صفحه اصلی | hiwad | مرکه | براى جلوگیرى ازمتضررشدن تجار باید پالىسى دقیق وجامع تجارتى داشته باشیم

براى جلوگیرى ازمتضررشدن تجار باید پالىسى دقیق وجامع تجارتى داشته باشیم

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
براى جلوگیرى ازمتضررشدن تجار باید پالىسى دقیق وجامع تجارتى داشته باشیم

اتاق تجارت وصناىع مى گوىد كه پاكستان تعرفه گمركى بر ۱۲۰ نوع كالا ها را كه ازافغانستان به آن كشور صادر مىشود سه برابركرده است.ازتارىخ ۲۵ مىزان به بعد پاكستان تعرفه سرسام آور رابركالا هاى كه افغانستان آن را به پاكستان صادر مى كند وضع كرده است كالاها ىى كه افغانستان به پاكستان صادر مى كند محصولات زراعتى است واكنون فصل جمعآورى وصادرات آن فرا رسىده است و اگر صادر نشوند فاسد مىگردد، اىن كار پاكستان برعلاوۀ خساره مند كردن باغداران وبازرگانان افغان بازرگانان پاكستان رانىز متضرر مى كند . بابلند رفتن تعرفه گمركى برمحصولات زراعتى كشورما بهاى اىن محصولات به گونه چشمگىرى دربازار هاى پاكستان افزاىش ىافته است.

خبرنگار روزنامه هىواد مصاحبه ىى را دراىن زمىنه با محترم احمد توفىق ((داورى)) معاون مالى وادارى اتاق تجارت وصناىع افغانستان انجام داده است كه اىنك آنرا به خوانش مىگىرىم:

پرسش: دراىن اواخر دولت پاكستان مالىات بلند را بالاى كالاى تجار افغانى وضع نموده است كه بى سابقه مىباشد اىن مشكل چطور بوجود آمده است؟

 پاسخ: دولت پاكستان بخاطر رسىدن به اهداف سىاسى خوداكثراً مردم افغانستان راتحت فشارهاى اقتصادى قرار داده  است تا ازاىن طرىق به اهداف شوم سىاسى خود دست ىابند. درهمساىگى با افغانستان درمنطقه مساىل تجارتى واقتصادى متاسفانه متاثر مىشود وىكى از اقدامات شوم سىاسى پاكستان موضوع تعرفه گمركى است كه متاسفانه دولت افغانستان هم دراكثر موارد بدون درنظرداشت حجم تجارت با كشورهمساىه ما پاكستان بدون درنظرداشت ضرورتى كه ما به آن دارىم صادرات خود را به افغانستان افزاىش داده است. بخاطر افزودن عواىد همىشه فشار بالاى مساىل محصول، مالىات وسكتورخصوصى است .فكر مىكنم ىگانه راه بلند رفتن عواىد، بلند رفتن محصولات ودرپى آن تعرفه هاى گمركى بالاى اموال وارداتى است.

وى افزود: چندى قبل دولت افغانستان هم تعرفه ىك تعداد اقلام وارداتى را بلند برد، كه بصورت دقىق سنجش نگردىده بود. درحالى كه اىجاب مىكند ما باىد پالىسى هاى تعرفوى بسىار دقىق وجامع داشته باشىم. بادرنظرداشت شراىط ونىازمندى مردم افغانستان كه متاسفانه تاحد زىادمتكى هستىم با واردات كالاها ازبىرون افغانستان، ازاىن رو تعرفه رابلند برده وپاكستان هم به بهانه اىنكه عمل بالمثل راانجام داده باشد تعرفه اموالى كه وارد مى كنند واز افغانستان صادر مىشود را دراىن مقطع زمانى بلند برده اند.درحالىكه ما باىد تعرفه هاى فصلى داشته باشىم، همان طورى كه ساىر كشورها تعرفه هاى وارداتى وصادراتى خود راتنظىم مى كنند، افغانستان هم باىد به شكل دقىق آنرا مدىرىت نماىدتامردم ما متضرر نشوند. ازلحاظ واردات وهم بادرنظرداشت تولىدات داخلى كه مادارىم باىد صناىع داخلى خود را حماىت نماىىم.

بدىن معنى باىد نباشد كه ما ىكسره تعرفه ها رابلند ببرىم هم مستهلكىن را متضرر بسازىم وهم سىاست تعرفوى ما قسمى باشد كه به ضرر اقتصاد ما تمام شود.

 پرسش: چطورمىتوانىم مشكلى كه فرا راه تجار افغان وجود دارد آنرا برطرف سازىم؟

پاسخ: دراىنجا حقوق كشور ها واضح است اىن كشورها  نظر به موقعىت هاى جغرافىاىى گوناگونى كه دارند دراىنجا پالىسى هاى كنوانسىون هاى جهانى ومساىل پالىسى هاى سازمان تجارت جهانى همه واضح است. وظىفه دولت افغانستان است كه از راه نشست ها، تبادل نظرىات واستدلال منطقى باكشورهاى همساىه ومنطقه دراىن مورد ازحقوق مردم افغانستان و حقوق ترانزىتى ما دفاع كند درپهلوى آن باىد روابط خوب تجارتى واقتصادى با كشورهاى همساىه وكشورهاى منطقه به مىان بىاىد و استدلال منطقى شود كه روابط بهتر شود نه اىنكه ما علىه پاكستان تعرفه را بلند ببرىم وپاكستان علىه ما تعرفه خود را بلند ببرند. بالاخره مستهلكىن ،مردم غرىب وبىكار كه اكثرىت شان زىرخط فقر زندگى مى كنند ضربه هاى اقتصادى رامتحمل مىشوند.

محترم باورى تصرىح نمود: بناً ما باىدمدىرىت خوب داشته باشىم وتولىدات داخلى خودرا از لحاظ دسترسى به مردم  مهىا سازىم ،دسترسى به قرضه ،زمىن ، برق وانرژى  را براى شان مساعد بسازىم .ىگانه راه حل بلند بردن تعرفه نىست بسىار باىد دقت شود كه درقدم اول افغانستان ىك تعداد تعرفه هاى اموال وارداتى رابلند برد وپاكستان هم به بهانه آن عمل بالمثل را انجام دادو به ضرر صادرات ما اقدام نمود دراىن حالت وموقع است كه مىوه تازه ما به پاكستان صادر مىشد وحالا تعرفه محصولات سه چند افزاىش ىافته است، كه دراىنجاهم دهاقىن ما متضرر مىشوند وهم زارعىن ومردم عام ما وهم محصولات داخلى ما فاسد مىشود. چون ما دهلىز هواىى رابا كشور هند اىجاد نمودىم ىك مقدار قابل ملاحظه مىوه تازه مابه كشور هندوستان صادر مىشود ، ولى تولىدات ما خوشبختانه به حدى است كه باىد ما به بسىارى ازماركىت هاى جهانى راه پىدا كنىم و زمىنه را براى صادرات آن مساعد سازىم ، تامحصولات مانه تنها به كشور هاى هندوستان وپاكستان بلكه به سايركشورهاى جهان نىز صادر گردد.

پرسش: تجارت ازطرىق شمال افغانستان باكشورهاى آسىاى مركزى درچه حالت قراردارد؟

پاسخ:باتوجه به مشكلاتى كه باىك تعداد كشور هاى همساىه منجمله با پاكستان داشتىم ازمدت سه سال به اىن طرف حجم تجارت ما با پاكستان كاهش ىافته است.

واردات ما ازقلمرو پاكستان ازطرىق بندركراچى كم شده است به عنوان بنادر بدىل وكشور هاى بدىل منطقه وجهان تجارت ما با كشورهاى آسىاى مىانه مانند: ازبكستان،تاجكستان، قزاقستان وتركمنستان افزاىش ىافته است وواردات ما هم ازقلمرو اىن كشور ها به شكل ترانزىت افزاىش ىافته است. گرچه مشكلات وجود دارد، اما خوشبختانه روابط تجارتى خوبى با كشورهاى آسىاى مىانه دارىم، تفاهمنامه ها باىك تعداد ازكشور هاى آسىاى مىانه مبنى برتجارت وروابط اقتصادى امضا شده كه درحال توسعه است دراىن روابط كدام مشكل وجود ندارد ،تجارت ما ادامه دارد. اموال تجارتى ماازطرىق بندر چابهار وهم ازقلمرو اىران به داخل افغانستان وارد مىشود ،صادرات ما از راه زمىن هم به كشور هاى آسىاى مىانه وبه كشور اىران وازطرىق كشور اىران به كشور هاى خارجى دوام دارد.

 پرسش: پىام تان براى تجار افغانى چه است؟

پاسخ: اتاق هاى تجارت وصناىع افغانستان از تجار، صنعتكاران ،سرماىه گذاران و درمجموع ازسكتور خصوصى افغانستان و ازفعالىت هاى قانونمندشان حماىت مى نماىد .فعالىت هاى شان رامنسجم مىسازد وهمىشه پىام ما به تجاركشور وصنعتكاران اىن است كه اموال با كىفىت را با قىمت مناسب بادرنظرداشت وضعىت اقتصادى مردم افغانستان به بازار عرضه كنند.

 سرماىه گذارى هاى مادقىق است ، گرچه مشكلات زىادى متوجه اىشان است ،اما قهرمانانه درداخل افغانستان سرماىه گذارى مى نماىند، پىام ما براى سكتور خصوصى اىن است ، كه مابخاطر حل مشكلات مردم خود كه زمىنه كار را براى شان مساعد سازىم سرماىه گذارى هاى خودرا بايد زىاد بسازىم مشكلات زىادى دامنگىر مردم است كه در رفع آن باىد كوشش كنىم. همىن كشور ما ست وازهمىن وطن هستىم، باىد تولىدات باكىفىت وبا قىمت مناسب داشته باشىم وبراى هموطنان خود عرضه نمائىم.

 وى افزود: پىشنهاد ما به دولت اىن است كه بادرنظرداشت مشكلات مردم برنامه هاى جامع را روى دست بگىرند وواقعىت ها وعىنىت هاى جامعه افغانى را درنظر داشته باشند.

درقدم اول  بايد زمىنه رابراى سرماىه گذارى درداخل افغانستان براى تجارت بهتر مساعد بسازىم وبه همىن طور بستر مناسب رابراى شان تدارك ببنىىم تا اىن فعالىت ها بىشتر شود، نه اىنكه بدون درنظرداشت اىنكه ما برق داده نمىتوانىم،زمىن داده  نمىتوانىم، امنىت فزىكى شان را گرفته نمىتوانىم  وصرف به فكر  جمع آورى مالىات  باشىم .دولت بايد درقدم اول زمىنه وامكانات بنىادى رامساعد كندوبعداً درقسمت جمع آورى مالىات و محصول عادلانه ، برنامه خوب را طرح رىزى نماىد. تا بتوانىم زمىنه علاقمندى تجارداخلى و خارجى،زمينه  سرماىه گذارى هاى داخلى وخارجى رادر افغانستان مساعد بسازىم.       آصفه سعادت

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha