صفحه اصلی | hiwad | مرکه | حفاظت ازمىراثهاى فرهنگى وجىبه همه افغانهاست

حفاظت ازمىراثهاى فرهنگى وجىبه همه افغانهاست

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
حفاظت ازمىراثهاى فرهنگى وجىبه همه افغانهاست

مجموعه يى ازآثار باستانى ،تارىخى وفرهنگى نشان دهنده هوىت ملى وتارىخى ماست ، اىن آثار باستانى وتارىخى تنها براى بازدىد وگذرانىدن اوقات فراغت وآموزش كاربرد ندارد، بلكه اىنگونه اماكن محلات مناسبى براى حفاظت وحراست عملى ازنفاىس بى بدىل هنرى اسناد ومدارك واشىاى علمى وفرهنگى ميباشدكه بازمانده ازاجداد ونىاكان ما بوده وبه اثر مراقبت آنان امروز در دسترس ما قرار گرفته اند. در نگهدارى اىنگونه نفاىس فرهنگى وارزشمند وظىفه اىمانى ووجدانى هرفرد كشور ما ست كه اىن آثار فرهنگى ازخطر ونابودى ودستبرد وحتى تخرىب درامان بمانند، افغانستان ازداشتن اىن آثار فرهنگى غنى مىباشد. درمورد اىنكه از آن چگونه مىتوانىم نگهدارى وحفاظت كنيم، محترم كشمى عدالت پور سرپرست آمريت مىراث هاى فرهنگى وزارت اطلاعات وفرهنگ طى مصاحبه يى با خبرنگار روزنامه هېواد چنىن گفت:

 افغانستان ىك كشور باستانى بوده و داراى ساحات باستانى فراوان است  كه بنام مىراث هاى فرهنگى ىاد مىشود ودربرگىرنده دو موضوع يعنى مىراث هاى ملموس وغىرملموس  يعنى تمام مىراث هاى فرهنگى مى باشد. مىراث هاى فرهنگى ىك كشور درصورت غنى بوده مىتواند كه ملت آن كشور از ارزش مىراث هاى فرهنگى خود آگاه باشد، دراىن مورد باىد تذكر داد كه پىرامون مىراث هاى فرهنگى ازطرىق نهاد هاى مربوط دولتى وغىر دولتى، رسانه هاى تصوىرى، چاپى وصوتى بايد آگاهى رسانى صورت بگيرد ولى درشراىط كنونى مه كشور ما چهاردهه جنگ را پشت سرگذرانده، تمام دار وندار فرهنگى خود را ازدست داده است.

وى افزود: دراىن رابطه وزارت محترم اطلاعات وفرهنگ مكلف است كه ازطرىق رىاست هاى مربوط فرهنگى و مركز آموزش مىراث هاى فرهنگى برنامه هاى فرهنگى وآگاهى رسانى عامه رادرتمام ولاىات ومركز كشور راه اندازى نماىد تامردم كشور ما از ارزش مىراث هاى فرهنگى خود آگاه شوند.

 اىن كار باعث غنامندى مىراث هاى فرهنگى وطبىعى مىشود. وى گفت: درحال حاضر وضعىت نگهدارى مىراث هاى فرهنگى درافغانستان قناعت بخش نىست به اىن دلىل كه اكثر ساحات باستانى كشور ما درمناطق ناامن قرار دارند. ترمىم ،حفاظت واحداث در آن ساحات مشكلات زىاد دارد . وى تصرىح نمود: بعضى ساحات باستانى كه ازطرىق وزارت اطلاعات وفرهنگ، رىاست آبدات تارىخى ودىگر بخش هاى فرهنگى ترمىم گردىده درحفظ ونگهدارى آن توجه صورت گرفته ومردم ازارزش مىراث هاى فرهنگى خود آگاهى ندارند،اىنكه به چه دلىل ازبىن رفته اند اگر توجه درست به اىن آثار تارىخى صورت نگىرد وهمچنان همكارى مردم ونهاد هاى مربوط نباشد چالش برانگىز است.

 محترم كشمى عدالت پور دررابطه به حفظ آثار فرهنگى، كه دراىن زمىنه چه كارها صورت گرفته است اظهار داشت: بخاطر حفاظت مىراث هاى فرهنگى ازطرىق وزارت اطلاعات وفرهنگ بخش فرهنگى رىاست آبدات تارىخى، باستانشناسى ،موزىم ملى، آرشىف ملى ودىگر نهاد ها همكارى فرهنگى دارند ىونسكو، بنىاد آغا خان ، فىروز كوه ودىگر نهاد هاى كار ها زىادى را پىرامون حفاظت ازمىراث هاى فرهنگى انجام داده اند . دراىن مورد مركز آموزش مىراث هاى فرهنگى برنامه هاى آموزشى را به كمك مالى بنىاد جنوب آسىا درمركز وولاىات تدوىر نموده است كه خىلى موثر تمام شده است.

 محترم عدالت پور گفت: خواست ما ازمقامات ذىصلاح اىن است كه مركز آموزش مىراث هاى فرهنگى ىك بخش مهم واساسى دربخش فرهنگى است .درتشكىل سال ۱۳۹۶ تمام بخش هاى اىن اداره ازبىن رفته است. ازمقامات محترم وزارت اطلاعات وفرهنگ تقاضا مى نماىم كه بازنگرى بالاى تشكىل اىن اداره صورت بگىرد و كارمندان ما كه سال ها دراىن بخش اىفاى وظىفه مى نمودند درحالت بى سرنوشتى بسر نبرند.

 امىدوار هستىم كه دراىن عرصه توجه جدى مقامات محترم وزارت اطلاعات وفرهنگ مبذول شود.

 محمد اسحق ىكتن از كارمندان مركز آموزش مىراث هاى فرهنگى دررابطه به حفاظت مىراث هاى فرهنگى چنىن گفت:

 مىراث هاى فرهنگى كه ىك بخش مهم بىان كننده هوىت فرهنگى ماست ، حفاظت آن وجىبه همه ما افغان هاست و بخصوص كسانىكه دراىن بخش فرهنگى اىفاى وظىفه
 مى نماىند بايد حفظ ونگهدارى ((مىراث هاى فرهنگى
)) را وظىفه اىمانى ووجدانى خود بدانند.:

                  آصفه _ سعادت

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha