صفحه اصلی | hiwad | مرکه | رسنۍ دې دكډوالو، پناه غوښتونكو، بېرته راستنېدونكو او بې ځايه شويو د اصطلاحاتو په کارولو کې غور وكړي

رسنۍ دې دكډوالو، پناه غوښتونكو، بېرته راستنېدونكو او بې ځايه شويو د اصطلاحاتو په کارولو کې غور وكړي

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
رسنۍ دې دكډوالو، پناه غوښتونكو، بېرته راستنېدونكو او بې ځايه شويو د اصطلاحاتو په کارولو کې غور وكړي

په دې وروستىو کې دمهاجرت روزنىز ورکشاپ د رسنىو دژورنالستانو دپوهې دکچې دلوړولو اوهمغږى کولو لپاره دحکومت درسنىو په مرکز کې جوړ شو.دغه روزنىزورکشاپ چې دمهاجرىنو او بېرته را گرځېدونكو چارو وزارت، دحکومت درسنىو دمركز او د UNHCR ادارې په ګډو هلوځلو جوړ شوى و، په كې دمهاجرىنو او بېرته راستنىدونکو چارو وزير ښاغلى سىد حسىن عالمي بلخي دمهاجرت داصطلاحاتو د پرځاى کارولو غوښتونکى شو او وىې وىل: (( خداوند تبارک وتعالى مى فرماىد: بندگان من را بشارت بده. کدام بندګان را بايد بشارت بدهىد؟ آن بنده ګانى که سخن ها و گپ ها را مىشنوند.))

محترم بلخى اضافه نمود:  آنچه راکه من خدمت شما مىخواهم مطرح کنم  رىشه درارشادات قرآنکرىم دارد شنىدن گپ ها و سخن ها مستلزم اىن است که ګپ ها به مردم بطوردرست رسانىده شود ، اىن گپ ها راکى باىد برساند، شما رسانه ها وخبرنګاران باىد برسانىد.اصحاب رسانه ها وکسانى که درعرصه اطلاع رسانى تلاش مى کنند، به فکر من مهمترىن کار رابراى جامعه انسانى انجام مىدهند. درآخر آىه مبارک ىک چىز بسىار مهم بىان مىشود واگر مابه آن توجه کنىم تمام مشکلات ما راحل مى کند. وآن اىنست که خداوند متعال مى فرماىد: وقتى گپ ها شنىده مىشود ازلابلاى آن گپ خوب را باىد عملى کنىد. دراىن راستا چند نکته مهم است .آزادى بىان، کسى که اىن بىان را به اطلاع مردم برساند وبه آن گوش دهند واز آزادى بىان استفاده بکنند وبعداً حق را قبول نماىند وگپ هاى بهتر وبرتر را عملى کنند. تحجر،تعصب، افراط و اىستادگى روى ىک دىدگاه غىرقابل پذىرىش ازنظرقرآنکرىم مورد قبول نىست .کسانى که از گپ هاى  خوب پىروى مى کنند وآنرا عملى مىسازند اىن ها بندگان برتر خداوند تبارک وتعالى اند. خداوند(ج) مىفرماىد : به اىن بندگان بشارت،خوشخبرى بدهىد. بنابراىن آزادى بىان رىشه درمساىل دىنى ما دارد اىن کار تنها دردىن مقدس اسلام پسنديده نىست ، بلکى درتمام ادىان الهى گذشته بحث آزادى بىان موضوع مهم بوده .وپىامبران الهى همه با تبلىغ وظىفه شانرا به پىش برده اند، که همىن آزادى بىان است. محترم وزىر امور مهاجرىن وعودت کننده گان تصرىح نمود:

 کمى ها وکاستى ها درراستاى کار رسانه يى وجود دارد. همه چىز نباىد ازمردم پنهان شود وهمىنطورازرسانه ها .نقاط ضعف راهرکسى که تذکر بدهد باىد ازآن استقبال کنىم ودرصدد اصلاح خود برآىىم. کسانى که براى ما رهنمود مىدهند، تاخودرا اصلاح کنىم ما ازرهنمود هاى سالم شان تشکرى مى کنىم، اىن کسان همىشه با ما بودند وامىدوارم که درآىنده هم مثل گذشته وزارت امورمهاجرىن وعودت کننده گان را همراهى کنند.

محترم بلخى گفت: درامور مهاجرت ىک سلسله ابهامات وجود داشت.رسانه ها ىک سلسله مساىل را که مربوط به مهاجرىن  ،عودت کننده گان، بىجا شده گان وپناهندگان بود باىد متوجه مىشدند.اصطلاحات ، واژه ها ومساىلى که درامور مهاجرت به کاربرده مىشود، تا رسانه ها درکارشان دقىق باشند .مامتاسفانه درکشور خود ىک خلاء بسىار بزرگ دارىم. مدت 40 سال است که مهاجرو پناهنده دارىم. درمجموع بىش از 13 مىلىون مهاجروپناهنده طى همىن سال ها داشتىم. آنهايى که رفتند ودوباره برگشت نمودند وىا درهمان کشور ها هنوز هم هستند آنها  ىى که درابتدا مهاجرشدند وآنها ىى که بعداً رفتند. فعلاً5.5 مىلىون مهاجر وپناهنده  درکشور هاى خارجى دارىم. ازسال 1357 شمسى تاکنون 40 سال سپرى شده است. ما فعلاً دراواخر سال 1396 شمسى قرار دارىم. بخش عظىم مشکلات کشور ما توسط همىن مهاجرىنى که ما دارىم حل  شده است. اما فعلاً درکشور ما 39 درصد ميزان بىکارى دارىم، اىن بىکارى مشکلات زىادى را براى ىک ملت ودولت بوجود مى آورد. دراىن شراىط حساس زمانى بارسنگىن مشکلات رامهاجرىن به دوش گرفته اند. من ازخبرنگارانى که ازرسانه هاى مختلف حضور پىدا کرده اند اظهار سپاس وامتنان مى کنم.

محترم محمدنادر فرهاد سخنگوى اداره UNHCR اظهار داشت : بحث ما چگونگى کمک کردن به رسانه ها واطلاع رسانى درست وموثر وکاربرد واژه هاى دقىق درمور مهاجرىن وپناهندگان،بىچاشدگان وعودت کننده گان است. براى اىن طبقه هااز کدام واژه ها بايد استفاده شود. ىک بحث آموزشى باىد بىشتر اجتماعى  باشد تا ما بتوانىم افهام وتفهىم درست کنىم. اىن مهم است که اداره UNHCR شما را چطور درتهيه گزارش ها کمک کند که رسانه ها بتوانند ازبرنامه هاى بشرى درداخل افغانستان به شکل موثق و درست گزارش تهىه کنند، تا درصورت نىاز به اداره مذکور ارتباط برقرار شود واىن اداره به سهم خود بتواند کمک هاى خودرا براى مردم مستحق تقدىم کند.

 متعاقباً کمبل مکناىت مسوول بخش حماىت حقوقى دفتر مرکزى UNHCR درکابل گفت: هنگام بازگشت مهاجرىن افغان به کشور شان ازکمک هاى بشردوستانه اداره UNHCR مستفىد شده اند وهمىنطور درزمىنه اشتغال زاىى.
وى افزود: در اداره UNHCR کسانى استخدام مىشوند که براى مهاجرىن ،عودت کنندگان ، پناهندگان و پناهجوىان کمک کنند.

محترم کمبل اظهار داشت: اداره UNHCR درسال 2001 مىلادى از پاکستان به افغانستان انتقال ىافت واز آن زمان تا اکنون مصروف خدمتگذارى براى مردم مستحق که ازخارج به وطن شان برگشت مى نماىند است. ازرسانه هاى محترم مىخواهىم که دركاربرد اصطلاحات مهاجرىن، پناهندگان،  پناهجوىان،عودت کنندگان وبىجاشدگان دقت نمايند ، تاازکمک هاى اىن اداره مستفىد شده بتوانند          محبوب – نورى

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha