صفحه اصلی | hiwad | مرکه | وزارت معارف همه ساله ۱۲۰۰ پروژه خورد و بزرگ را به منظور پيشرفت معارف تطبيق مى كند

وزارت معارف همه ساله ۱۲۰۰ پروژه خورد و بزرگ را به منظور پيشرفت معارف تطبيق مى كند

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
وزارت معارف همه ساله ۱۲۰۰ پروژه خورد و بزرگ را به منظور پيشرفت معارف تطبيق مى كند

باوجود تلاش هاى فراوان وزارت معارف در عرصه معارف كشور، شاګردان مكاتب تا هنوز هم به مشكلات نبود كتب درسى، نداشتن صنوف درسى و نبود ميز وچوكى مواجه اند. وزارت معارف در پلان داشت كه كتاب هاى درسى مكاتب را در چاپ خانه هاى داخل كشور به چاپ برساند ،

كه درسال ګذشته تعداد محدودى كتاب هاى درسى در چاپ خانه هاى داخل كشور به چاپ رسيد. در رابطه به اينكه امسال اين پروسه چند فيصد عملى شده است، خبرنګار روزنامه هېواد با محترم محمد كبير حقمل رييس نشرات واطلاعات وزارت معارف ګفت وشنود مختصرى نموده است كه اينك تقديم تان ميګردد.

سوال:وزارت  معارف در پلان داشت که کتب درسى مکاتب را در چاپ خانه هاى داخل کشور به چاپ برساند، اىن پروسه چند فىصد عملى شده است؟

جواب: بلى، وزارت معارف افغانستان به منظور تقوىه صنعت چاپ در افغانستان از نزدىک با مطابع داخلى کار مى کند، که کتب معارف در داخل کشور چاپ ګردد، از همىن كشور رو اين وزارت ىک بازدىد کلى از مطابع انجام داد و در نتىجه ظرفىت اىن مطابع را معىن نمود. با آنکه تا حالا همه مطابع افغانستان جوابګوى تمامى نىازمندى هاى معارف نه مى باشند؛ ولى بازهم ما توانستىم اداره کمک کننده در مورد کتب را که اداره ىو اس آى دى است قانع بسازىم تا ۲۵ فىصد کتبى که باىد در جرىان سالجارى چاپ ګردد در داخل کشور چاپ شود. اىن امر به توافق مطابع داخلى صورت ګرفته و تصمىم بر اىن است که در پروژه هاى آىنده راه براى چاپ تمامى کتب در داخل کشور باز ګردد. اىن کار در وزارت معارف تقرىباً از لحاظ آماده ګى هاى تخنىکى نهاىى شده، پلان چاپ کتب آماده شده و تنها پروژه منتظر امضاى قرارداد استفاده از پول را مى کشد که فعلاً به وزارت محترم مالىه فرستاده شده است.

سوال: ىک تعداد شاګردان در زىر خىمه ها مصروف آموزش قرار داشتند اين مشکل چګونه است؟

جواب: متاسفانه وزارت معارف افغانستان تا حالا هم با کمبود جدى تعمىرها براى مکاتب روبرو است. اىن وزارت با وجود تمامى کوشش ها تا اكنون قادر نه شده که صد فىصد مکاتب داراى تعمىر شوند و براى شاګردان فضاى مصئون تعلىمى فراهم ګردد. فراهم شدن چنىن فضاىى خواستار سالها کار و مىلىاردها دالر پول بوده که متاسفانه وزارت معارف فعلاً از داشتن چنىن امکاناتى محروم مى باشد. با آنهم طى بىشتر از ۱۵ سال ګذشته ما توانستىم حدود بىش از ۶۰ فىصد مکاتب را صاحب تعمىر بسازىم و اكثريت مشکلات را رفع نماىىم. ما همه ساله  در حدود ۱۲۰۰ پروژه خورد و کلان را در معارف كشور عملى مى نماىىم كه اعمار مكاتب نيز شامل آن است.

سوال: شاګردانى که با مشکل مىز و چوکى روبرو اند مشکل شان چطور حل مى شود؟

جواب: متاسفانه در پهلوى ساىر مشکلات ،معارف افغانستان با کمبود مىز و چوکىنىز مواجه است. بخش اعظم اىن مشکلات متاسفانه در مکاتبى است که تعمىر ندارند و محىط درست براى شان فراهم نه شده است کمبود بودىجه و نبود جاى درست براى جابجاىى و نګهدارى مىز و چوکى، مکاتب را با اىن مشکل مواجه کرده است. با آنهم رهبرى وزارت معارف به تمامى مکاتب و رىاستهاى معارف هداىت داده است که ضرورىات شان را با وزارت معارف شرىک ساخته تا با خرىدارى هاى منظم مشکلات مىز و چوکى مکاتب رفع ګردد.

سوال: پروسه تربىه معلمىن داخل خدمت براى رفع مشکلات معلمىن مسلکى در مکاتب تکمىل ګردىده است ىا خىر؟

جواب: پروسه تربىه معلم و بلند بردن سطح آموزشى آنها ىک پروسه غىر قابل توقف است. ما همه ساله صدها برنامه کوتاه مدت و دراز مدت را براى تربىه و تريننګ معلمان دارىم که اکثريت آن مفىد واقع شده است. برنامه داخل خدمت در محلاتى که مشکل ىافتن استاد مسلکى از بىن رفته توقف ىافته است؛ اما در نقاطى که ما با کمبود استادان مسلکى مواجه هستىم اىن پروسه کماکان وجود داشته و به پيش مى رود.

سوال: توزىع نمره هاى زمين رهاىشى و اپارتمانها براى معلمان تاچه حد عملى شده است؟

جواب: وزارت معارف تا حالا توانسته در حدود ۸۵۰۰۰ معلم را صاحب ىک ىک نمره زمىن ىا اپارتمان بسازد، متاسفانه نسبت نبود زمىن کافى در دسترس وزارت معارف اىن کار تا اكنون نهاىى نه شده و اكثريت استادان ما بدون خانه و نمره زمين به سر مى برند. وزارت معارف لىست تمامى ولاىاتى را که استادان آنها به زمىن ضرورت دارند به مقام عالى رىاست جمهورى و از آن طرىق به ادارات مربوطه فرستاده است، در هر جاىى که زمىن در اختىار ما قرار مى ګىرد، براى استادان ګرامى توزىع مى کنىم و اىن پروسه الى توزىع زمىن به آخرىن استاد ادامه خواهد داشت.

سوال: تجلىل از روز معلم که همه ساله صورت مى ګرفت، امسال چه تدابىرى در نظر است؟

جواب: روز معلم منحىث روز تقدىر از کارکردها و زحمات استادان ګرامى بوده و  همه ساله در مراسم خاصى در وزارت معارف و ساىر مکاتب کشور تجلىل مى شود. ما امسال نىز از اىن روز تجلىل خواهىم کرد و استادان سابقه دار، با تجربه و خدمتګذاران معارف را با اعطاى مدالها، تقدىرنامه ها و معاشات تشوىقى تشوىق خواهيم کرد. ما به اىن باور هستىم که معلم خوب اساس نظام تعلىمى کشورها را تشکىل مى دهد، پس باىد از آنها تقدىر صورت بګىرد و از موقف شان ستاىش به عمل آىد.   آصفه    _  سعادت

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha