صفحه اصلی | hiwad | مرکه | ۲۶۰۰ قاچاقبر مواد مخدر دستگىر شده اند

۲۶۰۰ قاچاقبر مواد مخدر دستگىر شده اند

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
۲۶۰۰ قاچاقبر مواد مخدر  دستگىر شده اند

نا امنى ها از جمله عوامل اصلى افزاىش كشت كوكنار در كشور ما بوده بخصوص در ولاىات دور دست كشورما كشت مىگردد. با وجود سعى و تلاش دولت براى محو كشت كوكنار كشتزار هاى كوكنار روز بروز افزاىش مى ىابد ستراتىژى ها و پالىسى ها براى مبارزه با مواد مخدر ساخته شده، اما باز هم مىزان كشت كوكنار افزاىش ىافته است. ارقام و احصائىه هاى كه در مورد كشت كوكنار منتشر شده نشان مىدهد كه كشت اىن بته خطرناك افزاىش ىافته است. اىنكه مشكل در چه است؟

محترم محمد حنىف دانشىار سخنگو و رىىس اطلاعات و ارتباط عامه وزارت مبارزه علىه مواد مخدر به خبرنگار روزنامه هىواد چنىن گفت: در سال 2017 مىلادى مطابق به 1396 شمسى متاسفانه نظر به عوامل متعدد كشت كوكنار و تولىد مواد مخدر افزاىش ىافته و 63 در صد كشت كوكنار در افغانستان و همىنگونه 87 در صد تولىد مواد مخدر در سطح بزرگ، دو عوامل عمده در گسترش مواد مخدر بوده، كه ىكى آن عوامل منطقوى و بىن المللى است .

وى افزود: كشت وتولىد كوكنار در افغانستان صورت مىگىرد. تقاضاى داخلى بسىار ناچىز است. با وجودىكه معتادىن قابل ملاحظه در افغانستان دارىم ، اما به تناسب تولىد مواد مخدر در افغانستان تقاضاى داخلى در داخل افغانستان بسىار ناچىز است . اىنكه اىن مواد از كدام مسىر به ماركىت اصلى مىرسد خىلى مهم است . متاسفانه كشور هاى منطقه راه هاى امن انتقال مواد مخدر افغانستان است .كشور هاى متقاضى هم سال به سال تقاضاى شان به مواد مخدر بىشتر مىشود. اىن ىك مشكل بسىار عمده است. اگر كشورهاى منطقه و كشور هاى متقاضى حد اقل به تعهدات جهانى پابند باشند و كشور هاى متقاضى تقاضاى خود را پائىن بىاورند و بر اساس مىكانىزم هاى مشخص جلو كشور هاى منطقه و ترانزىت مواد مخدر را بگىرند خود به خود مشكل مواد مخدر در افغانستان از بىن مىرود.

بعد دوم عوامل ملى است ،كه متاسفانه عوامل مختلف دارد كه در راس آن مشكل نا امنى قرار دارد.
نا امنى هم ارتباط به مواد مخدر داشته و تبلىغ كننده تورىزم است. مافىاو شبكه هاى جهانى مواد مخدر در تباهى افغانستان نقش اساسى دارد باىد گفت كه كشت كوكنار در ساحات نا امن دور دست و دور از دسترس حكومت صورت مىگىرد. كار وبار مواد مخدر براى قاچاقچىان وجود دارد كه ىك فرصت خوب براىشان بوده و در عىن زمان عاىد، تسهىلات و امكانات رابراى
ترورىزم فراهم مىسازد ، كه ىك مشكل بزرگ به سطح ملى است، عوامل دىگرى هم در عرصه مواد مخدر دخىل است ، كه متاسفانه كمك    هاى جهانى سال به سال در عرصه مواد مخدر در افغانستان كاهش ىافته كه به تناسب عاىد جهانى مواد مخدر افغانستان سالانه 68 الى 76 مىلىارد دالر مىشود كه به تناسب امكانات موجود متاسفانه ناچىز است، از اىن جهت ما در بعد ملى و هم در بعد منطقوى تلاش نموده اىم و هم تعهدات كشور هاى ذىدخل را در عرصه مبارزه با مواد مخدر  و هم در جلوگىرى از اعتىاد و كاهش تقاضاى كشور هاى جهان بحىث ماركىت و هم درخصوص كمك هاى بىن المللى در داخل افغانستان باىد داشته باشىم. عوامل دىگرى كه وجود دارد مردم افغانستان متاسفانه فرصت نگهدارى محصولات و ماركىت را ندارد و همىنطور مشكل فصلى هم دارند . در صورتىكه محصولات شان به وقت و زمان آن فروخته شد عاىدات بدست آورده مىتوانند در غىر آن قىمت خود را از دست مىدهد گاهگاهى ماركىت درست مطالعه نمىشود محصولات قانونى شان ماركىت ندارد و به مشكلات مواجه مىگردند. تخم هاى اصلاح شده هم وارد افغانستان گردىده اما با آن هم مواد مخدر تولىد گردىده افزاىش هم ىافته است علاوه بر آن كمترىن پروسس در داخل افغانستان در ساحات مرزى و در مناطق دور دست صورت مىگىرد اما بىشترىن پروسس در كشور هاى منطقه صورت مىگىرد اىن هم عواملى است كه باعث مشكل مواد مخدر در افغانستان گردىده است. محترم دانشىار تصرىح نمود : جلو اىن مشكل مواد مخدر را بايد بگىرىم قابل تذكر است كه ما تدابىرى را روى دست گرفتىم در رآس تغىىر قانون است كه خوشبختانه طى مراحل گردىده و در مرحله توشىح قرار دارد. امىد وار هستم توشىح و نافذ گردد. تغىىر اىن قانون بر گرفته از واقعىت هاى جامعه افغانستان است و با استفاده از تجربه چند سال گذشته حكومت افغانستان در مبارزه با مواد مخدر آنرا در نظر گرفته است.  باىد گفت كه بعد بىن المللى و منطقوى نقش خود را دارد. در  ساىه اىن قانون مىكانىزم ستراتىژى و پالىسى هاى دىگر شامل برنامه هاى دىگر ما مىشود تغىىرات جدى وارد خواهد شد پلان عملى ملى كه ما داشتىم هم در حال مرور است ، در حال حاضر منابع اصلى را مورد هدف قرار دادىم و از هلمند آغاز نمودىم. چندى قبل هشت مركز پروسس و جمع آورى مواد مخدر بسىار بزرگ را مورد هدف قرار دادىم كه نتىجه بسىار خوب داشت و فعلاًهم عملىات ماجرىان دارد. علاوه برآن كه ما در ماه نهم سال قرار دارىم بىش از 2600 تن قاچاقبران مواد مخدر را دستگىر نمودىم ، كه ىكى از دستاورد هاى بى نظىر در سطح منطقه است. در حىن زمان در انكشاف خصوصى بدىل با هماهنگى سكتور هاى وزارت زراعت و انكشاف دهات ما برنامه هاى بسىار خوب دارىم ، اما بسنده نىست در داخل افغانستان سبز خانه ها، مرغ دارى ها، چوچه كشى ، انكشاف باغدارى، پروسس شىر و جمع آورى شىر از چند سال به اىن طرف جرىان داشته و گسترش هم پىدا نموده است محترم دانشىار در رابطه به اىنكه چند ولاىت كشور از كشت كوكنار عارى شده است؟ چنىن گفت :- متاسفانه سال گذشته ما در 21 ولاىت كشت كوكنار داشتىم ،كه امسال سه ولاىت دىگر هم افزاىش ىافته است و به 24 ولاىت رسىده است و ده ولاىت عارى از كشت كوكنار دارىم كه عبارت اند از ولاىات مىدان وردگ،لوگر، پكتىا، پكتىكا ،خوست ،پروان ،پنجشىر ،بامىان و پروان  اىنكه ما مىگوىىم در 24 ولاىت كشت كوكنار صورت مىگىرد به اىن معنى نىست كه در تمام ساحات اىن ولاىات كشت مىشود ، بلكه در ىك گوشه ىى از  ولسوالى آن كشت مىشود.

سوال برنامه اجرآات خوب تان در مورد ولاىاتى كه از كشت كوكنار پاك شده اند چطور پىش مىرود؟

جواب: برنامه اجراات خوب ما در سال گذشته ختم شد اىن پروسه به حماىت مالى اىالات متحده امرىكا آغاز شده  بود و برنامه انكشافى خىلى خوبى بود كه خاتمه ىافت.ىك تعداد از پروژه هاى ما كه نا تكمىل است تكمىل خواهد شد

سوال: كمك هاى كشور هاى امرىكا و انگلستان با وزرات مبارزه علىه مواد مخدر چطور است ؟

جواب: انگلستان از مدت پنج سال به اىنسو با وزارت مبارزه علىه مواد مخدر هىچنوع حماىت مالى و تخنىكى ندارد. در سابق كمك هاى موثر خوبى داشت و ىكى از همكاران خوب ما بود ، اما متاسفانه كمك هاى اىالات متحده هم كاهش ىافته است در خصوص تداوى معتادىن در سالجارى 50 درصدكمك هاى اىالات متحده امرىكا كاهش ىافته است. برنامه تقدىر از اجرآات خوب به حماىت مالى امرىكا بود كه ختم شد 20 مىلىون دالر در بخش انكشاف بدىل دارىم و به هماهنگى ىونت صحى برنامه هاى دىزاىن نشده در حال تطبىق است

سوال:- اىن وزارت بخاطر محو كشت كوكنار چه پلان دارد؟

جواب: چهار ستون اساسى در مبارزه با مواد مخدر دارىم، ىكى آن تنفىذ قانون است كه درىن خصوص تغىىرات عمده را در قانون بوجود آوردىم و هم فعلاً جرىان دارد كه به منظور هدف قرار دادن مراكز بزرگ مواد مخدر است پروسه جمع آورى و دستگىرى بسىار بالا رفته است. در حىن زمان مىخواهىم دهاقىن و زمىن داران را نىز تحت پىگرد قرار بدهىم براى انجام اىن كار از ننگرهار شروع نمودىم. ىك تعداد از دهاقىن دوباره به كشت كوكنار دست زده بودند ، كه به ابتكار والى ننگرهار به ولسوال ها هداىت داده شده و آنها متخلفىن را جلب نموده و به ضمانت بزرگان اقوام رها گردىده و تعهد نمودند كه دىگركوكنار كشت نمىكنند. آگاهى عامه و تلاش براى مشاركت خود مردم ىكى از برنامه هاى مهم ماست ، وزارت حج و اوقاف ،شوراى عالى علما، وزارت معارف ، وزارت احىا و انكشاف دهات و در تمام قرا و قصبات از طرىق شورا هاى محلى  با مردم كار مىكنىم و از طرىق رسانه ها ،جامعه مدنى ،مكاتب و مساجد كار به شدت جرىان دارد. حتى نماىش هاى بسىار از طرف تىاتر در ولاىات مختلف اجرا مىشود. اضرار مواد مخدر عملاً متوجه مردم ما قرا دارد علاوه از اىن روى همكارى هاى منطقه ىى كه هم جلب كمك ها است و هم مسئولىت پذىرى كشور هاى منطقه و جهان است ىك ستراتىژى طرح كردىم پىش نوىس آن را آماده ساختىم كارشناسان ارشد كشور هاى منطقه را دعوت نمودىم، بحث صورت گرفت و نظرىات شان گرفته شد. امىد وار هستىم به زود ترىن فرصت به سطح مسولىن كشور ها اىن ستراتىژى امضا شود و روى پلان هاى عملىاتى آن كار نماىىم كه نقش موثر خود را خواهد داشت و در خصوص كاهش تقاضا تداوى معتادىن و جلوگىرى از اعتىاد بسىار مهم است

وى افزود: دو برنامه مهم دىگرى هم در رابطه به مواد مخدر دارىم كه به آن ها  اولوىت داده شده است و جلوگىرى ووقاىه آن از طرىق مكاتب ،مساجد و آگاهى عامه كه بىشتر آمار اعتىاد بلند نرود و همىنطور برنامه هاى متعدد دىگرى هم دارىم و روى افزاىش ظرفىت تداوى معتادىن كار جرىان دارد كه خوشبختانه سال به سال ظرفىت تداوى بلند خواهد رفت               آصفه((سعادت))

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha