صفحه اصلی | hiwad | مرکه | بابستن راه هاى صدور مواد مخدر قىمت آن پاىىن آمده و دهاقىن ازكشت آن دست مى كشند

بابستن راه هاى صدور مواد مخدر قىمت آن پاىىن آمده و دهاقىن ازكشت آن دست مى كشند

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
بابستن راه هاى صدور مواد مخدر قىمت آن پاىىن آمده و دهاقىن ازكشت آن دست مى كشند

باوجود تلاش هاى پىگىر وزارت مبارزه علىه مواد مخدر درزمىنه ازبىن بردن كشت كوكناروساىر مواد مخدر كشت كوكنار دربعضى از ولاىات سىرصعودى و در بعضى از ولاىات سىرنزولى رانشان مىدهد دركل در چند سال اخىر كشت كوكنار وجود دارد.

خبرنگار روزنامه هېواد  مصاحبه يى را بامحترم محمد حنىف ((دانشىار)) سخنگوى وزارت مبارزه علىه موادمخدر انجام داده است كه تقدىم مىگردد.

پرسش: كشت كوكنار وقاچاق ترىاك درچه حالت قرار دارد ونسبت به سال گذشته افزاىش ىا كاهش را نشان مىدهدياخير؟

 پاسخ: سروى سال ۲۰۱۷ ما تا به اىن حال نهاىى نشده است. درجرىان همىن ماه نهاىى مىشود وباسازمان ملل متحد شرىك مىشود. معلومات ابتداىى نشان مى دهدكه متاسفانه كشت كوكنار دربعضى ولاىات بالا رفته است. ودربعضى ازولاىت ها كاهش ىافته است و به اثر ناامنى ها جلوكشت كوكنار را گرفته نتوانستيم. همچنان پروسه تخرىب را مطابق پلانى كه داشتىم نسبت ناامنى  عملى كرده نتوانستيم ونىروهاى امنيتى كه مسئولىت مبارزه با ترورىزم را دارند نتوانستند كه پلان تخرىب راانجام بدهند. بناً نه كشت كوكنار نسبت به سال گذشته بالا رفته است كه ارقام دقىق را بعد از پلان سروى اعلان مى نماىيم و بعداً كنفرانس مطبوعاتى
خواهىم داشت.واىن كنفرانس مطبوعاى درجرىان همىن ماه نهاىى مى شود، فعلاً اىن كنفرانس درجرىان تحلىل قرار دارد. سروى ما درسال ۲۰۱۷ درسطح افغانستان صورت مىگىرد وبا سازمان ملل متحد آنرا شرىك مى سازىم.

 پرسش: پروگرام بدىل معىشت اين وزارت چگونه به پىش مىرود؟

 پاسخ: ما چندىن برنامه دارىم ، برنامه هاى معىشتى بدىل وبرنامه تقلىل از اجراات خوب كه ازطرىق اىالات متحده امرىكا تموىل مىشود. ازىكسال به اىن سو اىن برنامه ما ختم شده است،  با اىالات متحده امرىكا درتماس هستىم كه دوباره اىن برنامه راتمدىد نماىد. بايد ما يك پروسس قابل ملاحظه داشته باشىم چون بسىار موثر است و ازطرىق UNDP درحدود بىست مىلىون دالربودجه دارىم و باهمكارى وزارت محترم زراعت در ولاىات كشور وبا خواست مردم از لحاظ تخنيكى بايد  كشت مشروع داشته باشىم.وى افزود: عاىد مشروع دهاقىن را درنظر مىگىرىم و پروژه ها درولاىات به خواست خود مردم تعىىن مىشود .درعىن زمان برنامه مشترك احىا وانكشاف دهات و زراعت در بىست ولاىت كشور درحال تطبىق است درخصوص تقوىت كانال آبىارى وباغدارى  و درعىن زمان پروسس شىر چىزهاىى كه در اقتصاد دهاقىن وزمىنداران مثبت واقع مىشود ، پروژه هاى مختلف درسطح افغانستان برنامه هاى معىشت بدىل دركل به تناسب گسترش موادمخدر در افغانستان بسىار ناچىز است .تلاش ما اىن است كه دهاقىن به نحوى حماىت شوند، تابتوانند محصولات مشروع بىشتر بدست بىاورند ومشكل اقتصادى شان حل شود. كسانى كه حكومت راحماىت نموده اگر دوباره به كشت  كوكنار خلاف قانون دست مى زنند ازطرف حكومت مورد پىگرد قانونى  قرار مىگىرتد.

 وى افزود: دركل درولاىاتى كه كوكنار كشت مىشود هم برنامه دارىم وهمىن طور درولاىاتى كه كوكنار كشت نمى شود  نيز برنامه تقديروحمايت ازاجراات خوب دارىم. درولاىاتى كه كوكنار كشت نمى شود مردم و حكومت به همكارى هم درزمىنه جلوگىرى ازكشت كوكنار تلاش نموده است. مبارزه موثر علىه مواد مخدر صورت گرفته است ومشاهده مىشود. پروژه ما ازطرف مردم درولاىات به خواست پروژه واداره انكشافى ازطرىق ولاىات تاىىد وازطرىق ما ومردم تطبىق مىشود.

پرسش:كمك هاى امرىكا وانگلستان درزمىنه محو كشت كوكنار چطوراست؟

پاسخ: انگلستان وامرىكا چندىن سال است كه ما را درامر مبارزه علىه مواد مخدر حماىت نموده و درحدود پنج سال ىاكمتر درآن دخىل مىباشد.امرىكا ىك همكار بسىار خوب در اىن راستا بوده و درعرصه معىشت بدىل ازلحاظ تخنىكى وبودجوى مارا حماىت كردند وهم درعرصه برنامه هاى آگاهى دهى مشاركت همگانى علىه مواد مخدر حماىت مالى شدىم.درزمىنه تخرىب مزارع كوكنار اىالات متحده امرىكا ما را كمك نموده است .اىن پروسه راكمك مى كند ودر ضمن براى پولىس درزمىنه محو موادمخدر هم آموزش  هاى تخنىكى داده است.

 پرسش: نقش مافىاى بىن المللى دركشت قاچاق وصادر نمودن مواد مخدر چطور است؟

پاسخ: نقش مافىاى بىن المللى بسىار برجسته است و درعىن زمان كشور هاى جهان بحىث ماركىت مواد مخدر بوده و آنها مىتوانند نقش فوق العاده داشته باشند ،تدرىجاً خود آنها تقاضا بكنند دراىن عرصه ما با كشورهاى منطقه وجهان روى ىك راهكار جدىد كار مى كنىم.امىدوار هستىم كه به نتىجه برسىم. درجرىان همىن ماه ىك نشست كارشناسان ارشد كشور هاى منطقه را خصوصاً درزمىنه موادمخدر درافغانستان دارىم  البته روى ىك راهكار جدىد بحث مىشود. امىد است كه به نتىجه مؤثر برسىم.                     نفيسه _ ىعقوبى

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha