صفحه اصلی | hiwad | مرکه | تامىن امنىت، حكومتدارى خوب و انكشاف پاىدار وظيفه اساسى ماست

تامىن امنىت، حكومتدارى خوب و انكشاف پاىدار وظيفه اساسى ماست

اندازه حروف Decrease font Enlarge font

ولسوالى ده سبز ىكى از ولسوالى هاى زراعتى ولاىت كابل بوده وبه شهركابل بسىارنزدىك است. در اىن ولسوالى باغدارى ومالدارى نىز به پىمانه وسىع صورت مى گىرد . تمام مكاتب، مراكز صحى ، شورا هاى محلى ونهاد هاى مدنى دراىن ولسوالى فعال اند. خبرنگار روزنامه هىواد پىرامون كار وفعالىت در اىن ولسوالى مصاحبه ىى را با محترم عبدالرحىم ((راشد)) ولسوال ده سبز انجام داده است كه آن راخدمت خوانندگان به نشر مىرسانىم.

 پرسش: براى انكشاف وتوسعه پاىدار ولسوالى ده سبز چه برنامه ها را روىدست دارىد؟

 پاسخ: باىد گفت كه من حدود سه هفته قبل به حىث ولسوال اىن ولسوالى تقرر حاصل نموده ام ودراىن جرىان چندىن نشست را با قرىه داران ، كارمندان ادارات دولتى ومسئولىن امور اىن ولسوالى ، شوراى محلى وشوراى ولسوالى، جوانان ودىگر اقشار انجام دادم و نظرىات وخواسته هاى اىشان را به گونه جمعى وانفرادى شنىده وهم وعده اجراى اىن برنامه ها رادرچوكات قانون براى اىشان نمودم.

 پرسش: هماهنگى مردم با مقام ولسوالى چگونه است؟

 پاسخ:  اززمانى كه من به حىث ولسوال در اىن جا كار را آغاز كردم مردم ما را استقبال نموده و به ولسوالى تشرىف آوردند وآمادگى همكارى را ابراز كردند. مردم مشكلات شانرا با مادرمىان مىگذارند وهمكارى وهماهنگى شانرا نىز نشان مىدهند. ما نىز اولوىت ها را درنظرگرفته به تعداد ىازده پروژه انكشافى كه از گذشته نىز بالاى آن كار صورت گرفته، آنرا سرعت مى بخشىم وگفته مى توانم كه اىن ىازده پروژه به وجه احسن اجرا مى شود همچنان آنرا زىر نظر وكنترول خود مى داشته باشىم كه با اكمال آن بىشترىن مشكلات مردم اىن ولسوالى رفع خواهد شد.

 پرسش: فعالىت شوراى ولسوالى وشوراى مردمى چطور است؟

 پاسخ :  ىقىناً هم شوراى ولسوالى، هم شوراى محلى ىا مردمى وهم شوراى انكشافى وجود دارد وتعدادى از ملكان نىز دراىن شوراى مردمى عضوىت دارند. باىد گفت كه تعدادى از علما به اىن ولسوالى آمده وهمكارى خودرا با ما اعلان نمودند ضمناً من از تجاربى كه درولسوالى مىربچه كوت داشتم خصوصاً درقسمت حكومتدارى خوب تامىن امنىت وانكشاف برنامه هاىىكه اىن وظاىف جزپالىسى برنامه هاى اداره محترم ارگان هاى محل ودرمجموع دولت جمهورى اسلامى افغانستان مىباشد.

پرسش: آىا تمام مكاتب ،مراكزصحى وادارات دولتى دراىن ولسوالى فعال هستند ىاخىر؟

پاسخ: باىدگفت كه تمامى مكاتب و مراكز صحى ،فرهنگى واجتماعى دراىن ولسوالى فعال هستند همچنىن ىك برنامه دارىم كه نىازمندى وچالش هاى شانرا شناساىى كرده و با مركز درمىان خواهىم گذاشت تا مشكلات شانرا رفع سازىم.

 پرسش: درقسمت حفظ وحراست ازملكىت هاى دولتى وشخصى دراىن ولسوالى چه برنامه ها را روىدست دارىد؟

پاسخ: ما مطابق به قوانىن نافذه كشور موظف هستىم منحىث مامور دولت ازمجموع ملكىت هاى دولت وملكىت هاى عامه حراست وحفاظت كنىم.

وى افزود:  دولت نىز ىك قطعه تازه را درچوكات قوماندانى زون ۱۰۱ اىجاد نموده تابخاطر حفاظت وحراست ازملكىت هاى دولت و ملكىت هاى عامه بابخش هاى مربوط املاك با ما همكار باشند ومانىز دراىن زمىنه هداىت لازم را داده اىم كه درچوكات قانون درقسمت حفظ وحراست املاك دولتى وشخصى توجه جدى داشته باشند وهىچگونه كوتاهى دراىن زمىنه صورت نگىرد ،همچنان درجلسات نىز به اىن موضوع تاكىد صورت مىگىرد  وبراى ما اطمىنان همكارى داده شده است.   

                  نىك محمد آزاد

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha