صفحه اصلی | hiwad | مرکه | امسال بىش از دوصدوپنجاه هزار جرىب زمىن جدىداً تحت كشت وآبىارى قرار مىگىرد

امسال بىش از دوصدوپنجاه هزار جرىب زمىن جدىداً تحت كشت وآبىارى قرار مىگىرد

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
امسال بىش از دوصدوپنجاه هزار جرىب زمىن جدىداً تحت كشت وآبىارى قرار مىگىرد

وزارت زراعت، آبىارى ومالدارى به خاطرنهال شانى، كشت گندم وپرورش درخت هاى مثمر تلاش هاى زىادى را روى دست گرفته است. اىن وزارت درهماهنگى باشاروالى كابل درزمىنه سرسبزى وغرس نهال همكارى دارد. گرچه درزمستان سال 1396 شمسى كمتر برف بارىد اما با آنهم وزارت زراعت بخاطرجلوگىرى ازآفات طبىعى پلان هاى پىشگىرانه را درجهت برداشت محصولات بهتر زراعتى اتخاذ نموده است.

خبرنگار روزنامه هېواد دراىن مورد مصاحبه ىى را با محترم اكبر«رستمى» سخنگوى وزارت زراعت،‌‌ آبىارى ومالدارى انجام داده است‌كه اىنك آنرابه خوانش مىگىرىم.

سوال: براى سرسبزى كشور، خصوصاً براى سرسبزى شهرها چه پروگرام ها را روى دست دارىد؟

جواب: وزارت زراعت آبىارى ومالدارى دربخش سرسبزى شهركابل امسال صرف دربخش كمربند سبز كابل كاركردكه درچهار صد وشصت وپنج هكتار زمىن بىش ازپنجاه وچهارهزار اصله نهال را  درتپه هاى شهركابل غرس مىكند. ودربخش سرسبزى شهرماشاروالى كابل مسوولىت دارد.

سوال: طورىكه ما وشما شاهد بودىم درزمستان سال 1396 بصورت دوامدار برفبارى وبارندگى ها صورت نگرفت. سال 1397 راازنگاه كشت وزراعت چگونه ارزىابى مىكنىد؟

جواب: گرچه مىزان برفبارى ها وبارندگى ها نسبت به سال گذشته كم بود،و كمبود بارندگى وبرف تاثىرروى زراعت بجامى گذارد. وزارت زراعت،آبىارى ومالدارى دراىن راستا بخاطر احىا وبازسازى،‌سىستم هاى پاىدار آبىارى درسال 1397 بىشتر تمركز نموده است و بىش از«30» درصد دراىن راستا هزىنه مىشود.امىد وار هستم باتوجه به برنامه هاىى كه درسال 1397 درپىشرواست خصوصاً دربخش حماىت از دهاقىن پروژه هاى آبىارى و تولىدات محصولات زراعتى، بشمول مىوه جات و سبزىجات درسال 1397 درتمام اين بخش ها افزاىش پىدانماىد وبدون شك افزاىش خواهد ىافت.

وى افزود: امسال ازطرىق پروژه هاى آبىارى وزارت زراعت بىش ازدوصد و پنجاه هزار جرىب زمىن جدىداًً تحت كشت وآبىارى قرار مىگىرد، كه مىتواند مارا براى افزاىش محصولات زراعتى امىدوار بسازد.

سوال: افغانستان ازلحاظ محصولات زراعتى مثل گندم ،‌جوارى ،‌برنج وساىر حبوبات چند فىصد خودكفا گردىده است؟

جواب: ازنظرتولىدگندم سالانه نىازمردم افغانستان شش مىلىون تن است، كه بىش از 4.5 مىلىون تن آن در داخل افغانستان تولىد مىشود. واردات نىز دارىم، برنامه هاىى كه اىن وزارت روى دست دارد. سالانه بىن 4 الى 4.5 درصدتولىدات گندم افزاىش پىدامىنماىد.دربخش برنج بىش از 63 درصد تولىدات ونىاز هاى مردم توسط تولىدات داخلى ما تامىن مىشود. سالانه نىازمردم افغانستان بالاتراز 538 هزار تن است كه بىش از330 هزار تن درداخل افغانستان تولىد مىشود.

سوال: براى نگهدارى مىوه جات تازه و سبزىجات به چه موفقىت هاىى رسىده اىد؟

جواب : دربخش نگهدارى مىوه جات وسبزىجات امسال كار 12 سرد خانه ولاىتى به ظرفىت 500 تن آغاز مىشود و8 سرد خانه دىگر تجارتى كه ظرفىت هركدام آن 5 هزار تن مىباشد درشش ولاىت دىگر كارآن آغاز مىگردد، كه در دوماه آىنده كارىك تعداد ازاىن سرد خانه ها آغاز مىشود.

سوال: پىام تان براى زارعىن كشور چه است؟

جواب: وزارت زراعت باتوجه به امكانات وبودجه ىى كه دراختىار دارد تلاش مىكندكه  بىشترىن سهولت هارادراختىار دهقانان كشور قرار بدهد. درصورتىكه دهاقىن ما به كدام مشكلات مواجه مىشوند، مىتوانند به رىاست هاى آبىارى ومالدارى اىن وزارت ومدىرىت هاى وزارت زراعت درسطح ولسوالى ها مراجعه نماىندو ازمشوره هاى تخنىكى كارمندان ومتخصصىن ما مستفىد شوند،‌تامشكلات شان برطرف گردد.

آصفه سعادت

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha