صفحه اصلی | hiwad | مرکه | ګراميداشت از هشتم مارچ روز جهانى زن

ګراميداشت از هشتم مارچ روز جهانى زن

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
ګراميداشت از هشتم مارچ روز جهانى زن

هشتم مارچ روزبين المللى زنان مصادف با هفده حوت ميباشد كه همه ساله در سراسر جهان تجليل مى ګردد كه تا ازين طريق مشكلاتى كه زنان با آن مواجه ميشود، برجسته ګردد واز حقوق شان بهرمندشوند.دين مبين اسلام به مقام زن درجامعه ارزش خاصى را قايل است وزن را مظهر خير دانسته ودرتنظيم زندګى نقش سازنده دارند. زن را لباس مردومرد رالباس زن مى شناسد ومردان را در مقابل زنان به حسن سلوك وخوش رفتارى دعوت مى نمايد وزن را ممد ومددګار مرد، مى شناسد. خبرنګار روزنامه هېواد مصاحبه يى را در ين زمينه باجاويد احمد يكتن از هموطنان ما در ارتباط به اين روز خجسته انجام داده كه اينك خدمت خوانندګان روز نامه پيشكش مى ګردد:

وى در آغاز چنين ګفت: زنان افغان از ګذشته هاى دور به اين طرف با مردان به خاطر نجات كشور شان از تسلط بيګانګان هميشه همكارى نموده ودرقلع وقمع ريشه نفوذ دشمن كشور حماسه ها آفريده اند امروزهشتم مارچ كه مصادف ،با روزهمبستګى زنان جهان ميباشد همه ساله به شمول افغانستان ازطرف كشورها درسراسرجهان بامراسم خاصى تجليل مىګردد. اين روز پيام ګسترده يى از جامعه زن به جهانيان دارد، زن درتشكيل جامعه بشرى داراى نقش ارزنده مى باشد زن در هر ګونه شرايط ودر هرحالت دمساز زندګى مردان بوده وزندګانى زن جز لاينفك زندګى مرد مى باشد مساعى مشترك زندګى زن ومرد است كه جهان رابا اين عظمت وپهنايى زيبا تروديدنى ترساخته است. زن به عنوان اينكه مادر است برايش ارج ګذاشته مى شود متاسفانه كه زن جايګاه خودرا در دنياى امروزى به ويژه دركشور ماروبه افزايش است. بااينكه ميدانيم كه مرد فرزند زينست اماسوګمندانه تاريخ برپايه نظام مرد سالارى وحاكميت مرد شكل ګرفته است ودرجامعه سنتى مانيز طى سده هاى اخير اين سلط قوام بيشتر يافته است وزنان افغانستان بنابر عوامل مختلف نتوانسته اند به فرصت ها وامكانات مساوى بامردان درتمام جنبه هاى حيات جامعه دست پيدانمايند وحق مشاركت را درابعاد مختلف زندګى داشته باشند. اين درحاليست كه زن با مثابه سازنده ترين عنصر همګام بامرد شكل دهنده نظام اجتماعيست وبه تعبير معروف سازنده وتكاندهنده ګهواره تمدن بشريت است

وى علاوه نمود:زن دركشور ما از جهات مختلف مورد تجاوز، نابرابرى وستم هاى ناشى از فرهنګ عقب مانده وزن ستيز قرار ګرفته است. درحاليكه زنان دركشور درتشكيل خانواده، تربيه كودكان وايجاد فضاى ګرم وكانون پرمهر ومحبت خانواده نقش وسهم ارزنده واساسى را داشته اند. ولى بادرد ودريغ كه زنان همواره مورد خشونت وبى مروتى مردان قرار ګرفته وبه صراحت ميتوان ګفت كه ريشه بهره كشى از زن درخانواده هاى متعصب وسنت ګراى كشور ما آنقدر ګسترده است كه دراين ګونه حالات حتى در كنار نيروى فزيكى زن نيروى فكرى اونيز به بهره ګرفته ميشود و ازجانب ديګر مورد خشونت ولت كوب مردان قرار ميګيرند تاسرحدى كه دست به خودكشى وخود سوزى ميزنند، ماطى سالهاى اخير شاهد مورد زيادى درين زمينه بوده ايم. اګرچه طى چندسال اخير پيرامون حقوق وآزادى هاى مدنى شان صحبت هاى بسيارشده است اما اينكه چقدر دراين راستا كارشده است و چه دست آورد هاى دراين زمينه هدا كرديم وضعيف فعلى زنان افغانستان خود ګواه روشن اين مطلب است همين كه در جامعه ما به زنان به چشم حقارت ديده شده وبنام ها والقاب توهين آميز يادشد ه وبه جبروكراه به ازدواج هاى اجبارى بدوبدل داده ميشود وياهم به مثل متاع دربدل پول درمعرض خريد وفروش قرار ميګيرند همين است تصوير واقعى زندګى كه زنان ومادران افغان دارند. بدون شك فيصدى محدود زنان تحصيل كرده وبا سواد آنهم درشهر هاى بزرګ كشور داريم، اما فيصدى زياد زنان كشور در معرض خشونت، لت وكوب، تحقير وتوهين وساير موارد زشت وناپسند باهزاران درد ومشكلات با شوهران شان يكجا زندګى راسپرى مى نمايند.قابل ذكراست كه جنګ هاى تحميل شده ازطرف دشمنان بالاى مردم افغانستان نيز تاثيرات منفى ناګوارى بالاى زنان داشته وازسواد وآګاهى وساير حقوق شان محروم شده وبا فقر وتنګدستى مادى ومعنوى مواجه شده اند. سنت هاى ناپسنديده وحاكم درجامعه ما همه دلايلى اند كه منجر به نقض حقوق زنان درخانواده ها ميګردد تاجاى كه در قانون اساسى كشور ما تصريح شده كه زنان ازهمه حقوق اجتماعى، سياسى ومدنى شان بهره منداند اكنون به زنان اين كشور است كه چګونه مى توانند ازاين حقوق خود استفاده بهتر نمايند.

وى در اخيرګفت: اكنون فرصت آن فرار سيده كه زنان افغان از حقوق شان به مبارزات جدى بپردازند واز اين طريق بادرك مسووليت ها ومكلفيت هامطابق به ارزش هاى دينى وملى جامعه افغانى حضور خود را در اجتماع مثل يك مرد تثبيت نمايند وآنرا به شكل نمايشى نه بلكه به ګونه واقعى آن تبارز دهند . اګر زن افغان به چنين كارى دست يابد واقعاً مى توان در برابر رفع چالش  ها همانند خشونت برضد زنان ازدوداج هاى اجبارى وظلم وساير خشونت ها پيروز شوند. بايد زنان عليه اين همه پديده هاى شوم
 به مبارزه جدى برخيزند. پيشنهاد ما به زنان تحصيل كرده كشور اينست تا دريك همآهنګى كامل با آنعده زنانى كه در قراء وقصبات از حقوق شان بى خبر اند ويااز هرګونه خشونت رنج مى برند، همكارى نمايند و آګاهى پيدا كنند ودر زمينه مبارزه
مشتركى را براه بيندازند تا اكنون كه اين روز تاريخى در سراسرجهان منجمله كشور ما با
مراسم خاص تجليل ميشود وارجګزارى به مقام والاى زنان طى نشست ها وكنفرانس ها تذكراتى به عمل مى آيد بايست كه به خاطر محو قطعى خشونت ها عليه زنان كه اكثريت در ميان خانواده ها اتفاق ميافتد و با مرګ ومير اعضاى بعضى خانواده ها منجر ميګردد تدابيرلازم اتخاذ شود كه تا ازين طريق زنان افغان درمحيط امن ترى زندګى نمايند واز حقوق مسلم شان بهره مند ګردد.

            مير مسجدى عزيزى

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha