صفحه اصلی | hiwad | مرکه | محترمه سعىده مژگان مصطفوى: به منظور رشد صنعت تورىزم تلاش هاى بىشتر خواهىم كرد

محترمه سعىده مژگان مصطفوى: به منظور رشد صنعت تورىزم تلاش هاى بىشتر خواهىم كرد

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
محترمه سعىده مژگان مصطفوى: به منظور رشد صنعت تورىزم تلاش هاى بىشتر خواهىم كرد

پنجم مىزان مطابق ۲۷ سپتامبر روز جهانى تورىزم است و همه ساله اىن روز تجلىل مىگردد هدف از گرامىداشت ازچنىن روزى بالا بردن سطح آگاهى درمورد نقش گردشگرى درجامعه جهانى ونشان دادن چگونگى تاثىر گردشگرى بر ارزش هاى اجتماعى، فرهنگى، سىاسى واقتصادى درسراسر جهان است دررابطه به اىنكه وزارت اطلاعات وفرهنگ به مناسبت گرامىداشت از روز جهانى تورىزم چه برنامه ها وفعالىت ها راانجام داده است؟ محترمه پوهنىار سعىده مژگان مصطفوى معىىن مالى ادارى و تورىزم وزارت اطلاعات وفرهنگ طى ىك مصاحبه مختصر به خبرنگارروزنامه هېواد چنىن گفتند:

 درقدم نخست ما ىك پلان تدابىرى  براى هفته تورىزم آماده ساختىم ، كه در هر روز اىن هفته به مناسبت روز جهانى تورىزم برنامه هاى خاصى داشته باشىم همچنان مانشست هاىى را با شركت هاى تورىستى وسىاحتى درزمىنه رفع مشكلات شان داشتىم و درزمىنه وىزه براى كاروان هاى زىارتى وسىاحتى كه مسافرىن را مىبرند و درمورد مشكلات شان كه باشركت هاى هواپىماىى وباخطوط هواىى داشتند براى رفع مشكل شان اقدامات عاجل را روىدست گرفتىم همچنان، به مناسبت هفته تورىزم ىك نماىشگاه عكس را درگالرى ملى خواهىم داشت ،كه به همكارى نهاد هاى خصوصى صورت مى گىرد و در روز دىگر اىن هفته ىك نماىشگاه صناىع دستى زنان به همكارى  وزارت امور زنان درپارك تىمور شاهى خواهىم داشت.

باىد گفت كه روز جهانى تورىزم باحضور مقامات عالى رتبه دولتى دركاخ مرمرىن تجلىل خواهد شد . همچنان ىك كنفرانس مطبوعاتى بخاطر شرىك ساختن موضوعات تورىزم درافغانستان با رسانه ها نىز خواهىم داشت.

 پرسش: بخاطر صنعت گردشگرى و تورىزم چه فعالىت ها راانجام داده اىد؟

پاسخ: بخاطر احىاى گردشگرى و تورىزم مادرچند عرصه فعالىت ها را تنظىم نمودىم ، كه با رسانه ها ومقامات دولتى دراىن هفته به مناسبت روز جهانى تورىزم آنرا شرىك خواهىم ساخت. در قدم نخست فعالىت هاى اىجاد بورد عالى تورىزم بااشتراك جوانب ذىدخل دولتى وسكتور خصوصى ، تدوىن پالىسى ملى تورىزم ،تعىىن اهداف انكشاف پاىدار بخش گرځندوى به شمول تعداد گردشگران سالانه داخلى وخارجى، مىزان مفاد اقتصادى، اشتغال زاىى براى افراد، تصوىب اولوىت ها وبرنامه هاى بزرگ بخش تورىزم، جلب همكارى هاى مشترك مىان ادارات ذىربط ، برند سازى ساحات سىاحتى كشور وتوسعه متوازن آن كه ما درچند ساحه مشخص روى آن تبلىغات داشته باشىم براى گردشگرى داخلى وخارجى، درىافت طرح هاى بزرگ سرماىه گذارى در بخش گرځندوى. تصوىب وتاىىد آنها باىد فعالىت شركت سىاحتى مطابق نورم و ستندرد بىن المللى وقانونمند باشد همچنان درنظر دارىم كه هرچه زودترانستىتوت تورىزم را فعال بسازىم، كرىكولم آن ساخته شده است. گروه كرىكولم بالاى آن كاركرده و صنف هاى درسى آن آماده است. امىدوار هستىم هرچه زودتر اىن انستىتوت آغاز به فعالىت نماىد.

 محترمه خانم مصطفوى افزودند: درزمىنه بلند بردن سطح آگاهى عامه  در رابطه با ساحات سىاحتى وتورىستى درمناطق مختلف كشور برنامه هاىى روىدست دارىم كه براى هرولاىت ىك بسته ىا پكىچ معلوماتى بسازىم كه كدام جاى ديدنى را دارد وتدوىن جنترى فعالىت هاى تورىستى براى رىاست هاى ولاىتى كه قابلىت جذب تورىست ها را دارا مىباشد در اىن زمىنه باسكتور هاى خصوصى درمذاكره هستىم كه دراىن راستا چگونه مىتوانند سرماىه گذارى ما رادربخش تورىزم هماهنگ نماىند . همچنان زمىنه سازى براى  سرماىه گذارى دربخش تورىزم وهمچنان صناىع دستى دربخش هاى مختلف كشور ، تعامل سازنده باشركت هاى هواىى به منظور تقوىت بخش تورىزم كشور كه درحال مذاكره هستىم واز تجارب مثبت كشور هاى منطقه مىتوانىم استفاده بهتر نماىىم مانند هندوستان كه چندى پىش دراىن راستا تفاهمنامه بااىشان داشتىم ، قابل تذكر است برگزارى سىمىنار هاى علمى وتخصصى ، نماىشگاه وفستىوال هاى ملى دربخش هاى گردشگرى، هوتلدارى، صناىع دستى وغذا هاى محلى را درنظر دارىم وهمىنطور برگزارى هفته هاى سىاحت و تورىزم درولاىات مختلف درطول سال درپلان ماست. اىجاد بانك هاى معلوماتى راجع به ساحات مختلف گردشگرى ، صناىع دستى، تشوىق رسانه هاى تصوىرى، صوتى وچاپى پىرامون نشر ومعرفى ساحات تورىستى كشور به شكل متناوب وهمچنان تولىد مستند هاى گردشگرى،حماىت ازبرگزارى مسابقات وفستىوال هاى عكاسى، ورزشى، تفرىحى، غذا وفلم روىدست دارىم. باوجود اىن  همه زمىنه سازى اىجاد بازار چه هاى داىمى صناىع دستى درولاىات مختلف كشور وتشوىق باشنده گان براى بازدىد وخرىد ازبازارچه ،تهىه بسته هاى معلوماتى ، بروشور ها ، فلم هاى كوتاه وتىزر هاى تبلىغاتى راجع به جاذبه هاى سىاحتى افغانستان جهت استفاده در كنفرانس ها، سىمىنارها ونشست هاى بىن المللى وهمچنان سفارت هاى افغانستان درساىر كشور ها رادارىم.

 پرسش: درحال حاضر كدام مناطق افغانستان براى بازدىد سىاحىن مساعد است.؟

پاسخ: مناطقى كه براى بازدىد سىاحىن مساعد است، ولاىت بامىان ىكى از ولاىات خىلى مساعد بازدىد سىاحىن است كه خوشبختانه ازشروع سال تابه حالا ۳۰۰ هزار گردشگر ازولاىت زىبا بامىان بازدىد نمودند.مطابق به ارقامى كه به ما ارائه گردىده است امىدوارهستىم كه هموطنان عزىزما بخصوص اراكىن ماكه بودجه مملكت ما رادر دوبى، تركىه ودىگر كشورها به مصرف مىرسانند ىك مقدار آنرا درصنعت تورىزم داخلى كشور خودكمك نماىند. بودجه ىى كه در خارج ازكشور به مصرف مىرسد به حماىت صنعت توريزم باىد در ولاىت بامىان به مصرف برسد و ساحات دىدنى دىگر ى هم دارىم  درهرات، مزارشرىف ، پنجشىر و البته درساحاتى كه امنىت است ما آماده هستىم كه خدمات بهتر تورىستى رابه هموطنان عزىز خود اراىه نماىىم.

پرسش: دركشور هاىى كه وضع امنىتى شان خوب است و ازدرك تورىزم عواىد زىاد بدست مىاورند، شما دراىن زمىنه چه نظردارىد؟

 پاسخ: اىن كشور ها واىن مناطق مىتوانند ىك اولگوى خوب براى افغانستان باشد تا ماهم از داشته هاىى كه آنها دراىن زمىنه فراهم آورده اند و ازبرنامه هاى آموزشى كه دارند كارمندان خود رابه آنجا بفرستىم تا از تجارب كشورها
 استفاده نماىند.    آ
صفه _ سعادت 

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha