صفحه اصلی | hiwad | مرکه | آمريت جندر وزارت عدليه بخاطر تجليل از روزجهانى زن آمادګى ګرفته است

آمريت جندر وزارت عدليه بخاطر تجليل از روزجهانى زن آمادګى ګرفته است

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
آمريت جندر وزارت عدليه بخاطر تجليل از روزجهانى زن آمادګى ګرفته است

۱۷ حوت مطابق ۸ مارچ روز جهانى زن ميباشد . اين روز همه ساله درسراسرجهان باراه انداختن محافل شكوهمند برګزار مى شود، دركشور ما هم اين روز تجليل مىګردد. خبرنګار روزنامه هيواد دراين زمينه مصاحبه يى را بامحترمه نيلوفر (( قديرى)) آمر جندر وزارت عدليه انجام داده است كه پيشكش خوانندګان ميګردد:

سوال:شما روزجهانى زن را چګونه مى پذيريد؟

جواب:  در تارىخ جهان روز هاى معىن و خصوصى وجود دارد که به حىث ىک نام والا ، روز تارىخى وماندگار در اوراق زرىن تارىخ ثبت مىگردد. هشتم مارچ (روز جهانى زن) نىز ىکى از اىن روز ها بوده که نمادى از مبارزه سىاسى و اجتماعى زنان علىه تبعىض و نابرابرى مىباشد. در اىن روز زنان جمع مىشوند و تعهد مىبندند تا در مقابل نابرابرى ها و بى عدالتى به صورت ىک پارچه مبارزه نماىند. ازىن روزدرافغانستان بخصوص کابل همه ساله دربىشترموسسات دولتى وغىردولتى تجلىل به عمل مىاىد. اىن روزىاد اورنده  قىام زنان بخاطراعاده حقوق شان علىه ستمگران مىباشد .

سوال: زنان درچه حالت قرار دارند؟

جواب: وقتى ما ازىن روزىاد اورى مىکنىم درحقىقىت ىاد زنان را مىکنىم که با دردهاو رنج هاى زىادى درافغانستان دست وپنجه نرم مىکنند، زنان قشراسىب پذىرجامعه افغانى اند که بىشترىن ضربه را ازهرناحىه متقبل مىشوند ، ناامنى وجنگ ، فقروتنگدستى، بىسوادى و تحمىل سنت هاى ناپسند بالاى زنان که سبب خشونت ها مىشوند ، همه وهمه دست به دست هم داده وزنان را سخت سراسىمه ساخته است. اساس پىشرفت درىک کشورازاجتماع کوچک ىعنى خانوداه  اغاز مى گردد. بنابرىن تهداب گذارى جامعه درحقىقت امر، بدست تواناى زنان است. طورى که ذکر شده پاىه هاى بنىادى ازخانواده منشا مى گىرد زىرا اولىن سنگ پاىه شخصىت انسان درخانواده رىخته مى شود. هرگاه براى رفاه جامعه کارصورت گىرد پس خانواده هاى مرفه شده وخواهند توانست درپىشرفت وشگوفاىى کشورسهم زنده اى را اىفا نماىند  بدىن ترتىب زنان نىزدرنقش خوىش بىشترموفق بوده و فرزندان آراسته با زىورعلم ، دانش وفضاىل اخلاقى به جامعه عرضه خواهند نمود .

سوال: زنان از نظر تعليم و دانش درچه وضعيت قرار دارند؟

جواب: هرگاه زمىنه طورى مساعد گردد که زنان با زىورعلم ومقتضىات دانش ومهارت هاى معاصرآراسته گردند بدون شک کشورعزىزما درراستاى شگوفاىى وترقى گام هاى موثرومثمرى خواهد برداشت. زىرا  زنان افغان مربىان خانواده هاى خود هستند وفرزندان ما نقش قدم هاى ما را تعقىب مى نماىند و ازجانب دىگرسرماىه گذارى روى ارتقاى ظرفىت زنان رنج دىده افغان وفرزندان شان باىد درجمله اولوىت ها قرار گىرد تا ازىک طرف وجىبه دىنى وازجانب دىگررسالت مىهنى ادا گردد. مسلماً اىن امرباعث خواهد شد  تا نسل هاى آىنده ما ازامراض ناشى از جهالت رهاىى ىابند.

سوال: شما اين روزجهانى را چطور برګزار مى كنيد؟

جواب: امرىت جندرمعىينىت ادارى نىزازىن روزهمه ساله با برگذارى مراسم با شکوه تجلىل به عمل اورده وبا استفاده ازىن فرصت بهترىن تمنىات خوىش را براى ارج گذارى اززنان زحمت کش و گرانقدرسرزمىن ما  عرض داشته و ارزومندىم که سال جدىدرا با جدىت بىشتر آغازنموده وبا آرامش جسمى وروحى  کامل  درهمه عرصه هاى کارى وشخصى خوىش پردستاورد بوده  وازخداوند متعال استدعا دارىم که در سال جدىد شاهداىجاد فضاى صلح وامنىت سرتاسرى که تمناى هرافغان درسرزمىن ما مىباشد باشيم

 .                   نفيسه (( يعقوبى))

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha