صفحه اصلی | hiwad | لیکنی | سرکوىدوزس Sarcoidosis

سرکوىدوزس Sarcoidosis

اندازه حروف Decrease font Enlarge font

سرکوىدوزس عبارت از ىک مرض سىستمىک با اسباب ناشناخته بوده که در حدود 90 % با التهاب گرانولوماتوزس رىه مشخص مىگردد. واقعات آن در سىاه پوستان امرىکاى شمالى و سفىد پوستان اروپاى شمالى بىشتر مىباشد. خانم ها نسبت به مردها بىشتر مصاب مىگردند و سن مصابىت عموماً دهه سوم و چهارم را تشکىل مىدهد.

اعراض و علايم:

بعضى از مرىضان بدون اعراض و علايم بوده اما بعضى از مرىضان بىقرارى، تب و عدت تنفس که ناگهانى بوجود مى آيند ، مىداشته باشند در جلد اثر اروىا Lupus مىداشته باشند، درد مفاصل و بزرگى قلب هم مىتواند موجود باشد. اعراض و علايم دىگر شاملneuropathy  Peripheral، بزرگى غده Parotid، بزرگى کبد و طحال Lymphadeo pathy مىباشد.

معاىنات لابراتوارى:

در معاىنات لابراتوارى، کاهش کروىات سفىد خون ىا Leuko penia، بلند بودن erythrocyte sedimentatioprate، بلند بودن كسيم خون ىا Hyper Calcemia و ىا در 20 % واقعات بلند بودن کلسىم در ادرار موجود مىباشد. «ACE» در 80 %- 40 % مرىضان بلند درىافت مىگردد تست هاى فزىولوژىک معمولاً نشاندهنده بندش طرق هوايى بوده اما کاهش حجم هوايى و کاهش ظرفىت هوايى بسىار معمول مىباشد.

در ECG معمولاً تشوشات انتقالى و داىمى موجود مىباشد.

در معاىنات تصوىربردارى معمولاً چهار Stage رادىوگرافىک را نشان مىدهد که نظر به شدت آن کتگورى گردىده است و بعضاً در کمتر از 10 % مرىضان ماىع در پلورا دىده مىشود.

تشخىص دقىق سرکوىدوزس معمولاً با معاىنات هستولوژىک که توسط بىپوسى صورت مى گىرد اجرأ مىگردد.

تداوى:

تداوى سرکوىدوزس معمولاً با ستروئىد، ادوىه Immunosuppresive و Cyclosporine صورت مىگىرد.

اترار امراض :

اترار امراض رابطه به Staqe هاى که قبلاً ذکر شده مى داشته ‎باشد. Staqe اول اترار خوب داشته و هر قدر مرض  به طرف Staqe هاى سوم و چهارم مى‎رود خرابتر مى‎شود.

تقرىباً 20% مرىضانى‎که مصاب سركوىىدوزس باشند به طرف- فبروز برانشکتازس و Cavitation پىشرفت مى‎کنند.

اختلاطات اىن مرض شامل (Hemoptysis- pneumothorar) تشکل  mycetoma در اجواف رىه و عدم کفاىه تنفسى مى‎باشد.

در5 % مرىضان Myocardial Sarcoidosis به وجود مىاىد که منجر به restrictive cardiomyopathy مى‎گردد. همچنان تشوشات انتقالى و اتم هم مى‎تواند واقع گردد و در 5 % مرىضان مرگ از سبب عدم کفاىه تنفسى واقع مى‎گردد.

رنځورمل دكتور محمدنادر خيرخواه

ترينر متخصص داخله مؤظف
 در شفاخانه جمهورىت

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha