صفحه اصلی | hiwad | مرکه | به منظور محو خشونت عليه زنان فعاليت هاى موثر انجام يافته است

به منظور محو خشونت عليه زنان فعاليت هاى موثر انجام يافته است

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
به منظور محو خشونت عليه زنان فعاليت هاى موثر انجام يافته است

باوجود تلاش هاى دولت وادارات مربوطه هنوز هم خشونت عليه زنان وجود دارد. دربعضى ازجاها زنان به علت برخورد ناسالم شوهران ويا خانواده هاى شان دست به خود سوختاندنوخودكشى ميزنند. خبرنگار روزنامه هېواد مصاحبه يى را بامحترمه نيلوفرمسوول وآمرجندروزارت عدليه انجام داده است كه اينك تقديم ميگردد.

ازگوشه وکنارکشورخبرهاى مىرسد که گوىا گراف خشونت ها علىه زنان بالا رفته است ، شما درىن زمىنه چه نظردارىد؟

جواب : افغانستان کشورىست که تارىخ 5000 ساله دارد اىن کشورازقدىم الاىام پىرو سنت هاى است که اکثراىن سنت ها پسندىده اند ومردم به ان خوگرفته اند اما هستند سنت هاى که نه درشرىعت ازان گفته شده است ونه درقوانىن وضعى ، واىنجاست که با پىروى ازىن سنت ها اتلاف حقوق صورت گرفته وسبب مىشود که خشونت ها پدىدارشوند ، علاوتا درىن کشوربىشترمرد سالارى است ونظربه دلاىل مختلف به زنان وکودکان کمترتوجه صورت گرفته وهمواره بىشترىن  متضررىن را اىن دوقشرتشکىل مىدهد ،

ازانجاىىکه افغانستان کشورىست که بىشترازسه دهه جنگ را نىزسپرى نموده وداروندارمادى ومعنوى اىن مرزوبوم به تاراج رفته است واکثرىت مردم اىن سرزمىن دربىسوادى وکم سوادى بسرمىبرند لذا شاىد مدتها طول بکشد تا مردم ازاحکام شريعت وقوانىن وضعى آگاهى حاصل نموده ودرمورد حقوق ووجاىب خوىش بدانند اىن همه نابه سامانى ها ( جنگ ، عدم اگاهى ، بىسوادى و فقر)همه دست به دست هم داده ومشکلات بىشترى رادر اجتماع به باراورده است که ىکى ازىن نابه سامانى ها خشونت است .

خشونت درلغت خشکى ،تندى وسختى است که خود به معنى استعمال زور وىا هرگونه رفتارى که به هدف وارد نمودن آسىب به ىک ىا بىش ازىک پدىده صورت گىردمىباشد.

قانون منع خشونت علىه زن درماده پنجم  ، 22 نوع عملى را که خشونت شمرده مىشوند تذکرداده است..

لذا ىک دلىلى که خشونت ها بىشترشده اىنست که تازه مردم مىدانند وآگاهى حاصل نموده اند، عملى که درمقابل افراد صورت مىگىرد ىک جرم  است ىعنى جرم انگارى اعمال خشونت زا سبب شده که امارخشونت ها ثبت شده واىن امارسبب بلند رفتن گراف خشونت مىشود .

ودلىل دىگرى که گراف  خشونت ها را بىشترنشان مى دهد رسانه هاى صوتى وتصوىرى است که سبب شده بىشترموضوعات خشونت را رسانه اى ساخته ومردم را ازموضوعات اگاه سازند درحالىکه قبلا اىن امکانات وجود نداشت واگرخشونت ها درمرکزوىا درقراوقصبات دوردست هم اتفاق مىافتاد دراجتماع انعکاس نمى ىافت.

علاوتاً توجه بىشتردولت ونهاد هاى جامعه مدنى درىن راستا قابل ستاىش است که سبب مىشود هرخشونتى را برملا ساخته ودرمقابل عکس العمل جدى ازآن صورت گىرد.

سوال : همکارى شما با سازمان حقوق بشروجامعه مدنى چطوراست؟

جواب:  جامعه مدنى وکمىسىون مستقل حقوق بشرازهمکاران خوب ما شمرده مىشوند ودربسىارى ازموضوعات بخصوص درقسمت تدوىربرنامه هاى حقوق بشرى وتشرىح وتوضىح قانون منع خشونت علىه زن ، با نهاد هاى جامعه مدنى همکارى داشته وعلاوتا براى ابرازنظروشرکت درمجالس وىا همکارى وهماهنگى درتدوىرکنفرانس ها وبرنامه هاى اموزشى با اىشان همکارى دارىم.

سوال  : دراداره شما درىن زمىنه چه فعالىت ها انجام شده ؟

جواب :وزارت عدلىه همواره درقسمت محو وکاهش خشونت فعالىت هاى مثمرى را انجام داده که مىتوان ازتدقىق وتسوىد قانون منع خشونت علىه زن ازسوى انستىتوت امورقانونگذارى وزارت عدلىه طى مراحل شده است ،نام ببرىم ثانىا ازتدوىربرنامه هاى اگاهى دهى آمرىت ارتباط عامه رىاست مساعدت هاى حقوقى که درمرکزوولاىات اىن پروسه را (( توضىح قانون منع خشونت علىه زن )) همواره تحت پوشش قرارداده وهمه ساله دربرنامه هاى اموزشى براى مردم تبلىغ مىنماىند و مىتوانىم  ازتدوىربرنامه هاى اموزشى براى منسوبىن ادارات حقوق ومساعد ت هاى حقوقى اىن وزارت ىاداورشوىم که ازتوضىح اىن قانون الى سىستم مدىرىت اىن قضاىا براى منسوبىن اىن ادارات مفصلا تشرىح شده است  . درشروع سال 1396  روى پلان کارى ملى منع خشونت براى 4 سال بعد درىن اداره کارصورت گرفته که فعالىت هاى هربخش مرتبط به وزارت عدلىه درآن تذکررفته است.

سوال براى زنان چه پىام دارىد؟

جواب:پىام من به زنان اىن کشوراىنست که ازفرصت هاى بدست آمده درراه تامىن حقوق شان استفاده موثرنموده وبراى ارتقاى ظرفىت خوىش کوشا باشند ،ازحقوق شرعى وقانونى خوىش آگاه شده وبراى احقاق ان درتلاش باشند زىرا حق دادنى نىست بلكه گرفتنى است .         نفيسه يعقوبي

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha