صفحه اصلی | hiwad | لیکنی | پىشرفت وکامىابى هرکشورى به نظام آموزشى آن بستگى دارد

پىشرفت وکامىابى هرکشورى به نظام آموزشى آن بستگى دارد

اندازه حروف Decrease font Enlarge font

باتاسف باىد گفت درد ناکترىن حالتى که ازاثر ناامنى هاى اخىر در کشور مردم ما باآن مواجه شده اندعبارت از محروم شدن بخش وسىعى ازدختران وپسران جامعه ازتعليم وتربيه است كه ازاثر ناامنى ها نمى توانند به مکتب بروند واىن تعداد روز به روز گسترده تر ودردناکتر مى گردد.

چنانکه محمداشرف غنى رىىس جمهورى اسلامى افغانستان درمحفل آغاز سال  جديد ۱۳۹۷ مناطق سرد سير کشور گفت:  (( سه ونىم مىلىون کودک واجد شراىط ماکه سن شان مطابق به شمولىت درمکتب است ازتعلىم به دور هستند ودرحدود ىک هزار باب مکتب درسراسر کشور مسدود مى باشد.)) وى  افزود: (( بالاى ملت صدا مى کنم، همانگونه که درفراهم نمودن زمىن براى  اعمار بىشتر  از 160 هزار مسجد فرىضه دىنى خوىش را ادا کرديد ، همىن گونه براى  فراهم نمودن زمىن براى  اعمار مکاتب نيز فرىضه دىنى خودرا ادا نماىىد.))وى همچنان به ارگان هاى امنىتى کشور هداىت داد تا در زمىنه تامىن امنىت مکاتب، معلمىن ومتعلمىن تلاش نماىند. هىچ نوع تهدىد به کودکان ومعلمىن به خصوص به معلمىن اناث  قابل قبول نىست وبه مجرمىن شدىداً جزا داده خواهد شد.

اىن در دزمانى بيشتر مى گردد که دختران کشور کاملاًازسواد وتحصىل محروم مىشوند.زىرا پسران به نحوى  ازانحا خود رادرپوشش معارف قرار داده و با رفتن به شهرهاى  دىگر به نعمت سواد مى  رسند، ولى دختران که حق  بىرون شدن ازخانه وکوچه را نمى ىابند امىدى براى  دستىابى به تحصىل براىشان باقى نمى  ماند وتازنده هستند باىد درپشت دروازه هاى زندان خانه محدود باشند. ملتى که ازتحصىل  وسواد عقب بماند، درهىچ زمىنه ىى  قادر به رشد وتوسعه نىست ونمى توان امىدوار بود که بادنىاى پىشرفته مىتواند روزى همگام گردد. وقتى  در ولاىت هاىى  که نسبت ناامنى دروازه هاى مکاتب بسته باشد وکودکان نتوانند به مکتب بروند، درآىنده بىسواد وناآگاه خواهند بود .پس چطورممکن خواهد بود که به سوى ترقى وپىشرفت ناىل گردند.بدون تردىد وزارت معارف کشور ازاثر خرابى وضعىت امنىتى  با چالش هاى زىادى روبرو شده است . گرچه مسوولىن وزارت معارف تاحال  کوشش کرده اند كه  زمىنه را براى توسعه معارف کشور مساعد سازد،مگر نسبت نبود امنىت دربعضى ولاىت ها ممکن نىست دررفع آن کارى  راانجام داد.

معارف کشور دراىن مدت جنگ وناامنى ها با مشکلات بسىار روبه رو بوده، مکاتب درقرىه ها وقصبات کشور دراثرجنگ ها ازطرف مخالفان مسلح ىاحرىق ،ىابسته وىا بکلى ازبىن رفته است. در گذشته اکثراً مکاتب خىالى و جود داشته و همچنان چندىن نصاب تعلىمى روى دست گرفته شدکه بهتر ازنصاب هاى  گذشته نبوده وچاپ کتاب ها بافساد وخورد وبرد ها همراه بود و نتاىج آنرا مى  توان دراىن دىد که تاحال وزارت معارف بااىن همه پولى که براى  اىن بخش ازخارج وداخل کشور سرازىر شد قادر نشده است تا ىک برنامه همه جانبه براى تمام مکاتب افغانستان بوجود آورد  كه ازاىن ناحىه تحصىل وسواد درکشور ما سخت ضربه دىده است، همىن فعلاً اکثر شاگردان کتاب وصنف درسى ندارند و در زىرخىمه ها وىا در روى  زمىن درس فرا مىگىرند.هموطنان جنوب، جنوب شرق وشمال کشور که باناامنى  ها مواجه مىباشند باىد اين مساله را جداً درنظر بگىرند، اگر وضعىت به همىن قسم به پىش برود مناطق متذکره بىشترين ضربه را ازنظر سواد وتحصىل متحمل خواهند شد وتوازن تحصىل درسطح کشور کاملاًاز بىن خواهد رفت .ملا امامان مساجد، بزرگان قومى و موسفىدان اىن ولاىت ها باىد ضرر و ضربه به اىن بىمارى را درک نموده ودرسطح قرىه ها ، قصبات و ولسوالى هاى شان اىن رامحاسبه نماىند که چند سال بعد تحصىل سواد دراىن مناطق  کشور کاملاً پاىان خواهد يافت وعواقب دردناك آن  را خواهيد دىد. شوراهاى قومى واتحادىه هاى قومى جهت رفع اىن مشکل باىد توجه جدى نموده ونگذارند كه  فرزندان شان بى  تحصىل وبى سواد بمانند. مسوولىن وزارت معارف افغانستان با توجه به کمک هاى بىن المللى به منظور توسعه معارف کشوربايد دراىجاد وتقوىت چنىن شورا ها واتحادىه ها تلاش لازم  نماىند. به نظرآگاهان اموربه هر اندازه که سطح تحصىل و سواد مردم کشور ما پاىىن باقى بماند به همان اندازه صفوف دشمنان بىشتر  تقوىت خواهد شد،اطفال و نوجوانان بىشتر  روانه مٰدرسه هاى  طالب سازى پاکستان خواهند شد ودربرگشت باخشم ونفرت به همه چىز دىده وضعىت چند سال پىش تکرار خواهد شد. اگر مردم وبزرگان قومى با وزارت معارف کشور کمک وهمکارى نکنند، اين وزارت به تنهاىى کارى کرده نمىتواند. پس لازم وضرورى است كه تمام مردم ما بخاطر توسعه علم ودانش براى فرزندان شان درتامىن امنىت ،ثبات وحفظ ونگهدارى مکاتب ومراکز تعلىمى کشور با نىروهاى  امنىتى کشور همکارى  نماىند ونگذارند كه اطفال ،نوجوانان وجوانان اىن سرزمىن ازنعمت سواد ودانش بدور باشند خلاصه پىشرفت وکامىابى هرکشور و هرجامعه مربوط ومنوط به توسعه و انکشاف معارف آن کشور مىباشد ومردم ما باىد دراىن مورد ازهىچ گونه همکارى درىغ نه نماىند.

 مىرمسجدى عزىزى

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha