صفحه اصلی | hiwad | مرکه | به منظور عودت آبرومندانه مهاجرىن افغان از پاكستان تدابىر لازم اتخاذ مىگردد

به منظور عودت آبرومندانه مهاجرىن افغان از پاكستان تدابىر لازم اتخاذ مىگردد

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
به منظور عودت آبرومندانه مهاجرىن افغان از پاكستان تدابىر لازم اتخاذ مىگردد

كابىنه پاكستان در سوم جنورى سال روان مىلادى اىن تصمىم را اتخاذ كرد است كه بربنىاد آن ىك مىلىون و چهار صد هزار تن مهاجرىن افغان راجستر شده و قانونى و همچنان هفتصد هزار تن افغان غىر قانونى را كه جمله دو مىلىون و ىك صد هزار تن مىباشند در مدت دوماه از خاك كشور خوىش اخراج نماىد. اىن تصمىم حكومت پاكستان سبب نگرانى زىاد هموطنان پناهنده ما در كشور پاكستان گردىده است. خبرنگار روزنامه هىواد در اىن مورد با حفىظ احمد((مىاخىل)) مشاور مطبوعاتى وزارت مهاجرىن و عودت كننده گان جمهورى اسلامى افغانستان مصاحبه ىى را انجام داده است كه اىنك نشر مىگردد.

  حفىظ احمد مىاخىل در زمىنه به پرسش خبرنگار روزنامه هىواد چنىن گفت: پس از اىنكه كابىنه پاكستان مدت اقامت را براى پناهنده گان افغان در آن كشور ىك ماه تعىىن نموده بود وبعد  در اخىر ماه جنورى تا مدت دوماه اقامت پناهندگان را تمدىد نمود، وزارت مهاجرىن و عودت كننده گان ىكجا با نهاد هاى ملى و بىن المللى ضمن اىنكه تلاش هاى دىپلوماتىك را آغاز نمودند، مذاكرات با مقامات پاكستانى روى تدابىر و آماده گى ها بخاطر برگشت مهاجرىن را نىز آغاز نمودند.

وى اظهار داشت: ما بخاطر برگشت مهاجرىن روى پلانى كار مىكنىم كه بصورت منظم و آبرومندانه زمىنه برگشت شانرا به كشور مساعد بسازىم و در اىن مورد گفتګو هاى ما با كشور پاكستان بىشتر جرىان دارد و قرار است كه در ماه فبرورى ىك هىئت از اسلام آباد به كابل سفر نماىد و در اىن مورد با مقامات افغان در ارتباط  به مدىرىت اىن موضوع صحبت مى نماىند. باىد ىاد آور شوىم كه انتظار ما از كشور پاكستان اىن است در توافقاتى كه قبلاً در نشست سه جانبه افغانستان ، پاكستان و تركىه در ماه دسمبر در استانبول تركىه صورت گرفته بود به توافقات آن عمل شود، تا برگشت مهاجرىن افغان به كشور شان بصورت داوطبانه و آبرو مندانه باشد. جانب پاكستان در نشست سه جانبه كه مدت ىك سال در زمىنه اقامه مهاجرىن افغان در پاكستان موافقه كرده بود. همىنطور حكومت پاكستان باىد با اىشان برخورد خوب نماىد. ما امىد وار هستىم كه در صحبت هاى آىنده با هىئت پاكستان به نتىجه برسىم. همچنان پلان دىگرى هم آماده گردىده است كه به اساس آن ىك نشستى كه تحت رهبرى رىىس جمهور در جلسه عالى كمىسىون امور مهاجرت چندى قبل دائر گردىده بود در جلسه پىشكش گردىد، روى برگشت مهاجرىن افغان كه در چه زمان عودت هموطنان خود را از كشور پاكستان مساعد بسازىم روى همىن پلان كار جرىان دارد، بودجه هم در اىن پلان ما در نظر است.
وى افزود:اىن پلان ما دو بخش دارد بخش اول آن كمك هاى بشرىست كه در آن تهىه سرپناه براى مهاجرىن شامل است و دوم آن بخش انكشافى مشخص گردىده است. خدمات صحى، آموزشى و سائر مساىل دىگر مربوط بخش انكشافى مىباشد. روى اىن مسائل در اىن زمىنه نهاد هاى ملى و بىن المللى با وزارت ما كار مىكنند. حفىظ الله مىاخىل در ادامه چنىن اظهار داشت: كمىشنرى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان در بخش پروسه برگشت داوطلبانه با عزت و مصئون پناهندگان افغان از كشور پاكستان و اىران ىكجا با ما كار مىكنند. ىك بخش عمده مسئولىت برگشت و ارائه خدمات بشرى را كمىشنرى عالى سازمان ملل در امور پناهنده گان پىش مىبرد. براى هر فرد عودت كننده كه ثبت و راجستر شده باشد و داراى اسناد مهاجرت باشند مبلغ 200 دالر امرىكائى داده مىشود.( محترم حفىظ احمد مىاخىل در اخىر پىام خود براى هموطنان مهاجر ما كه در پاكستان زند گى مىنماىند چنىن اظهار نمود:

هىچ كشورى بدون مبارزه نسل جوان و بدون ظرفىت آباد نمىشود پىام من براى تعدادى از هموطنان ما كه مقىم پاكستان اند ، اىن است سرماىه گذارى ىى را كه در پاكستان كرده اند به افغانستان انتقال داده و در نتىجه به كار انداختن آن در كشور شان زمىنه كار را براى هزاران تن جوان افغانستان مساعد سازىد و از مىلىونر هاى افغان كه فابرىكه ها  را در كشور پاكستان اعمار نموده اند مىخواهىم كه سرماىه خود به كشور شان انتقال داده و از اىن طرىق زمىنه را براى پىشرفت كشور شان مساعد سازند.بىاىىد در كشور خود سرماىه گزارى نماىىد.تا ما بتوانىم براى جوانان خود در داخل كشور زمىنه كار را مساعد بسازىم قابل ىاد آورى است كه ما ظرفىت هاى خوبى در پاكستان دارىم كه مشغول كار در پاكستان هستند.كشور ما نىاز به آن ظرفىت ها دارد كه به كشور خود بىاىند و در بازسازى كشور سهىم شوند. برگشت آنها براى بهبود وضعىت امنىتى و اقتصادى كشور ما موثر است و فرصت هاى جدىد را در كشور ما اىجاد خواهند كرد. 

                               آصفه((سعادت))

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha