاثيرات منفى را متوجه صحت وسلامتى شان ګردانيده و به امراض ګوناګون مبتلا ميګردند. براى جلوګيرى از عرضه غذا هاى تاريخ ګذشته كه در مسير سرك ها و راه ها بفروش ميرسد، اينكه آمريت مصئونيت غذايى رياست صحت محيطى وزارت صحت عامه كه مسووليت كنترول آن را به عهده دارد براى جلوګيرى از فروش غذا هاى سرباز و تاريخ ګذشته چه فعاليت هايى را به عهده انجام داده است؟

 محترم دوكتور محمد ذاكر نسيمى آمر مصئونيت غذايى به خبرنګار روزنامه هېواد چنين ګفت:ما از دونوع غذا از نګاه بسته بندى آن ميتوانيم تعريف داشته باشيم. يكى غذا هايى كه از قبل بسته بندى ګرديده است و ديګر غذا هايى كه بسته بندى نګرديده است و اين غذا هاى اند كه توليد شده وتا حال پروسس وبسته بندى بالاى آن انجام نيافته است. معمولاً اين غذا   از محتوى ويا از موادى كه ساخته شده است معلوم نيست ومقدار كالورى ، تاريخ توليد وتاريخ ختم آن معلوم نيست وموضوع ديګر مصئونيت آن تضمين نيست وقتيكه ما ميګوييم كه اين غذا تفاوت آن نسبت به غذاى بسته بندى شده چه است؟ غذاى بسته بندى شده كه از قبل بسته بندى شده است و دريك بسته ميباشد، محتويات داخل آن در پشت قطى درج شده ميباشد .نوع حبوبات كه اين غذا از آن تهيه ګرديده باشد درپشت قطى محتويات آن ذكر ګرديده است. وقتيكه غذا بسته بندى ميشود تاريخ توليدو ختم آن معلوم است بعد از آن غذا بسته بندى و ليبل ګزارى ميشود. همچنان قابل ذكر است چون در افغانستان معمولاً غذا هاى كه پروسس ميشود ليبل ندارد ولى هميشه غذا هاى بسته بندى شده تاريخ توليدو ختم آن معلوم ميباشد از همان شاخه كه توليد شده است معلوم است كه چه مقدار كالورى دارد واين غذا ازچه محتويات آماده ګرديده است. چيز ديګرى كه مهم است مواد حساسيت زاى آن است بعضى مواد پروتين دار كه درآن غذا مخلوط ګرديده است از روى ليبل آن ميدانيم بايد ګفت مزاياى كه غذاى سربسته دارد غذا سرباز ندارد يك تعداد كسانى هستند كه ديابت (شكر) دارند. زمانيكه شخص متوجه اين بسته ميشود كه كاربو هايدريت  دارد. ديابت شخص را بلند ميبرد وبايد از آن استفاده ننمايد ويا شخص كه مرض كليوى دارد غذاى پروتين دار مصرف ننمايد كه ديګر ارګان هاى بدن اين شخص را صدمه ميزند. بايد ګفت ما روزانه به ۲۴۰۰كالورى ضرورت داريم. چيزيكه مهم است حفظ الصحه در غذا بايد درنظر ګرفته شود كه در غذا هاى بسته بندى شده نسبت به غذا هاى سرباز حفظ الصحه در نظر ګرفته شده است. وغذا هاى سرباز امكان دارد كه هر لحظه منتن گردد.

دوكتور ذاكر نسيمى در رابطه به راه هاى جلوګيرى از غذا هاى سرباز كه در بازار بفروش ميرسد ګفت:ما درسال قبل يك طرح داشتيم به وزارت صحت عامه وطرح خود را پيشنهاد نموديم كه غذا هايى كه در روى سرك بفروش ميرسد راه اساسى آن اين است كه ما بايد بتوانيم در كل دست فروشان خود را ثبت و راجستركنيم. برعلاوه ثبت و راجستر شان مكان هاى داشته باشيم كه غذا ها درآن مصئون باشد، به كمك شاروالى كابل. وقتيكه ما ميګوييم مصئونيت غذايى زمانيكه غذا از شروع زنجيره آن تا وقتى كه توليد ميشود و تا زمانيكه از آن استفاده صورت ميګيرد مامسووليت مصئونيت اين غذا ها را داريم. وقتيكه يك غذا را جمع ميكنند بالاى آن پروسس را انجام ميدهند و آماده ميسازند براى خوردن بايد تمام مراحل آن مصئون باشد. بايد دست فروشان غذايى راكه در روى سرك آماده ميسازند حفظ الصحه آن را درنظر بګيرند كه اين كار را به كمك شاروالى كابل و وزارت صحت عامه كرده ميتوانيم. ساحه كسانيكه غذا را در روى سرك بفروش ميرسانند تثبيت نماييم، آن ساحه را معاينه نماييم تا ما مطمين شويم كه انتقال دهنده ميكروب نيست كار هايى را كه در آن ساحه انجام ميدهند خطر هاى آن را معلوم نماييم و يك راه حل برايشان پيدا نماييم به ايشان آموزش بدهيم تا بتوانند بصورت مصئون غذا را توليدو به دسترس هموطنان ما قرا بدهند.

محترم محمد ذاكر نسيمى مسوول بخش مصئونيت غذايى وزارت صحت عامه در رابطه به اينكه آمريت مصئونيت غذائى چه فعاليت ها را انجام داده است ګفت:

فعاليت ها همه روزه جريان دارد. ما تيم هايى  داريم و آنها موظف هستند در نواحى مختلف شهركابل از بخش غذا تفتيش كنند ولى متاسفانه تعداد شان محدود است و نميتوانند تمام شهر كابل را تحت پوشش خود قرار بدهند. ما در سطح ولايات خود آمريت هاى صحت محيطى داريم و آنها مسووليت دارند كه غذا هاى روى سرك را كنترول نمايند بايدګفت با تعداد محدودى كه دارند با توانائى خود  همه روزه نظارت ميكنند. كسانيكه  غذا ها را بفروش ميرسانند باايشان نشست دارند وبراى شان آموزش ميدهند رسك  ها وخطرات را برايشان وانمود ميسازد، چك لست ها را خانه پورى مينمايند بعد از آن ما آن ها را ارزيابى مينماييم كه دركدام سطح رسك متوجه است و دركدام بخش مواد غذائى را بفروش ميرسانند. رياست صحت محيطى چندين بار كمپاين هاى جمع آورى مواد تاريخ تېرشده غيرصحى وغير مصئون را انجام داده است. درهركمپاين درحدود ۲۰ ،۱۲، ۸، ۶ و۴ تن مواد غذائى تاريخ ګذشته وسرباز غير صحى را جمعآورى نموديم و در ضمن ساحات را تشخيص نموديم در ساحاتى كه اين مواد را تهيه مينمايند آن ساحه را تفتيش وبررسى نموديم. وى اضافه نمود: تمام غذا ها را در داخل افغانستان در ګمركات بررسى وكنترول مينماييم.ما تاريخ توليد وميعاد اين غذا ها را چك وكنترول مينماييم كه اين مواد ميعاد بيشتر داشته باشند تا اينكه اين مواد بايد به ماركيت ميرسد و بفروش ميرسد ودر دسترس مردم قرار ميګيرد. موضوع دوم، ما بايد از ماركيت ها نظارت جدى داشته باشيم كه ضرورت به بودجه كافى وتشكيل بزرګ داريم تا ما بتوانيم نظارت خوبتر داشته باشيم. ما به همكارى ارګان هاى بزرګ مثل پوليس وزارت امور داخله و شاروالى كابل كه مسووليت تنظيم ماركيت ها را دارد نياز داريم  كه جاهاى دست فروشان و صنعتكاران را مشخص بسازند تا ما به سادګى بتوانيم از آن ها نظارت نماييم اګر ما يك ساحه را كنترول نماييم قسمت
 ديګر آن ساحه را كنترول كرده نميتوانيم. در صورتى كه جاهاى شان مشخص باشد ما ميتوانيم به خوبى از دست فروشان روى بازار نظارت نماييم. در صورت نبودن
جاهاى مناسب براى ما، شاروالى
وپوليس هم مشكل است كه از آن ها نظارت نماييم.پيام من به همشهريان عزيز اين است هرغذا را كه استفاده مينمايند توجه به بسته بندى آن نمايند كه درست بسته بندى شده باشد تاريخ توليد وانقضاى آنرا چك نمايند درصورتى كه همشهريان ما سواد نداشته باشند بايد از كس ديګرى كمك بخواهند كه وقت غذا ګذشته
 نباشد و از فروشنده يى كه غذا را خريدارى مينمايند و درقسمت حفظ الصحه غذا توجه ندارند ودر حرارت درست وپاك نګهدارى نميشود و بصورت سرباز است از آن هيچ وقت خريدارى ننمايند       

    آصفه ((سعادت))

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha