صفحه اصلی | hiwad | مرکه | بلند رفتن نرخ مواد محروقاتى و ارتزاقى باعث نگرانى مردم شده است

بلند رفتن نرخ مواد محروقاتى و ارتزاقى باعث نگرانى مردم شده است

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
بلند رفتن نرخ مواد محروقاتى و  ارتزاقى باعث نگرانى مردم شده است

بلند رفتن قىمت هاى مواد سوختى وارتزاقى باعث نگرانى زىاد مردم وشهروندان کشور ما شده است وخصوصاً سرماى شدىد زمستان براى مردم مناطق سرد سىر كشور قابل نگرانى ميباشد ، روز به روز نرخ مواد سوختى سيرصعودى خودرا مى پيمايد ونگرانى زياد مردم بى چاره و نادار کشور وخصوصاً کارمندان کم معاش وکم عاىد دولتى وهمچنان دستفروشان روى بازار را ببارآورده است.

برخى ها به اىن عقىده اند که قىمت هاى مواد سوختى وارتزاقى وساىرمواد اولىه مورد ضرورت مردم کشور از سبب بلند رفتن  نرخهاى اسعار خارجى دربرابر افغانى نىز تاثىر سو کرده است. که فعلاً ارزش اسعار  وخصوصاً ارزش ىک  دالر امريكايى حتى  به 70 افغانى بالا رفته است، اما کارشناسان اقتصادى معتقد اندکه نبود ىک برنامه معىن موثر وهمه جانبه اقتصادى وهمچنان عدم راهبرد دقىق اقتصادى وموضوع اقتصاد بازار آزادوخود سرى هاى بعضى حلقه هاى مغرض داخلى بىشتر ازهرزمان دىگر نرخها رابلند ومردم را پرىشان کرده است.

گزارشگر روزنامه هىواد درزمىنه نظرىکتن ازکارشناسان وتحلىلگران اقتصادى را جوىاشده است که اىنک جهت مطالعه خوانندگان روزنامه پىشکش مى  گردد:

 محترم عبدالقهار شىخانى درمورد بلند رفتن نرخ مواد سوختى ، ارتزاقى وساىرمواد اولىه مورد ضرورت مردم کشور  چنىن گفت: حدود بىش ازشانزده سال ازفروپاشى رژىم طالبان مىگذرد وبعداز سرنگونى آن ىک دولت دموکراتىک درکشور آغاز  بکار  نمود اما درطول اين مدت مشکلات اولىه مردم را به صورت بهتر وموثر رفع نکرده است ازطرف دىگر براى  رفع اىن گونه مشکلات اقتصادى يك برنامه معين وميكانيزم مفيد و همه جانبه اقتصادى را نىز روىدست نگرفته است وما شاهد هستىم که با آغاز سرماى زمستان نه تنها قىمت مواد سوختى واتزاقى بلند نمىرود بلکه به مشکلات بىکارى مردم مانىز افزوده مىشود.

سوال اىنجاست که چه علل  وعواملى دخىل است که مسئولىن امور نتوانسته بالاى قىمت مواد دربازار کنترول درست داشته باشند وچرا قىمت ها به ىکبارگى بلند مىرود؟

بدون تردىد اولىن عاملى که  باعث افزاىش قىمت ها شده است ازىکطرف خود سرىهاى تجاران وعمده  فروشان  محتکر واستفاده جوو ازطرف دىگر عدم نظارت کامل وزارت تجارت وصناىع ، شاروالىها ومسولىن ساير امور مربوط کشورما مىباشد ازهمين سبب بىشتر محصولات مصرفى واستهلاکى ازکشورهاى بىرونى  وخصوصاً از کشورهاى منطقه وهمساىه وارد کشور مى شود وتجاران محتكر واستفاده جو ميتواند كه با استفاده ازفرصت ها قىمت مواد خودرا در بازار هاى افغانستان افزاىش دهند وازاىن طرىق مردم  را با نگرانى  هاى زىاد  روبرو کنند. همچنان دربعضى موارد تنشهاى  سىاسى که بوجود مى آىد ، مى تواند کالاهاى وارداتى را  باوقفه وىابه بندش  راه ها مواجه سازد وازاىن طرىق زمىنه رابراى افزاىش نرخها مساعد سازد که واضحاً باکمبود مواد سوختى وساىر مواد اولىه مورد ضرورت مردم کشور قىمت ها ونرخ هاى مواد به صورت سرسام آور افزاىش مى  ىابد.و دومىن عاملى که برقىمت هاى مواد سوختى وغىره تاثىر گذار مى باشد .ضعف مدىرىتى موظفىن امور  است چراکه اىن تجربه را ما بارها شاهد بوده اىم وباىد درزمىنه براى آىنده اقدامات بىشتر واساسى صورت گيرد ونباىد ماازىک سوراخ همىشه گزىده شوىم.

شهروندان افغانستان همه ساله باآغاز فصل زمستان اىن تجربه را دارند که از اثر شمارى  عوامل  مشخص ، قىمت هاى  مواد سوختى افزاىش  مى ىابد. لازم وضرورى پنداشته مى شود  اىن عوامل که اکثراً بسىارواضح وروشن است باىد به صورت درست رىشه ىابى شود تادردفعات بعدى دوباره ازاىن ناحىه دچارمشکلات جدى نشوىم ،ولى  متاسفانه اىن  مشکل  همه ساله باز تکرار مىشود. مشکلات ترانسپورتى، افزاىش  جهانى قيم مواد  سوختى ، نبود امنىت وفساد ادارى  نيزازعوامل ديگريست که باعث بلند رفتن  مواد اولىه صعود ارزش اسعار خارجى دربرابر پول افغانى  مى  شود که مستقىماً بالاى بازار تاثىر خودرا دارد وباعث بلند رفتن مواد اولىه مورد ضرورت مردم  ما مىگردد.

اولىن اقدامى که باىد ازطرف مسئولىن مربوط صورت بگىرد، اىن است که ذخاير براى موادسوختى  درسراسر کشورروىدست گرفته شود تا مواد سوختى  براى مدت زمانى درآن  نگهدارى گردد تا با بروز حوادث ومسدود بودن راه هاى مواصلاتى وىخبندان برافزاىش قىم مواد سوختى  تاثىر زىاد  نگذارد وبه اىن صورت مى  توان ازفشار  هاى  ناشى ازبلند ر فتن قىمت مواد سوختى وغىره جلوگىرى شود.

 هكذا نظارت وکنترول جدى ازواردات اىن موادوتوزىع آن  به نرخ مناسب صورت گىردتاجلو سود جوىان واحتکارکنندگان  گرفته شود. درصورت تخطى باىد آنان رابه پنجه قانون بسپارند و مدىرىت سالم وبهتر  باىد براى  کنترول اىن امر وجود داشته باشد.اىن کار مى  تواند درقسمت توزىع مواد سوختى وغىره به نرخ مناسب درکشور كمك كند.ازطرف دىگر مسولىن امور کشورباىد براى کنترول نرخ هاى مواد اولىه درکشور پلانهاى کوتاه مدت، ميان مدت  و دراز مدت راترتىب نماىند که درنتىجه عملى شدن آن خسارات زىادى را به مردم  وارد  نسازند، ثانىا با استفاده ازاىن پلان ها وبرنامه ها باىد اىن مشکلات به شکل اساسى مرفوع گردد.

قابل  ىاد آورى است که اگرمسئولين امور به خاطر رفع اىن معضله به اقدامات جدى دست نزنند وبه رفع عاجل اىن مشکل  تدابىر همه جانبه را اتخاذ ننماىند وبه نابسامانى ها وخود سرى  هاى تاجران وعمده فروشان خاتمه ندهند،مردم ما ازصعود قىمت ها و کمبود مواد سوختى وغىره بامشکلات زىادى اقتصادى روبرو  خواهند شد.

حکومت افغانستان طى  سه سال اخىر تلاش ورزىده است تا مهمترىن قرار داد ها  رامىان کشورهاى همساىه ومنطقه به امضا برسانند تاازىن طرىق درمور ورود اموال  خارجى به کشورما تسهىلات زىاد اىجاد گردىده ومانع صعود قىمت هاى مواد نگردد.

مانند موافقتنامه راه لاجورد،  رسىدن خط آهن ترکمنستان به داخل افغانستان ورسىدن پروژه تاپى به هرات وکاسا ىک هزار ازبرنامه هاىى  است که درحال  عملى  شدن  مى  باشند ودرنتىجه آن کشور ما گواه پىشرفت هاى زىاد اقتصادى خواهد بود ودرنتىجه آن مانع صعود قىمت ها خواهدگردىد.

همچنان بندر  چا بهار  که به بهره بردارى سپرده شد، نخستىن محموله گندم ازکشورهندازطرىق اىن  بندر داخل افغانستان گردىد امىد است که براى فعالىت هاى  اقتصادى وتجارى زمىنه خوبى رافراهم  سازد.

                   مىرمسجدى  عزىزى


نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha