صفحه اصلی | hiwad | خبرونه | افغانستان | افغانستان هغه وخت آبادېږي چې غل، مجرم په هر چا پورې چې تړلی وي، بايد د قانون حاکميت ته يې په لاس وركړي

افغانستان هغه وخت آبادېږي چې غل، مجرم په هر چا پورې چې تړلی وي، بايد د قانون حاکميت ته يې په لاس وركړي

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
افغانستان هغه وخت آبادېږي چې غل، مجرم په هر چا پورې چې تړلی وي، بايد د قانون حاکميت ته يې په لاس وركړي

متن کامل سخنرانى محمد اشرف غنى ريىس جمهورى اسلامى افغانستان در کنفرانس مشترک مبارزه با فساد ادارى در سکتور هاى دفاعى و امنىتى

د لوى اوبښونکي ځښتن په نامه!

د ګران ورور جلالتماب استاد دانش، جناب مسلمىار صاحب، جناب لوى څارنوال صاحب، جناب وزىر صاحب محترم دفاع، جناب ستانکزى صاحب، جناب بارکزى صاحب، جناب نادرى صاحب، ټول مشران، جناب قاضى صاحب رسول، خاص رول ىې لوبولى دى. محترم څارنوالان، محترم جنرال صاحبان،  د ټولو بنسټونو، د څارنوالۍ د جناب وکىل صاحبان، سناتور صاحبان، زموږ ګران مېلمانه او بىن‌المللى همکاران چې د قانون د حاکمىت په برنامې کې دي، جناب وزىر صاحب عدلىه چې هىر مې نه شي، خوىندو او وروڼو، اسلام علىکم و رحمت الله و برکاته!

سخنم را با تسلىت آغاز مى کنم. تسلىت بخاطر فاجعه قتل عامى که در مىرزا اولنگ به دست دشمنان دىن و وطن انجام شد و نشان داد که دشمنان اىن ملت هىچ مرزى را به رسمىت نمى شناسند، نه افغانىت، نه اسلامىت و نه انسانىت. من خود را مانند هر ىک از شما در درد و ماتم ىکاىک خانواده هاى داغدار اىن حادثه شرىک مى دانم و وعده مى دهم که فرزندان دلىر ما در نىروهاى دفاعى و امنىتى،انتقام آنان را خواهند گرفت. جناىتى که در مىرزا اولنگ رخ داده است نمونه اى تازه از تغىىر نوعىت جنگ است، بدان گونه که نمونه هاى دىگرش را درکابل، هرات و قبل از آن در غور شاهد بودىم.

 علت عمده تغىىر در شىوه هاى جناىت دشمنان، شکستى است که آنان در جنگ رو در رو خورده اند و امىد خود را به برنده شدن در مىادىن نبرد، از دست داده اند. آنان دىده اند که سرعت عمل و نحوه تحرک نظامى ما نسبت به سالهاى قبل پىشرفتى کرده است که آنان، تصورش را نداشتند.

 سه سال قبل، در سقوط دانگام کنر، به علت ناهماهنگى مىان دستگاه هاى دفاعى و امنىتى ما، ىک هفته وقت گرفت تا بتوانىم اقدام به بازپس گىرى آنجا کنىم، اما اکنون، با آنکه پهناى جنگ از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب گسترده شده است، اما در هر نقطه اى که دشمن سر بالا مى کند با قوت سرکوب شده و با تحمل تلفات سنگىن از مىدان پا به فرار مى گذارد.

من از جناب وزىر صاحب دفاع، جناب رئىس صاحب عمومى امنىت ملى و اراکىن وزارت محترم داخله از صمىم قلب تشکر مىکنم!  

شما شاهد بودىد که در تىوره، جانىخىل، کوهستانات و دىگر نقاط کشور چگونه دشمن در برابر نىروهاى ما از پاى در آمد. از اىن رو، دشمن براى جبران شکست هاى خود به جان مردم بى دفاع ما افتاده و مرتکب جناىات فجىع مى شود تا انتقام خود را از نمازگزاران، معلمان، کشتمندان و دىگر اقشار بىدفاع ما بگىرد. اکنون نىروهاى ما از هر دونوع استراتيژى دفاع و تهاجم کار مى گىرند تا تواناىى جناىت را از دشمنان کشور سلب کنند.

 درود بر روح تمام شهداى قهرمان قواى امنىتى و دفاعى ما و دعا مىکنىم که تمام مجروحىن به زودى ممکنه شفا بىابند.

 تاسى د وطن وىاړ ىاست، زه در باندې وىاړم، دا ټول وطن در باندې وىاړي.

زمونږ دفاعي او امنىتي ځواکونو وکولى شول، د خپل هېواد د ساتنې او له ترهګرو سره  په  مقابله کې خپله زړورتىا، مېړانه، او وړتىا په ښه توګه وښىى.

د ملي پولىسو په لىکو کې همدا زموږ اولادونه وو چې په کابل کې د روژې مىاشتې په  خونړۍ پېښه کې ىې په خپله قربانۍ د هغې لوى فاجعې مخنىوى وکړ چې موخه ىې  د پاىتخت په ترټولوحساسه نقطه کې د ډىپلوماتىکو مرکزونو وىجاړول وو. مه هىروى که اته نفر پولىس ځان شهادت ته نه واى ورکړى، خداى (ج) ناکرده سلها دىپلوماتان به هغه ورځ له منځه تللي واى او زرها نور وګړي، نو د دوى قرباني باىد وستاىو، همدا ځواکونه وو چې د عراق سفارت په دفاع کې ىې تلپاتې حماسه نندارې ته وړاندې کړه او افغانستان ىې سرلوړى کړ، او د عراق جمهور رئىس شخصاً له دې امله له ماڅخه دوه ورځې مخکې مننه او قدردانى وکړه. ما په همدې ورځو کې له دغو ځواکونو سره په کتنه کې ووىل، چې تاسو په څو ګامه کې مجسم مرګ وىنئ، اما پر هغه برىالى کېږئ، تاسو د ىو ملت د عظمت او نه ماتېدونکې ارادې سمبول ىاست.

 مرگ را قواى خاص ما به چشم مى بىنند و مرگ از اىن‌ها فرار مىکند، نه اىنها از مرگ!

من مىخواهم سر اهمىت اىن کنفرانس چند نقطه خدمت همه بگوىم. اول از جناب لوى څارنوال صاحب، وزىر صاحب دفاع،ستانکزى صاحب و بارکزى صاحب تشکر مىکنم که ىک کنفرانسى را گرفتند، واقعا ىک روز مهم و مبارک در تارىخ اىجاد نهاد هاى پاسخ ده، حاکمىت قانون و نهاد هاى قوى و موثر امنىتى و دفاعى ما، حساب خواهد شد.

اهمىت اىن روز در چىست؟ اول تغىىر فرهنگ، آىا چند سال پىش فکر کرده مى‌توانستىد که مسئولىن قواى امنىتى و دفاعى ما و څارنوالى ما بدون هىچگونه امر، بدون هىچگونه هداىت، بنشىنند و تفاهمنامه ضد فساد را امضا کنند؟ اىن تغىىر فرهنگى را به شما تبرىک مىگوىم! چون اهمىت اىن در چىست؟ اهمىت در اىن است که دىدگاه مشترک به هماهنگى بدل شد،  امروز نهاد هاى امنىتى مهم و دفاعى ما و نهاد هاى حاکمىت عدلى و قضاىى ما در ىک دىدگاه واحد در ىک صف واحد قرار دارند و از اىن جهت خاصتاً از جناب استاد دانش براى نقش رهنماىى کننده اش و زحمات  شبانه روزى اش در قسمت حاکمىت قانون و مسئولىت همه ما در مقابل وظاىف ما و مخصوصاً تامىن حقوق شهروندان ما، من ابراز تشکر مىکنم!

خداوند همىشه زنده داشته باشد شما را جناب استاد. موضوع دوم ما موضوع اراده است همىشه حرف در اىن بود، در گذشته که اراده سىاسى همه چىز تعلق مىگىرد به رئىس جمهور، اراده سىاسى دارد و ىا ندارد؟

امروز ما شاهد اىن هستىم که ما اراده سىاسى جمعى دارىم، نه اراده فردى. به ىک گل بهار نمىشود، ىک فرد اعم از اىنکه مقامش چقدر مهم است و مسئولىت اش به حىث خادم ملت چقدر اهمىت دارد، به تنهاىى کار کرده نمىتواند. من امروز نهاىت خوش هستم که مبارزه با فساد به مبارزه ىک تىم متعهد و مسئول بدل شده است ، از اىن جهت در قسمت اول قسمى که وزىر صاحب دفاع درخواست کردند نه تنها شخص رئىس جمهور، مقام رىاست جمهورى، اراده کامل براى حماىت کامل از مبارزه شما بود.

دوم در سطح حکومت وحدت ملى جناب استاد دانش، داکتر صاحب عبدالله و من مطلق در ىک خط روان هستىم و هدف ما مشترک است که تحمل فساد به صفر برسد.

 سوم رهبرى قواى امنىتى و دفاعى ما، امروز امىد است، ملت افغانستان شاهد اىن بوده باشد که رهبرى قواى امنىتى و دفاعى ما در قسمت مبارزه با فساد حرف نمى زند، شعار نمى‌دهد، عمل مى‌کند. وقتى که از دگر جنرال تا سرباز به صورت مساوى در تحت قانون زىر سوال و پرسش مى‌آىد و به اساس ىک پروسه شفاف و مسئولانه، ىا برائت حاصل مى‌کند ىا مجازات مى‌شوند.  اىن روز تجلىل حاکمىت قانون است که در رأس آن مسئولىن قواى امنىتى و دفاع ملى ما قرار دارد.

من از اىن‌ها تشکر مى‌کنم، خود شان پىشگام شدند که پروگرام مبارزه بر ضد فساد را عملى کنند، چون تا وقتى که وزىر صاحب دفاع، رئىس صاحب امنىت ملى، معيىن صاحب اول، دىگر اراکىن وزارت داخله اىن مسئولىت را به عهده نگىرند، کار اىن‌ها را من انجام داده نمى‌توانم، کار اىن‌ها را استاد دانش و څارنوال صاحب انجام داده نمى‌توانند.

 نقطه دىگر در اىن بخش اىن‌است که فرهنگ څارنوالى و محاکم ما به صورت بنىادى در حال تغىىر است.  به جناب لوى څارنوال صاحب خاصتاً تبرىکى مى‌دهم که در مدت کم ىک اراده آهنىن را در قسمت حاکمىت قانون تمثىل کرد.

من از اراده لوى څارنوال در راستاى تطبىق حاکمىت قانون صد در صد حماىت و پشتىبانى مى کنم، چون اگر هر قضىه به اىن مبدل شود که شکل سىاسى به خود بگىرد، بى معنى است.

نقشى که جناب استاد دانش، داکتر صاحب عبدالله و من اىفا کردىم اىن است که از حاکمىت پشتىبانى کردىم و من باز هم تکرار مىکنم که فىصله هاى عدلى و قضاىى کار بخش اجرائىه و کار بخش رئىس جمهور نىست، اىن مطلق تعلق دارد به دستگاه هاى عدلى و قضاىى. در کشف پولىس و در ترتىب دعوا لوى څارنوالى ، در فىصله قضا و بعد از آن در تطبىق وزارت محترم عدلىه و پولىس ىک حلقه نجىبه باىد اىجاد باشد و از اىن حلقه نجىبه پشتىبانى مىشود.  پشتىبانى اصول، نه در محتوا! و باز هم وضاحت باشد هر کسى که در محتواى فىصله هاى عدلى و قضاىى ىا کشف جراىم مداخله مى‌کند، در حقىقت جز فساد است. سىاست معنى اىن نىست که خوىش و قوم خود را از قانون محافظت کنىم، به او رقم افغانستان آباد نمى شود.

 افغانستان هغه وقت آبادېږي  چې غل، مجرم هر چا پورې چې تړلى وي که د سړي زوى وي، باىد د قانون حاکمىت ته ىې به لاس ورکړئ،  نه دا چې محافظت ىې وکړئ هغه محافظت نه دى، هغه د وطن سره جفا ده، ځکه جفا زمونږ په مبارک دىن کې ځاى نه لري.

هېر مو نه شي حضرت عمر فاروق پس له فتحې نه جومات ته راغى، نوي کالى ىې اغوستي وو، ىو نفر جګ شو وې وىل ښکته شه زه درباندې دعوا لرم، حضرت عمر فاروق ښکته شو، وې وىل ستا قد ډېر جګ دى څنګه کىداى شي چې د عدالت په شىوه باندې ستا کالي برابروي؟ حضرت عمر فاروق ووىل: په سترګو زه به ښکته شم، خو وګوره زما د زوى کالي لا زاړه دي، ځکه چې هغه خپله برخه راکړې، هغه ووىل: امىرالمومنىن واقعا عادل دى او دا مه هىروئ چې د اسلام د مبىن دىن اساس په عدالت باندې اىښودل شوى دى او دغه اسلامي عدالت دى چې زمونږ هدف همدا دى چې ۱۴۰۰ کاله  اسلام  کې به ىې څارنوالى محاکم او پولىس او عدلىه به د دې استازىتوب کوي.

بخش دىگر اىن است که ىک تقاطع دىدگاه قوانىن، ساختار، تعىنات و حساب دهى به ىک حلقه نجىبه بدل شده به اىن  معنى که تحت نظر استاد دانش ىک بررسى سرتاسرى قوانىن و تجدىد قوانىن ما روى دست است. من فکر نمى کنم که بعد از دوره امان الله خان غازى، اىن مقدار توجه به تقوىم شده باشد و از همکار هاى وزارت عدلىه که تحت نظر استاد دانش و وزىر صاحب عدلىه کار مىکنندواقعاً ابراز امتنان مىکنم، اما هنوز کارش بسىار زىاد مانده است. قوانىن ما باىد مطلق براى ىک جامعه  که به خواهش نهاد قوانىن اساسى ارتباط دارد همگام شده است.

موضوع دوم ساختار است، ساختار هاى ما به صورت اساسى در تغىىر است. از جناب ستانکزى صاحب و جناب بهرامى صاحب تشکر مى‌کنم که ساختار هاى وزارت دفاع را به صورت اساسى تغىىر داد. اصل مکافات و مجازات در وزارت محترم دفاع، به صورت اساسى در حال عملى شدن است.

و نتىجه اىن چىست؟ نتىجه اىن را درمىدان جنگ مى‌بىنىد، مدىرىت جنگ بدون اىن اصلاحات صورت گرفته نمىتواند.

 نقطه سوم تعىنات است و واضح باشد که مهم‌ترىن فساد در بخش تعىىنات است، چون ىک نفرى که به اساس فساد ىا واسطه تعىىن مى‌شود ىک دستگاه را به فساد مواجه مىکند، حساب دهى، عوض اىنکه به سلسله مراتب و به اساس قوانىن باشد،حساب دهى شخصى مىشود. از اىن جهت تعىىن بورد هاى که هم در وزارت محترم داخله و دفاع بوجود آمده و هم امنىت ملى و هم بورد عالى تعىنات اىن موضع را به صورت اساسى و همچنىن تعىىنات که جناب لوى  څارنوال انجام داده و کارى که جناب نادر نادرى انجام دادند. من مىخواهم که صلاحىت هاى من در قسمت تعىنات روز به روز کمتر شود.

من را به اىن چه که ده ها نفر را همراىش مصاحبه کنم، اىن از روى مجبورىت بود جواب در نهاد است نه در سلىقه شخصى و وقتى که امتحان شفاف و آزاد مطرح مىشود همه افغان‌ها در بىن آن جلوه مى‌کنند و اىن نهاىت مهم است. حساب دهى دو جهت دارد  ىکى حساب دهى مثبت است که ما نهاد‌ها را روز به روز موثر تر مى‌سازىم و دىگر حساب دهى است که مجازات باىد موجود باشد.

کسى که تىل را از سرباز ما، از برىد مل ما دزدى مى‌کند، آىا آن نفر قابل تحمل است؟ چرا تلفات مى‌دهىم؟

ىک دلىل عمده، خواهران و برادران من براى تان عرض مىکنم از خاطر اىن است که فساد است تحکىمات را بار بار پول آن را دادىم،اما تحکىمات اجرا نشد از اىن جهت  تلفات مىدهىم.

اصلاحات از خاطر حفظ جان قهرمانان ما است، قهرمانانى که در هر گوشه اىن وطن سر وطن سر مىدهند .

 نقطه دىگرکه است  از جناب قاضى صاحب رسولى خاصتاً ابراز امتنان مىکنم که  شهرت مرکز عدلى و قضاى را تثبىت نمود. تمام همکاران ما در مرکز عدلى و قضاىى قابل تقدىر هستند و همچنان جراىم سنگىن کار خود را شروع کرده، کار باىد وسعت پىدا کند و تمرکز شان تنها سر جراىم سنگىن باشد. جراىم دىگه کار شعبه جراىم سنگىن نىست و وضاعت باىد وجود داشته باشد که مرکز عدلى و قضاىى کار خود را بدون  تحقىقات جراىم سنگىن و تحقىقات عمومى انجام داده نمىتواند و در عىن حال، اصلاحاتى را که جناب قاضى القضات صاحب عملى کردند، اصلاحات واقعاً قابل تقدىر است چون حالى فکر نمى کنم کسى مانده باشد که بر ستره محکمه افغانستان انگشت انتقاد بگىرد.

نو په دې اساس باندې زه بېرته راځم چې فساد د منلو وړ نه‌دى په تېرو لسو ورځو کې زه دوه قول اردوګانو ته ورغلى ىم هم په هلمند کې او هم په هرات کې ما په دغو سفرونو ىو ځل بىا د منصبدارانو

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha