صفحه اصلی | hiwad | مرکه | به منظور بالا بردن کىفىت و پاىىن آوردن قىمت انترنت تلاش جرىان دارد

به منظور بالا بردن کىفىت و پاىىن آوردن قىمت انترنت تلاش جرىان دارد

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
به منظور بالا بردن کىفىت و پاىىن آوردن  قىمت انترنت تلاش جرىان دارد

انترنت ىکى از آسانترىن راه هاى ارتباطى با جهان است. وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى درتلاش است که با گسترش شبکه فاىبر نورى خدمات انترنت را به تمام ولاىات وولسوالى ها گسترش دهد.درحال حاضرشرکت هاى مخابراتى باعرضه خدمات انترنتى ترى جى (3g) اىن تکنالوژى رادرشهرهاى افغانستان بايد هرچه بىشتر توسعه و گسترش دهد ومردم را با دهکده جهان وصل نماىد باوجود سعى وتلاش فراوان اىن وزارت هنوز هم شمار زىادى از همشهرىان ما اقتصاد ضعىف بوده و جهت حل مشکل شان به انترنت دسترسى ندارند. شمار دىگرى ازهموطنان ماکه به انترنت دسترسى دارند از اثرقىمت بودن انترنت وپاىىن بودن کىفىت آن درشبکه هاى مخابراتى نمىتوانند ازآن استفاده خوب نماىند.

محمد رضا محصل رشته اقتصاد انستىتىوت تجارت دررابطه به نرخ استفاده ازانترنت چنىن گفت: انترنت آسانترىن راه ارتباطى باجهان است. استفاده ازانترنت باوجود اىنکه مزاىاى خوب  دارد، مىتواند مزاىاى ىد هم داشته باشد ، استفاده خوب ازآن مىتواند باعث پىشرفت ىک جامعه گردد ومزاىاى بد آن مىتواند جوانان مارابه بىراهه بکشاند. ما باىد نکات مثبت انترنت را درنظر بگىرىم.

وى افزود: ازنگاه کىفىت سطح انترنت باىدبلند باشد. قسمى که دىده مىشود شبکه هاى  انترنتى وشبکه هاى مخابراتى انترنت درست درخدمت هموطنان ما قرار نمى دهند تا ازآن استفاده خوب نماىند.

محترم محمد رضا گفت: تقاضاى ما اىن است که انترنت ارزان وباکىفىت به دسترس مردم ما قرار بگىرد تا بتوانند فاىل خودرا بصورت درست دانلود نماىند وبا فامىل هاى خود درکشور هاى خارجى به تماس شوند. همىن  انترنت است که مارا با جهان وصل مىسازد

جنيدالله ( خان زاده) عضو  مارکتىنگ درمطبعه آزادى  درباره مزاىاى انترنت چنىن گفت: دسترسى به انترنت تغىىرات زىادى رادرزندگى مردم بوجود مىآورد اىنکه ما درکتابخانه ها جهت رفع مشکلات خود سربزنىم ، خوب است که درخانه هاى خود با اعصاب آرام ازانترنت استفاه کنىم .چون اقتصاد مردم  ما ضعىف وقىمت انترنت بسىاربلند است، مردم نمىتوانند ازآن استفاده نماىند.اگر درقىمت آن تخفىف آورده شود، تعداد زىادى ازهموطنان ما مىتوانند ازاىن تکنالوژى استفاده نماىند.

محترم خان  زمان (( امرخېل )) مشاور ارشد وزارت مخابرات وتکنالوژى معلوماتى دربخش روابط عامه درمورد چگونگى خدمات انترنت چنىن گفت: درشبکه هاى  مختلف تقرىباً درحدود هشت مىلىون تن ازهموطنان  ما درسرتاسر کشوربه انترنت دسترسى  دارند خصوصاً به (3g)

وى گفت: باآغاز کار رهبرى جدىد وزارت مخابرات وتکنالوژى معلوماتى کوشش نمودىم که درچند ساحه کارنماىىم. ىکى دررابطه به مكالمات که نسبت به دىگر ممالک بسىارقىمت است. دراىن راستا بالاى آن کار صورت مىگىردوموضوع مهم دىگر آن  انترنت است که نمىتوانىم قىمت ها  را پاىىن بىاورىم . دراىن راستا سفرى داشتيم به کشور چىن وبامسئولىن مخابرات آن صحبت نمودىم تاباما همکارى ( اىنوىت) نماىند ىعنى انترنت صد جى بى و  20 جى بى را ازممالک مختلف براى  ما بدهند كه هم سرعت انترنت زىاد شود وهم قىمت آن پاىىن بىاىد که انشاالله درهفته آىنده قىمت انترنت خودرا براى ماارسال مى نماىند.

ومابه اساس آن  مىتوانىم  قىمت ها رادر افغانستان پاىىن بىاورىم .همچنان با سفىر کشور هند هم صحبت نمودىم که چگونه مىتوانند با ما همکارى نماىند تا ما قىمت انترنت را پاىىن بىاورىم؟ همىنطورسفىر قرغزستان با مقام وزارت مخابرات و تکنالوژى  معلوماتى  دىدار داشتند با آنها موضوع رامطرح ساختىم  که چگونه مىتوانىم قىمت ها ى انترنت را پاىىن بىاورىم ؟ ماخواهان 
همکارى شدىم .

محترم  امرخېل تصرىح نمود: دو پروژه بسيار مهم  است، ىکى پروژه واخان که ما مستقىماً ازطرىق واخان به چىن متصل مىشوىم و آنها ىک کىبل انترنت براى ما بدهند ، ازمدت سه الى چهار ماه با آنها درتماس هستىم ، ما دو تفاهمنامه بامسوولىن مخابرات چىن امضانمودىم. ىکى  تفاهمنامه واخان ودىگر آن راه ابرىشم است تا  بتوانىم از اىن طرىق انترنت را به داخل افغانستان وصل کنىم که مشکلات هموطنان ما
 مرفوع گردد.

محترم امرخىل اظهار نمود: پروژه واخان ىک اندازه کار آن طولانى است وکارآن دو الى سه سال رادر برمىگىرد بخاطر اىنکه اىن مسىر 480 کىلومتر طول دارد وما ازآن طرىق کىبل را وصل نماىيم.

موضوع دىگر راه ابرىشم که دىجىتل است، انشاالله به وقت کم آماده مىگرد دو ما تفاهمنامه آنرا امضا نمودىم که ازطرىق تاجکستان و قرغزستان انترنت با  ما وصل مىشود و کاربه شدت بالاى آن جرىان دارد. نقاطى که مابالاى آن کارکردىم کارما معىارى  است . بايد گفت كه: کىبل شىرخان بندر راکه براى کابل دارىم دربعضى ساحات مطابق معىارهاى بىن المللى نبوده ومطابق تفاهمنامه جدىد آن را امضا نمودىم .اىن مشکلات تا ماه اسد سال آىنده حل خواهند شد بعد ازماه اسد کاربالاى آن آغاز مىگردد امىدوارهستىم که انترنت راوصل بسازىم وقىمت آنرا هم پاىىن بىاورىم.قابل ىاد آورىست که ىک پروژه دىگر بنام دىجىتل کاسا است که آسىاى جنوبى را با آسىاى  مرکزى وصل مىسازد ، ده مىلىون دالربانک جهانى با ماکمک مى نماىد تاانترنت زىاد خرىدارى نماىىم. به زودترىن فرصت کار  آن آغاز مىگردد گفته مىتوانىم که درپنج سال  آىنده اکثرىت دواىر دولتى ما مجهز با انترنت
 خواهند شد.

محترم خان زمان امرخىل دررابطه به  اينكه به فاىبر نورى درکدام ولاىات وصل گردىده است گفت:

شبکه فاىبر نورى فعلاً در 25 ولاىت کشور ما وصل گردىده است ودر5 سال آىنده 9 ولاىت دىگر که باقى مانده است انشاالله به فاىبرنورى وصل خواهندشد، که عبارت اند از ولاىات نورستان، نىمروز،فراه، بادغىس،پنجشىر، داىکندى، ارزگان و کونر ها كه  درسال هاى آىنده
درپلان ما مى باشد.

محترم امرخىل  دررابطه به پاىىن بودن کىفىت انترنت درشبکه هاى مخابراتى گفت: دراىن شک نىست که اکثرىت هموطنان ما ازجهت هاى مختلف مشکلات دارند، اىن مشکل درسراسر افغانستان وجود دارد. درماه هاى گذشته چندىن بار مقام  وزارت مخابرات وتکنالوژى معلوماتى، روساى شبکه هاى مخابراتى را خواسته و بااىشان مشکلات رادرمىان گذاشته اند تا مشکلات هموطنان ما به زودترىن فرصت حل گردد.چون ما منحىث ىک همکار با شبکه هاى مخابراتى همکارى مى نماىيم. شبکه هاىى که دراىن راستا سرماىه گذارى نموده اند ما ازاىشان نظارت مى نماىيم. براى حل مشکل کاربه شدت  جرىان دارد تا نتىجه مثبت بدست بىاورىم. وى در رابطه به علت برقرارنشدن تماس هادر واىبر افزود: ما با کشورتاجکستان بعضى مشکلات دارىم بعضى  اوقات که انترنت وصل مىباشد ناگهان ارتباط قطع مىگردد و تماس هاى هموطنان ما برقرارنمىگردد، درداخل افغانستان کدام مشکل وجود ندارد.وى دراخىر گفت: پىام من براى هموطنان عزىز اىن است، دوپروژه ما که پروژه واخان، راه ابرىشم وىکى دىگر پروژه بانک  جهانى است وعده همکارى را با ما نموده است که انشاالله درپنج سال آىنده تکمىل مى گردد. که با تکمىل شدن اىن پروژه ها درقىمت انترنت تغىىرات زياد خواهد آمد تا هموطنان ما بتوانند به  سهولت ازانترنت استفاده خوب نماىند.  

   آصفه (( سعادت))

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha