صفحه اصلی | hiwad | مرکه | همکارى ادارات، شهروندان، رسانه‌ها و نهاد‌هاى جامعه مدنى روند مبارزه علىه فساد ادارى را بىشتر مؤثر مى سازد

همکارى ادارات، شهروندان، رسانه‌ها و نهاد‌هاى جامعه مدنى روند مبارزه علىه فساد ادارى را بىشتر مؤثر مى سازد

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
همکارى ادارات، شهروندان، رسانه‌ها و نهاد‌هاى جامعه مدنى روند مبارزه علىه فساد ادارى را بىشتر مؤثر مى سازد

فساد ادارى پديده شومى است كه روند زندګى اجتماعى وپروسه دولت دارى را با مشكل روبرو ساخته است ، زمينه پيشرفت وترقى را كند نموده وتخم بى عدالتى را بوجود مى آورد. خبرنګار روزنامه هېواد دراين مورد مصاحبه يى را با محترم عبدالقهار فرخ سير رييس نشرات اداره عالى مبارزه عليه فساد ادارى انجام داده كه آنرا بخوانش ميګريم.

پرسش: چه برنامه‌ها براى مبارزه علىه فساد ادارى روى دست گرفته شده است؟

پاسخ: براى مؤثرىت روند مبارزه علىه فساد اداراى، اقدامات ىک ىا دو نهاد باتوجه به گستردگى فساد ادارى، بسنده نخواهد بود. با آن‌هم اداره عالى مبارزه علىه فساد ادارى اقدامات و برنامه‌هاى خوىش‌را بر اساس قوانىن و فرامىن صادرشده وصلاحىت‌هاى وظىفوى، تنظىم وتطبىق نموده است.

اىن اداره فعالىت‌هاى خوىش‌را براى کاهش و از بىن بردن فساد ادارى دربخش‌هاى ذىل متمرکز نموده است:

تطبىق قوانىن و تامىن عدالت وشفافىت، که در اىن بخش از طرىق ثبت و رسىدگى به شکاىات واطلاعات شهروندان، مراجع کشفى و ساىر ادارات،  بررسى و مستندسازى قضاىاى فساد ادارى و ارسال آن به مراجع عدلى وقضاىى، بررسى‌ها از ادارات دولتى وغىر دولتى، بررسى جاىداد‌ها و املاک ادارات دولتى و ساىر موارد  شامل مى‌شود.

 شما بهتر مى‌دانىد که ثبت ورسىدگى به داراىى‌هاى مقامات عالى رتبه دولتى مى‌‌تواند روند شفافىت و حسابدهى‌را تقوىت ببخشد. اىن اداره به اساس حکم ماده 154 قانون اساسى افغانستان و ماده 12 قانون اداره عالى مبارزه علىه فساد ادارى، روند ثبت و رسىدگى به داراىى‌هاى مقامات عالى‌رتبه دولتى را انجام داده است که تا اکنون بىش از هشت‌هزار فورم داراىى مقامات عالى رتبه دولتى نزد اىن اداره ثبت و تحت اجراات قرار داشته و اىن روند از وظاىف مهم اىن اداره مى‌باشد که به آن تمرکز نموده است.

همينګونه ساده‌سازى پروسه‌هاى کارى در ادارات دولتى وفساد زداىى دراسناد تقنىنى، طورى‌که همه مى‌دانند وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتى براساس قوانىن و مقررات و پروسه‌هاى کارى مکلف به اجراات و اراىه خدمات براى مراجعىن مى‌باشند. متاسفانه بسىارى از قوانىنى‌که سال‌ها پىش تدوىن و توشىح شده است، جوابگوى نىازمندى‌ هاى کنونى نبوده وىا هم برخى از اىن مواد قانون فسادزا مى‌باشند.

وى افزود:  بسىارى از پروسه‌هاى کارى در ادارات دولتى که بر اساس آن براى مراجعىن خدمات اراىه مى‌گردد، بسىار طولانى، پىچىده و فسادبرانگىز مى‌باشند. روى اىن اصل اداره عالى مبارزه علىه فساد ادارى ساده سازى پروسه‌هاى فساد برانگىز در ادارات دولتى و فساد زداىى در اسناد تقنىنى را شامل پلان‌ عملى خود ساخته است.

محترم فرخ سير تصريح نمود: آگاهى‌دهى عامه و راه‌نااندازى برنامه‌هاى آموزشى براى کارکنان خدمات ملکى و عامه مردم ىکى از برنامه‌هاى اساسى دىگر اىن اداره است. هدف از تطبىق اىن برنامه‌ها اىن است تا کارکنان خدمات ملکى و عامه مردم از موارد و جراىم فساد ادارى، پىامد‌هاى منفى ، روش‌هاى پىش‌گىرى و مبارزه علىه آن، نقش و رسالت همه اقشار جامعه براى همکارى و حماىت ادارات دولتى براى مبارزه علىه فساد ادارى، آگاهى داشته باشند و در صورت مواجه شدن و ىا آگاهى از جراىم فساد ادارى و حىف ومىل داراىى‌هاى عامه مسوولىت اىمانى و وجدانى خوىش‌را انجام دهند.

پرسش: چه تعداد دوسىه‌هاى فساد ادارى به نهاد‌هاى عدلى وقضاىى کشور ارسال شده است و در نتىجه آن چه مقدار پول به خزانه دولت تحوىل داده شده است؟

پاسخ: اداره عالى مبارزه علىه فساد ادارى با توجه به مسوولىت‌ها و صلاحىت‌هاى خوىش قضاىاى فساد ادارى‌را بررسى و مستند سازى مى‌نماىد و پس از تکمىل مرحله بررسى‌هاى ابتداىى آن‌هارا به اداره محترم لوى څارنوالى ارسال مى‌نماىد. براىن اساس تا اکنون بىش از 500 دوسىه فساد ادارى‌را به اداره محترم لوى څارنوالى ارسال نموده است.

همچنان اىن اداره بررسى‌هاىى را بر اساس احکام و هداىات جلالتمآب ريىس جمهورى نىز انجام داده است  که نتاىج و گزارش‌هاى آن دوباره به رىاست جمهورى ارسال گردىده که پس از تاىىد به اداره محترم لوى څارنوالى ارسال مى‌گردد.

 رئيس نشرات اداره مبارزه با فساد ادارى ګفت:در نتىجه بررسى‌هاى اىن اداره از قضاىاى فساد ادارى نزدىک به ده مىلىارد افغانى به نفع دولت تثبىت گردىده است که پس از طى مراحل قضاىى به خزىنه دولت تحوىل خواهد شد.

پرسش: همکارى وزارت‌خانه‌ها وادارات دولتى جهت محو فساد ادارى چه اندازه مى‌تواند براى مبارزه علىه فساد ادارى مؤثر باشد و اىن هماهنگى ها در چه سطحى مى‌باشد؟

پاسخ: پس از اىجاد حکومت وحدت ملى، تعهد واراده رهبرى حکومت براى مبارزه علىه فساد ادارى، تامىن شفافىت و حکومتدارى خوب؛ همکارى وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتى با اداره عالى مبارزه علىه فساد ادارى در مقاىسه باسال‌هاى پىشىن، بهبود ىافته است. اما اىن همکارى‌ها کافى نبوده ضرور است تا تمام ادارات دولتى به خصوص رهبرى و مسوولان درجه اول آن‌ها، تعهد و جدىت کامل براى جلوگىرى و مبارزه علىه فساد ادارى، شفافىت وحساب‌دهى داشته وبراى پاسخ‌گوىى از اجراات نهاد‌هاى مربوط شان متعهد به اراىه خدمات بهتر مبتنى بر قانون واراىه اطلاعات باشند.

روند مبارزه علىه فساد ادارى در کشور، با توجه به گستردگى و جراىم فساد ادارى سازمان‌ىافته، کار ىک ىا دو نهاد نىست. نىاز است تا تمام ادارات دولتى و غىر دولتى براى کاهش و محو اىن پدىده شوم، انسجام و هماهنگى بىشتر داشته،  اقدامات مؤثر را عملى و همکارى ‌ها را تقوىت نماىند.

رهبرى وزارت‌ خانه‌ها و ادارات دولتى و غىر دولتى در کنار مواردى‌که ىادآورى گردىد باىد روش‌هاى نظارتى مؤثر وقوى‌‌ از اجراات بخش‌هاى مربوط و کارکنان ادارات خود راداشته باشند تا بتوانند اجراات شفاف و قانون ‌‌مدار و به موقع‌را تقوىت واز ارتکاب جراىم فساد ادارى جلوگىرى نماىند.

پرسش: چه مشکلات در برابر مبارزه علىه فساد ادارى موجود است و براى رفع اىن مشکلات  چه اقداماتى باىد صورت گىرد؟

پاسخ: مبارزه علىه فساد ادارى متاسفانه در شراىط کنونى کشور عزىزما با چالش‌هاى بسىار مواجه مى‌باشد. از جمله مساىل امنىتى، مواد مخدر، ضعف اقتصادى، افزاىش فقر،افزاىش بىکارى، موجودىت حلقات و شبکه‌هاى فساد در ادارات دولتى، نهادىنه نشدن فرهنگ حسابدهى و پاسخدهى مسوولىن ادارات، عدم همکارى مردم و نهادهاى جامعه مدنى و ساىر موارد مى باشد.

با آن ‌هم اىن چالش‌ها مانعى در تعهد رهبرى دولت و اداره عالى مبارزه علىه فساد ادارى براى مبارزه در برابر اىن پدىده شوم نخواهد شد و تلاش‌هاى جدى در زمىنه جرىان خواهد داشت.

براى مبارزه علىه فساد ادارى از هر روش و شىوه که مؤثر است باىد کار گرفته شود. دولت و نهادهاى مسوول با طرح پالىسى هاى اقتصادى و انکشافى و توجه به رفاه و آساىش خاطر کارمندان دولت، طرح و تطبىق مىکانىزم هاى نظارتى قوى، حسابدهى و پاسخگوىى مىتواند روند مبارزه علىه فساد ادارى را مؤثرىت بىشتر بخشد.

نهادهاى اکادمىک و تحصىلى رسالت بىشتر براى آموزش و پرورش و تغىىر مثبت اذهان عامه، و تقوىت فرهنگ فساد ستىزى دارند که باىد اىن مسوولىت خوىش را صادقانه انجام دهند.

در کنار دولت و نهادهاى مسوول، عامه مردم و نهادهاى جامعه مدنى و رسانه ها با افشا سازى جراىم فساد ادارى و مجرمىن مىتوانند اىن پروسه را همکارى و حماىت نماىند.

پرسش: اداره عالى مبارزه علىه فساد ادارى براى رسىدگى به شکاىات مردم چه  تدابىرى‌ را روى دست گرفته است؟

پاسخ: اداره عالى مبارزه علىه فساد ادارى  براى سهولت ثبت شکاىات و اطلاعات مربوط به فساد ادارى  چهار روش ىا مسىر را تعىىن کرده است.

روش اول مرکز مکالمات تىليفونى که همه شهروندان عزىز ما از هر گوشه افغانستان مىتوانند به شماره‌هاى (0705242424-  0705242425  -  0705242426و همچنان شماره 177 از هشت صبح الى 5عصر تماس بگىرند و شکاىت و اطلاع خود را ثبت نماىند.

روش دوم صندوق‌هاى شکاىات است که در تمام وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتى، مکاتب، دانشگاه‌ها، مساجد و اماکن پرازدحام نصب گردىده و اىن صندوق‌ها به صورت هفته وار از طرف کارمندان مؤظف بررسى و شکاىات جمع‌آورى مى‌گردد.

روش سوم از طرىق اىمىل است که مردم عزىزما مى‌توانند به اىمىل آدرس hotline@anti-corruption.gov.af شکاىات واطلاعات‌ شان‌ را ارسال نماىند.

روش چهارم مراجعه مستقىم مردم عزىز به دفتر مرکزى اىن اداره و دفاتر زون‌ هاى ساحوى اىن اداره مى‌باشد.

 بدينوسيله زمينه خدمت ګذارى براى مردم مهيا خواهد شد وآهنګ رشد اقتصادى هم تسريع  خواهد شد

نيك محمد  آزاد

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha