صفحه اصلی | hiwad | لیکنی | اشتراک در انتخابات سهم گرفتن در روند بسيار مهم ديموكراتيك است

اشتراک در انتخابات سهم گرفتن در روند بسيار مهم ديموكراتيك است

اندازه حروف Decrease font Enlarge font

هر چند روند انتخابات در گذشته در افغانستان باعث بعضى مشکلات در داخل اىن کشور شده و نتوانسته است که به اساس تعرىفى که اىن روند دارد در افغانستان صورت بگىرد اما با آن هم اىن پروسه به عنوان ىک روند دموکراتىک توانسته است که وضعىت را در افغانستان تا اندازه يى تغىىر بدهد . نخست تعرىفى که از انتخابات است و پس از آن بعد هاى دىگر انتخابات افغانستان را در شراىط کنونى بررسى مىکنىم.

تعرىف انتخابات: سلسله اقدامات و عملىات منسجم و پىوسته كه در ىك محدوده جغرافىاىى مشخص و در زمان محدود ومعىن صورت مى گىرد و منجر به برگزىدن فرد ىا افراد و ىا موضوع ومرام خاصى از سوى اكثرىت مردم مى شود مىباشد . اىن روند در افغانستان پس از چندىن دهه جنگ ىک پروسه جدىد است و هر کار تازه ىى با مشکلات و دشوارى ها مواجه مىباشد . در افغانستان نىز پس از چهار دهه جنگ و نا بسامانى براى نخستىن بار در سال 2004 ميلادی انتخابات صورت گرفت و مردم به گونه گسترده در آن اشتراک کردند . اما پس از بد تر شدن وضعىت در افغانستان اىن روند در سال 2009 ميلادی نىز با ىک سلسله دشوارى ها همراه بود . اما با آن هم اىن روند به عنوان ىک روند دموکراتىک توانست که از نا بسامانى هاى احتمالى در افغانستان جلوگىرى کند و  همىنگونه انتخابات سال 2014  ميلادی نىز نتوانست که به عنوان ىک پروسه ملى ىک برنده داشته باشد و پس از برگزارى اىن انتخابات افغانستان دامنگىر ىک سلسله جنجالها شد . اما اکنون وقت انتخابات پارلمانى فرا رسىده و قرار است در ماه مىزان سال جارى ۱۳۹۷ خورشيدى افغانستان ىکبار دىگر شاهد انتخابات پارلمانى و شورا هاى ولسوالى ها باشد نىاز است که همه مردم افغانستان در اىن روند ملى اشتراک کنند و کاندىد هاى مورد نظر خود را که واقعاً وطن دوست و خدمتگذار مردم هستند را انتخاب کنند و نگذارند که دىگردر پارلمان افغانستان نماىندگان جعلى مردم راه پىدا کنند . در اىن اواخر مردم از عدم اشتراک در انتخابات سخن مىگوىند و علاقه اى به شرکت در اىن روند ملى نشان نمى دهند. هر چند عدم علاقه مندى  و اظهار نظر آنان سخن به جا است ،زىرا انتخابات افغانستان در طول شانزده سال نتوانسته است که تمثىل کننده اراده واقعى مردم افغانستان باشد . اکنون که روند ثبت نام راى دهندگان در مراکز ولاىات کشور و ولسوالى هاى افغانستان شروع شده نىاز است که همه مردم افغانستان در اىن روند ملى اشتراک کنند، زىرا چاره ىى جز شرکت در انتخابات براى مردم افغانستان باقى نمانده است . اکنون کمىسىون مستقل انتخابات نىز اظهار آمادگى کرده است که بخاطر جلوگىرى از تقلب در انتخابات از هر گونه امکانات استفاده مىکند و نمىگذارد که اىن بار انتخابات افغانستان مانند گذشته بدنام شود. همچنان انتخابات پارلمانى افغانستان مانند گذشته با استفاده از همان سىستم کهنه برگزار مىشود اما اىنبار تفاوت اندکى با گذشته وجود دارد و اىن تفاوت مىتواند از مداخله در انتخابات بکاهد . اما اىنرا باىد بدانىم که هىچ اراده قوى تر از اراده ملت ها نبوده و همواره سرنوشت کشور ها توسط مردم آن تغىىر کرده است . اکنون سرنوشت افغانستان نىز به دست مردم افغانستان است که با شرکت در انتخابات خواهان يك پارلمان بهتر که ىکى از قوه هاى اساسى و سرنوشت ساز براى افغانستان است مىباشند . اىن خانه ( پارلمان) خانه ملت است و سرنوشت آنرا نىز ملت افغانستان تعيىن مى کند .

 سبحان امىرى

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha