صفحه اصلی | hiwad | فرهنګ او هنر | بازىگرى که به آىنده خوشبىن است

بازىگرى که به آىنده خوشبىن است

اندازه حروف Decrease font Enlarge font

تمنا جلال از هنرپىشه هاى زن مىگوىد زنان و دخــترانى که در سىنما کار مىکنند در جامعه مورد آزار و اذىت قرار مىگىرند، اما آنان همواره در مقابل اىن وضعىت سکوت کرده‎اند. از نظر اىن سىنماگر، سکوت دختران و زنان هنرپىشه نباىد به معناى ادامه چنىن وضعىت باشد؛ بلکه آزار و اذىت زنان سىنماگر در جامعه باىد به پاىان برسد.

تمنا مىگوىد:((ما از طرف برخى از مردم آزار و اذىت مىشوىم. امىدوارىم اىن وضعىت روزى خاتمه بىابد. ما در مقابل اىن گونه مردم تا زمانى سکوت مىکنىم که خود آنان ما را درک کرده و به کارهاى ما اهمىت بدهند.))

اىن که مسوولان سىنماها در افغانستان تا چه حد توانستهاند فضاى مطمئن و قابل اعتماد را براى زنان هنرپىشه در محىط کارى به مىان بىاورند، تمنا از اىن مسوولان اظهار رضاىت مىکند و مىگوىد که مسوولان سىنماها و سىنماگران مرد، شخصىتهاى خوبى اند و مىتوان با هر کدام شان کار کرد.

تــــمــنــا در عــــىــن حــال نــســبــت بــــه افــزاىــش هـــنرپىـــــشه هـــاى زن در ســىنــما  خــــوشبـــىــن مــىبــاشــد ومـــىگـــوىــد:

(( خوشبخـتانه هـــنرپىـــشــه هــاى زن در سىنما بىشتر شده و

روز به روز دختران افغان بىشتر به کار فلم و فلم‌سازى رو مىآورند.))اما اىن هنرپىشه علاوه مىکند که هنرپىشه ها باىد بىشتر متوجه محىط زندگى خود باشند تا بتوانند خود را از خطرات احتمالى محفوظ بدارند.  از نظر تمنا جلال، با آن که شراىط براى بازىگران زن در جامعه آنقدر خوب نيست، اما زنان هنرپىشه نباىد دست از کار سىنماىى و اهدافى که دارند، بکشند. به گفته اىن بازىگر، وى در بىشتر فلم هاىش نقش مرکزى را بازى کرده و مغرور نىست و با هىچ بازىگر دىگرى نىز رقابت ندارد. او در عىن حال مدعى است که بازىگرى در سىنما براىش بسىار آسان است و مىتواند نــقـش هرکرکتـرى را در فـلـمهـا بــازى کنــد 

تمنا جلال، دختر نسىمه جلال، هنرپىشه سابقهکار سىنماى افغانستان است که بر خــلاف دىــگر خــواهــرانـش مسلک مــادرش را اختىار کرده و به سىنما رو آورده است.

اىن در حالى است که خانم نسىمه جلال خاطرات خوشى از زندگى ندارد و در مصاحبه با کلىد گفت:((26 سال است در سىنما کار مىکنم، اما تاکنون نتوانستهام زندگى قناعتبخشى براى خود و فرزندان خود فراهم کنم. از اىن لحاظ از مىان تمام فرزندانم تنها تمنا جان مسلک سىنما را انتخاب کرده است.)) تمنا جلال که پاىش از طفولىت به دنىاى سىنما کشىده شده است، در فلم هاى زىاد نقش بازى کرده است. به گفته اىن بازىگر، وى اولىن بار در فلم (( قانون)) ظاهر گردىده است. آخرىن فلمى که به بازىگرى تمنا جلال روى پرده سىنما رفته است، با نام ((بازى)) مىباشد که جدىداً به کارگردانى فرىد عظىم ساخته شده است. به گفته تمنا جلال، اىن فلم کار مشترک سىنماگران افغانى و هندى مىباشد که ساخت آن حدود دو و نىم سال را در بر گرفته است. اىن بار هارون صدىقى، فلم جدىد را با نام ((سکوت))روى دست دارد و قرار است تمنا جلال در آن فلم نقش مرکزى را به عهده بگىرد. تمنا مىگوىد:((سنارىوى فلم سکوت را که دىدم، ىک فلم بسىار خوب بود و علاقمند شدم با هارون صدىقى کار کنم.)) 

هارون صدىقى مىخواهد در اىن فلم حوادث و روىدادهاى عصر کنونى را که در عرصه هاى امنىتى و اجتماعى رخ داده است، به پرده سىنما بکشد

تمنا تاکنون در هىچ فستىوالى حاىز جاىزه شناخته نشده، ولى علاقه دارد از طرىق بازىگرى به فستىوال ها راه ىابد. در عىن حال، وى تاکنون سىنما را به گونه آماتور دنبال کرده و مىگوىد که جدىداً از صنف دوازدهم فارغ شده و تصمىم دارد رشته سىنما را به گونه مسلکى فرا بگىرد.

قابل ذکر است که تمنا جلال به تازگى ازدواج کرده و مىگوىد که شوهرش را خىلى دوست دارد، زىرا مخالف کار وى در دنىاى سىنما نىست.                          نوازش

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha