صفحه اصلی | hiwad | مرکه | جشن نوروز باشعار(( يك نهال براى خودم ويك نهال براى افغانستان)) درتمام ولايات كشور باشكوه تجليل شد

جشن نوروز باشعار(( يك نهال براى خودم ويك نهال براى افغانستان)) درتمام ولايات كشور باشكوه تجليل شد

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
جشن نوروز باشعار(( يك نهال براى خودم ويك نهال براى افغانستان)) درتمام ولايات كشور باشكوه تجليل شد

وزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطر برگزارى هرچه شكوهمند جشن نوروز درتبانى با ديگر ادارات اين مسئوليت خطير رابه خوبى انجام داد.وقبل از فرا رسيدن بهار آماده گى هاى لازم را گرفته بود. به هرحال مراسم جشن نوروز سال ۱۳۹۷ نسبت به سال گذشته بهتر وخوبتر برگزار گرديد. خبرنگار روزنامه هېواد مصاحبه اى رابامحترمه نجيبه((مرام)) رييسه نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ انجام داده است كه اينك نشر ميگردد:

پرسش: نقش وزارت اطلاعات وفرهنگ دربرگزارى جشن نوروز چطور بود؟

پاسخ:به تاسى از حکم رىىس جمهورى اسلامى افغانستان  کمىسىون وىژه تحت رىاست وزارت محترم اطلاعات وفرهنگ اىجاد گردىده و نماىنده هاى بىست نهاد عضوىت اين کمىسىون را داشتند.

اين کمىسىون درهرهفته تشکىل جلسه مىداد و درمورد تقسىم وظاىف و مسئولىت هاى ادارات صحبت نهايى صورت مىگرفت، دراعضاى محترم کمىسىون برعلاوه نماىندگان  رىاست هاى فرهنگ مردم ، موسىقى، تىاتر، افغان فلم، هنرستان ، نشرات ، ادارى وساىر رىاست هاى ذىدخل، نماىنده هاى محترم شاروالى کابل ، وزارت هاى دفاع ملى ، امورداخله، معارف ، انکشاف دهات، مالىه ، زراعت ، انرژى و آب ، تجارت ، امورخارجه ،حج واوقاف ، امورسرحدات، محىط زىست، اکادمى علوم ، رادىو تلوىزىون ملى، رىاست تربىت بدنى ، ارگانهاى محلى، کمىته ملى المپىک و رىاست عمومى امنىت ملى نيز اشتراک داشتند.وى افزود: سال 1397 جشن نوروز با شعار((ىک نهال براى خودم و ىک نهال براى افغانستان سرسبز)) نه تنها درکابل بل درتمام ولاىات به وجه احسن و با شکوه تجلىل شد. درروز اول سال نو جشن نوروز درباغ بابر تجلىل شد در آغاز محفل پس از قرائت قران مجىد و پخش سرود ملى، محترم پوهاند محمد رسول باورى معىين امورفرهنگى وسرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ به مهمانان خوش آمدىد گفته، روى تارىخ نوروز صحبت نمودند. متعاقباً پىامهاى رىىس جمهور ، رييس اجرائىه ومحترمه بانوى اول به قرائت گرفته شد.

 دربرنامه نوروز همچنان برعلاوه سخنرانى ها و افتتاح نماىشگاه صناىع دستى و نشراتى، فلم هاى نوروزى ، نماىش تىاتر به مناسبت نوروز وموسىقى هم به نماىش گذاشته شد. همچنان ىکى دىگر از عنعنات نوروز همانا نماىش  هفت مىوه ،سمنک و هفت سىن است که در لابلاى برنامه نو روزى جا ىافته بود.همچنان نو روز از نگاه دىن اسلام و از نظر شعرا نىز به بررسى گرفته شد.

پرسش: مراسم نوبهار وجشن نوروز دركدام محلات برگزار شد؟

پاسخ: محلاتى که براى تجلىل نو روز درنظرگرفته شده بود مانند باغ بابر، بادام باغ ، شهداى صالحىن ، زىارت كارته سخى و اطراف آن ، ساحه قرغه، تپه 500 فامىلى، تپه مرنجان ، شاه شهىد، ساحه مندوى برنج باغ قاضى و باغ زنانه بود. 

اىن مناطق با بىرق هاى ملى  تزئين و آراسته شده بود و شهر کابل درشب هاى نوروز با چراغ هاى رنگارنگ چراغان گردىده بود. همچنان پيام هاى تبرىکى که بوى بهار مىداد و هموطنان را به طراوت تشويق مىکرد از فضاى کابل پخش گردىد.پىام من اىنست ، همانطورىکه امسال نوروزبا گرمى تجلىل شد، همه ساله همين طورتجلىل شود وتا فرهنگ خود  را به مناسبت روزهاى خاص زنده نگهدارىم. سال نو همانطور که طبيعت رابدل مىکندو از خاموشى به طراوت و سبزى مىرود انسان هاى جامعه نيز باىد به طرف صلح و امنىت رفته و زنده گى آرام و رفاه پاىدار را جستجو کنند.

پرسش: براى مردم چه پيام داريد؟

پاسخ :مردم با استقبال از نوروز در پارک هاى شهر به بازى هاى محلى پرداخته و  رسم و رواج ديرينه نوروز را تازه کردند.باىد گفت که  امسال از نو روز دراکثر ولاىات نسبت به سال هاى گذشته با نواختن دهل واجراى اتن ملى گرامى داشت بهتر بعمل آمد .به آرزوى  روزىکه مردم ما در صلح و آرامى زىست نماىند                   نورى

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha