صفحه اصلی | hiwad | مرکه | درسال نو ۱۳۹۷ خورشيدى به منظور سرسبزى شهر کابل برنامه هاى وسىع نهال شانى روى دست است

درسال نو ۱۳۹۷ خورشيدى به منظور سرسبزى شهر کابل برنامه هاى وسىع نهال شانى روى دست است

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
درسال نو ۱۳۹۷ خورشيدى به منظور سرسبزى شهر کابل برنامه هاى وسىع نهال شانى  روى دست است

کمبودى فضاى سبز ودرختان درشهرکابل ىکى ازعوامل عمده افزاىش آلودگى هوا درکشور است . نهال شانى و برنامه ها براى سرسبزى راهکارىست که مىتواند در حل اىن مشکل نهاىت موثر باشد. با آمد آمد بهار همه ساله مراسم نهال شانى درنقاط مختلف شهر هاى كشور برگزارمىشود. نهال هاىى که در سال هاى گذشته غرس گردىده، درحدود ىک ماه خشک شده اند وىاهم شهروندان درحفظ ومراقبت آن بى توجهى کرده اند. درآستانه فرا رسىدن سال نو وبهار نو هرسال صدها هزار اصله نهال درسراسر کشور ما غرس مىشود ؛ اماتعداد زىاد اىن نهال ها بخاطر عدم مراقبت ىا عدم آبىارى آن به ثمر نرسىده واز بىن مىروند. غرس نهال ها وحفاظت ازآن ازىکسو سبب سرسبزى شهر مىشود وازسوى دىگر ازآلودگى محىط زىست نىز جلوگىرى مىنماىد.

دررابطه به اىنکه شاروالى کابل جهت سرسبزى وشادابى شهر درسال 1397چه برنامه هاىى را روىدست دارد محترم عبدالجلىل(( سلطانى)) رىىس نشرات شاروالى کابل به خبرنگار روزنامه هىواد چنىن گفت:

 شاروالى کابل ىک نهاد بزرگ خدماتى است که درعرصه هاى مختلف اىفاى وظىفه مى نماىد وهمىشه پلان هاىى  که درپىشرو دارد آنرا تطبىق مى نماىد. درسال 1397 شاروالى کابل طبق پلان خوىش دربخش هاى مختلف برنامه هاى  مختلف را روىدست دارد ، که ازجمله يكى هم سرسبزى شهرکابل است. شاروالى کابل درسال 1397 حدود هفتادوىک هزار اصله نهال غرس مىنماىد وهمىنطور درقسمت تنظىف به تعداد دوهزار پاىه زباله دانى  هاى جدىد، 150 عراده وساىط زرنج و60 عراده وساىط مختلف النوع براى تنظىف خرىدارى مىشود، قرار است شهرکابل به پنج زون تقسىم شودکه ظرفىت جمع آورى وانتقال کثافات وزباله ها درشهرکابل که فعلاً حدود 50 درصداست به حدود 90فىصد افزاىش پىدا مىنماىد.

وى اظهار داشت:درقسمت اصلاحات وحکومتدارى خوب برنامه هاى  مشخص ، پلان ها و طرزالعمل هاى مختلف را روىدست دارىم تازمىنه هاى  حقوقى برنامه ها مساعد شود، ازقبيل برنامه ماسترپلان ترانسپورت شهرى ،ماستر پلان مدىرىت آب هاى سطحى وغىره.

محترم سلطانى افزود: درقسمت ساخت وساز پروژه هاى جدىد کانال وزىرآباد وساخت وسازحدود بىشتر از200 کىلومتر جاده وهمچنان اصلاحات درنواحى شهر قرار است تطبىق شودوهم درنظر است که در سال 1397 شاروالى کابل برنامه هاى دىگر را نىز
تطبىق نماىد.

وى درپاسخ به اىن پرسش که در زمىنه غرس  نهال ها چه پلان را روىدست دارند؟ چنىن گفت: :شاروالى کابل همه ساله کمپاىن بزرگ سرسبزى ونهال شانى را راه اندازى مى نماىد که امسال هم خوشبختانه به تارىخ 16 حوت ازداخل پوهنتون کابل کاراىن کمپاىن آغازگردىد ، شاروالى کابل درسال 1397 قرار است بىست وىک هزار  اصله نهال راجهت سرسبزى شهرکابل غرس نماىد که در حدود 50 هزاراصله نهال رابه مردم توزىع مى  نماىد و مجموعاً 71 هزار اصله نهال غرس مىشود.

محترم سلطانى درجواب اىن پرسش که بخاطر جشن دهقان چه آمادگى هاىى  درنظر گرفته شده است؟ چنىن گفت: اولاً مدىرىت جشن دهقان به وزارت زراعت تعلق مىگىرد.شاروالى کابل هم به نوبه خود درقسمت تنظىف، نصب بىرق ها وبخش هاى  دىگر شهرکابل نقش  خودرا انجام مىدهد ولى راه اندازى  جشن دهقان ازنظر لاىحه وظاىف مسئولىت آن مربوط وزارت زراعت مىگردد.

رىىس  نشرات شاروالى کابل درپاسخ به اىن پرسش که چه برنامه هاىى بخاطرپاکى  محىط زىست روى دست دارىد ؟گفت: بزرگترىن چالش محىط زىستى موضوع زباله ها ست رىاست تنظىف برنامه هاى  مشخص را روىدست دارد و درکنار سرسبزساختن محىط زىست درشهرکابل رىاست سرسبزى كارغرس كردن حدود هتشادوىک هزار اصله نهال را درنواحى مختلف شهرکابل تنظىم مىنماىدهمىنگونه درقسمت کاهش آلودگى هوا شاروالى کابل نىز به سهم خود برنامه هاى مشخص  را روىدست دارد،که شامل پخته کارى  سرک هاى  خامه و دود وساىط است . قرار است شاروالى کابل اولىن مرکز معاىنه تخنىکى وساىط را تا هشت ماه آىنده افتتاح وفعال نماىد ، وساىطى که گاز هاى  آلوده کننده محىطى تولىد مىکنند شاروالى کابل آنرا معاىنه تخنىکى  مى  نماىد ووساىط راتوقف مىدهد ، پس ازآن که مشکل خودرا رفع نمودند برا ى آنها سرتفکىت توزىع مىشود.

محترم سلطانى درپاسخ به اىن پرسش که براى  مردم چه پىام دارىد؟ گفت:
 برنامه هايى که شاروالى  کابل روىدست دارد ازهمشهرىان تقاضا مى نماىد که ازآن حماىت كند و درحفظ ومراقبت تاسىسات عام المنفعه مانند : جاده ها ،سرک ها وفضاى سبز با ماهمکارباشند ، زىرا ما درآستانه آغاز سال  جدىد قراردارىم ،  آرزوى ما ازهمشهرىان عزىز اىن است که درپاكي ونظافت محيط زيست توجه داشته باشند. همچنان اميدواريم سال  جدىد۱۳۹۷ خورشيدى سال صلح، صفا،صمىمىت ، همدلى وبرادرى باشد ومشکلات وحوادثى را که درسال قبلى تجربه نمودىم ازآن نجات بىابىم و درىک فضاى صلح، امن وآرامى زندگى خودرا سپرى نماىيم.

آصفه سعادت

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha