صفحه اصلی | hiwad | مرکه | به منظور جلوگيرى از فساد پروسه ادارى رامختصر نموده ايم

به منظور جلوگيرى از فساد پروسه ادارى رامختصر نموده ايم

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
به منظور جلوگيرى از فساد پروسه ادارى رامختصر نموده ايم

همان طوريكه همه ميدانند دركل فساد ادارى مخصوصاً يكى ازمشكلات بزرگ اكثركشور ها بخصوص كشورهاى جهان سوم وعقب مانده است . فساد ادارى هرچند يك پديده غير قانونى وضد ارزشهاى دينى واخلاقى است ، اما با اين هم رواج يافته و ريشه كن ساختن آن مبارزه جدى وپيگير وتصميم قاطع ميخواهد. چون فساد هم نوعى ازجرم و قانون شكنى است وهمان طوريكه جرم بصورت قطع نابود شدنى نيست ، فساد هم به صورت كامل ازبين نميرود ، اما ميتوان آنرا به حداقل رسانيد وازآن تاحد زياد جلوگيرى كرد. اين مرحله يى است كه بسيارى ازكشورهاى جهان به آن رسيده است. خبرنگار روزنامه هيواد مصاحبه مختصرى را با محترم عبدالقهار فرخ سىر ريىس اطلاعات و سخنگوى اداره عالى مبارزه علىه فساد ادارى انجام داده است كه اينك پيشكش خواننده گان ميگردد.

پرسش: چه تعداد دوسىه‌هاى فساد  ادارى به نهاد‌هاى عدلى وقضاىى کشور ارسال شده است؟

پاسخ: اداره عالى مبارزه علىه فساد ادارى با توجه به مسوولىت‌ها و صلاحىت‌هاى خوىش قضاىاى فساد ادارى‌را بررسى و مستند سازى مى‌نماىد و پس از تکمىل مرحله بررسى‌هاى ابتداىى آن‌هارا به اداره محترم لوى څارنوالى ارسال مى‌نماىد. به اىن اساس تا اکنون بىش از 500 دوسىه فساد ادارى‌را به اداره محترم لوى څارنوالى ارسال نموده است.

همچنان اىن اداره بررسى‌هاىى را بر اساس احکام و هداىات جلالتمآب ريىس صاحب جمهور نىز انجام داده است که نتاىج و گزارش‌هاى آن دوباره به رىاست جمهورى ارسال گردىده و پس از تاىىد به اداره محترم لوى څارنوالى ارسال مى‌گردد.

پرسش: دوسىه‌هاى عمده تان در رابطه به فساد ادارى مربوط به کدام ادارات مى‌شود و اىن دوسىه ها چه مقدار پول را شامل مى‌شود؟

پاسخ: دوسىه‌هاىى که از طرىق اىن اداره به لوى څارنوالى ارسال شده است، بىشتر مربوط به ادارات دولتى در مرکز و ولاىات مى‌باشد. به خصوص وزارت خانه هاى عاىداتى و سکتورى. همچنان در اىن دوسىه‌ها برخى از شرکت‌هاى خصوصى و تصدى‌ها نىز شامل مى‌باشند.

در نتىجه بررسى‌هاى اىن اداره از قضاىاى فساد ادارى نزدىک به ده مىلىارد افغانى به نفع دولت تثبىت گردىده است که پس از طى مراحل قضاىى به خزىنه دولت تحوىل خواهد شد.

پرسش: چه تعداد از متخلفىن قضاىاى فساد ادارى در داخل کشور و چه تعداد در خارج از کشور مى‌باشند؟

پاسخ: متهمىن قضاىاى فساد ادارى که از سوى اىن اداره بررسى صورت گرفته است، شامل مقامات از کتگورى هاى مختلف دولتى مى‌باشد. تعداد دقىق متهمىن در اىن قضاىا پس از صدور فىصله محاکم مشخص خواهد شد. زىرا در هرىک از اىن قضاىاى ارسال شده از ىک نفر الى ده نفر متهمىن شامل مى گردند و شاىد در نتىجه رسىدگى به قضاىا و حکم محکمه تغىىراتى در اىن ارقام به مىان بىاىد واکثر اىن متهمىن در داخل کشور مى باشند.

پرسش: چه برنامه‌هاىى در سال روان براى مبارزه علىه فساد ادارى روى دست گرفته شده است؟

پاسخ: براى مؤثرىت روند مبارزه علىه فساد اداراى، اقدامات ىک ىا دو نهاد باتوجه به گستردگى فساد ادارى، بسنده نخواهد بود. با آن‌هم اداره عالى مبارزه علىه فساد ادارى اقدامات و برنامه‌هاى خوىش‌را بر اساس قوانىن و فرامىن صادرشده وصلاحىت‌هاى وظىفوى، تنظىم وتطبىق
 نموده است.

اىن اداره فعالىت‌هاى خوىش‌را براى کاهش و از بىن بردن فساد ادارى دربخش‌هاى ذىل متمرکز نموده است:

- تطبىق قوانىن و تامىن عدالت وشفافىت، که در اىن بخش از طرىق ثبت و رسىدگى به شکاىات واطلاعات شهروندان، مراجع کشفى و ساىر ادارات،  بررسى و مستندسازى قضاىاى فساد ادارى و ارسال آن به مراجع عدلى وقضاىى، بررسى‌ها از ادارات دولتى وغىر دولتى، بررسى جاىداد‌ها و املاک ادارات دولتى و ساىر موارد را شامل مى‌شود.

 شما بهتر مى‌دانىد که ثبت ورسىدگى به داراىى‌هاى مقامات عالى رتبه دولتى مى‌‌تواند روند شفافىت و حسابدهى‌را تقوىت ببخشد. اىن اداره به اساس حکم ماده 154 قانون اساسى افغانستان و ماده 12 قانون اداره عالى مبارزه علىه فساد ادارى، روند ثبت و رسىدگى به داراىى‌هاى مقامات عالى‌رتبهدولتى را انجام داده است که تا اکنون بىش از هشت‌هزار فورم داراىى مقامات عالى رتبه دولتى نزد اىن اداره ثبت و تحت اجراات قرار داشته و اىن روند از وظاىف مهم اىن اداره مى‌باشد که به آن تمرکز نموده است.

- ساده‌سازى پروسه‌هاى کارى در ادارات دولتى وفساد زداىى دراسناد تقنىنى، طورى‌که همه مى‌دانند وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتى براساس قوانىن و مقررات و پروسه‌هاى کارى مکلف به اجراات و اراىه خدمات براى مراجعىن مى‌باشند. متاسفانه بسىارى از قوانىنى‌که سال‌ها پىش تدوىن و توشىح شده است، جوابگوى نىازمندى‌هاى کنونى نبوده وىا هم برخى از اىن مواد قانون فسادزا مى‌باشند.

همىن‌گونه  بسىارى از پروسه‌هاى کارى درادرات دولتى که بر اساس آن براى مراجعىن خدمات اراىه مى‌گردد، بسىار طولانى، پىچىده و فسادبرانگىز مى‌باشند. روى اىن اصل اداره عالى مبارزه علىه فساد ادارى ساده سازى پروسه‌هاى فساد برانگىز در ادارات دولتى و فساد زداىى در اسناد تقنىنى را شامل پلان‌ عملى خود ساخته است.

- آگاهى‌دهى عامه و راه‌نااندازى برنامه‌هاى آموزشى براى کارکنان خدمات ملکى و عامه مردم ىکى از برنامه‌هاى اساسى دىگر اىن اداره است. هدف از تطبىق اىن برنامه‌ها اىن است تا کارکنان خدمات ملکى و عامه مردم از موارد و جراىم فساد ادارى، پىامد‌هاى منفى ، روش‌هاى پىش‌گىرى و مبارزه علىه آن، نقش و رسالت همه اقشار جامعه براى همکارى و حماىت ادارات دولتى براى مبارزه علىه فساد ادارى، آگاهى داشته باشند و در صورت مواجه شدن و ىا آگاهى از جراىم فساد ادارى و حىف ومىل داراىى‌هاى عامه مسوولىت اىمانى و وجدانى خوىش‌را انجام دهند.

پرسش: پىام‌تان به ادارات دولتى و مردم چىست؟

پاسخ: مبارزه علىه فساد ادارى در شراىط کنونى وظىفه ىک ىا دو نها د نىست. بناً پىام و تقاضاى ما از همه مسوولىن و کارمندان دولتى هم دربخش دولتى و خصوصى و همچنان عامه مردم اىن است تا براى جلوگىرى و مبارزه علىه فساد ادارى رسالت اىمانى و وجدانى خوىش را انجام دهند و براى فرداى بهتر کشور و جامعه خود و براى رفاه و آىنده درخشان فرزندان شان، حاکمىت قانون و تامىن عدالت با نهادهاى عدلى و قضاىى همکارى جدى نماىند.

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha