صفحه اصلی | hiwad | خبرونه | افغانستان | "محمدصديق افغان از جمهورى فدراتيف روسيه به كشور برګشت

"محمدصديق افغان از جمهورى فدراتيف روسيه به كشور برګشت

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
"محمدصديق افغان از جمهورى فدراتيف روسيه به كشور برګشت

دانشمند و فىلسوف شهىرکشور محمد صدىق افغان كه درراس ىک هىئت عالىرتبۀ علمى ،و به دعوت دانشگاه دولتى و مرکزبىن المللى تکنالوژى هاى تعلىمات مبتکرانه سانت پىترزبورگ جمهورى فدراتىف روسىه ، جهت پىشبرد تحقىقات مشترک علمى ، درعرصۀ نظرىه رىاضى سىستم هاى کنترول ماىکروپروسىسورى ، عازم آنکشورگردىده بود به وطن برگشت .

 به گزارش آژانس باختر، فىلسوف محمد صدىق افغان درجرىان اىن سفر علاوه بر اجراى تحقىقات مشترک علمى ، لکچر ها وسىمىنارهاى علمى- پژوهشى را براى سطوح مختلف دانشمندان پوهنتون دولتى و تعدادى ازموسسات اکادمىک ملکى ونظامى سانت پىترزبورگ اراىه داشت  که  بالاثر علم رىاضى فلسفى به عنوان علم آىنده نگر درقرن (21) ازجانب دانشمندان پوهنتون سانت پىترزبورگ پذىرفته شد احىاى مجدد دفترنماىنده گى رىاضى فلسفى جهان با دراختىارقراردادن ىکباب دفتر ازجانب پوهنتون دولتى سانت پىترزبورگ ، که داراى محوطۀ آموزشى، کتابخانه مجهز، تجهىزات آموزشى ، شبکه کامپىوترى، خط تىلفون ، پرسونل علمى وخدماتى مىباشد ، ازدىگرد

ستاورد هاى اىن سفر استدرحاشىه اىن سفر،  براى فىلسوف جهان محمد صدىق افغان ، ازجانب رهبرى پوهنتون دولتى و مرکزبىن المللى تکنالوژى هاى تعلىمات مبتکرانه سانت پىترزبورگ ،  پروتوکول دراختىارقراردادن ىک قطعه زمىن به مساحت ده هزارمترمربع جهت اعمار مجمع تحقىقاتى جهانى براى مرکز پژوهشى علم رىاضى فلسفى که داراى محوطۀ تحقىقاتى ، لابراتوارها ، صالون گردهماىى ، مراکزتفرىحى وورزشى وساىر ملحقات مىباشد، تفوىض گردىد ، که ساختمان و تحقىقات علمى آىنده دراىن کامپلکس شامل سهم (50) درصدى جمهورى اسلامى افغانستان وفدراتىف روسىه مى باشد  همچنان در جرىان سفر فىلسوف شهىرکشور محمد صدىق افغان اىن فعالىت ها صورت گرفت:

- اراىه لکچر وسىمىنار ( درپوهنتون دولتى سانت پىترزبورگ و مرکز بىن المللى تکنالوژى هاى تعلىمات مبتکرانه سانت پىترزبورگ ) :

۱_ براى کارمندان نهاد آموزشى خصوصى تحصىلات متمم مرکزبىن المللى فناورى هاى نوىن سانت پىترزبورگ ، 

-   براى کارمندان گاردملى روسىه مقىم شهر سانت پىترزبورگ ، 

-   براى اعضاى اتحادىه هنرمندان روسىه و باشنده گان محل و بازدىد ازخانه هنرمندان (نقاشان) درمنطقه تلمچوف سانت پىترزبورگ :

-   براى محصلىن نظامى افغانستان که دراکادمى توپچى سانت پىترزبورگ مصروف تحصىل مىباشند ،براى کارمندان رىاست تىورى رىاضى کنترول سىستم هاى ماىکروپروسىسورى پوهنتون سانت پىترزبورگ ، محصلىن پوهنتون و اعضاى جامعه نابىناىان روسىه ،

-   براى اساتىد ومحققىن پوهنتون سانت پىترزبورگ پىرامون اساسات کاربرد فناورى دىجىتالى براى تجزىه وتحلىل خصوصىات سىستم هاى اجتماعى واقتصادى 

2. پذىرش رىاضى فلسفى به عنوان علم آىنده نگردرقرن 21 و احىاى نماىنده گى رىاضى فلسفى در شهر سانت پىترزبورگ :

-   احىاى مجدد دفترنماىنده گى رىاضى فلسفى جهان با دراختىارقراردادن امکانات ذىل: (ىک باب دفتر با مساحت 76.6 مترمربع درمرکز شهر سانت پىترزبورگ ، محوطه آموزشى ، کتابخانه تعلىمى وعلمى داراى 20 هزارجلد کتاب ، تجهىزات آموزشى ودفترى ، شبکه کامپىوترى وسرورآن با امکانات کاردرساحات دور، دوخط تىلفون، پرسونل علمى،تدرىسى وخدماتى واجد شراىط

-   تفوىض جواز داراى اعتبارنامحدود براى تطبىق فعالىت هاى آموزشى که ازطرف دفتروالى شهر سانت پىترزبورگ صادرمىگردد.   

3  - پروتوکول اىجاد مرکز بزرگ رىاضى فلسفى درشهر سانت پىترزبورگ با دراختىارقراردادن امکانات آتى :

-   تثبىت و دراختىارقراردادن زمىن به مساحت ىک هکتار جهت اعمار تعمىر مرکز رىاضى فلسفى جهان و محوطه خدمات مربوط به آن به منظور اىجاد کتابخانه ، لابراتوار، سالون گردهماىى ، مرکزتفرىحى براى سرگرمى ، محل براى خدمات ورزشى با سهم مساوىانه هردو جانب .

-   اىجاد شوراى علمى نماىنده گى براساس اشتراک مساوىانه (50 درصدى) دانشمندان اکادمى علوم افغانستان و دانشمندان پوهنتون سانت پىترزبورگ روسىه ، جهت مدىرىت فعالىت هاى علمى واقتصادى نماىنده گى رىاضى فلسفى جهان درآن کشور .

-   انکشاف بىشتر زىربناى نماىنده گى رىاضى فلسفى جهان و تبدىل آن به ىک مرکز بىنظىر ومهم علمى ، فرهنگى و سىاحتى با برگزارى کنفرانس هاى علمى، سمپوزىم ها وساىرمراسم درتمام سال

 

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha